Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich skierowany do kadry zarządzającej, kierowniczej i administracyjnej w podmiotach medycznych i instytucjach ochrony zdrowia, tj.:

 1. Pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych.
 2. Kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych.
 4. Pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie w partnerstwie z Kancelarią Koenner.

Projekt obejmuje cykl szkoleń menedżerskich, realizowanych w 26 lokalizacjach w całej Polsce, dotyczących kluczowych aspektów zarządzania w ochronie zdrowia. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019. Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Zapisz się na kurs w wybranej lokalizacji korzystając z formularza rejestracyjnego.

Terminy najbliższych szkoleń znajdują się w zakładce harmonogram. Możliwe jest zgłoszenie nowych lokalizacji przez placówki i instytucje ochrony zdrowia. Warunkiem jest wsparcie organizacyjne projektu poprzez nieodpłatne udostępnienie sal dydaktycznych na sesje stacjonarne.

Informujemy, że uruchomiliśmy zapisy na kolejne edycje bezpłatnego kursu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu e-MBA w ochronie zdrowia.

Prosimy o przekazanie zaproszenia kadrze kierowniczej Państwa placówki. Będą to ostatnie edycje kursu w formie bezpłatnej.

Dotychczasowe edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (ponad 200% w stosunku do liczby miejsc).

Terminy kursów:

 • 2018 IX-XII: Gdańsk, Warszawa, Olsztyn, Chrzanów
 • 2019 I-IV: Warszawa, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz

Zapraszamy Państwa również na sesję specjalną e-MBA oraz uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom edycji 2017/2018, które odbędzie się w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management w dniu 21 czerwca 2018 r.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny ale wymaga rejestracji. Zapraszamy: https://www.termedia.pl/Konferencje?program&e=784&p=5700

Program wyróżnia nowatorska formuła organizacyjna i sposób przygotowania zajęć oraz materiałów dydaktycznych. Łącznie na program składa się ponad 100 godzin dydaktycznych, które realizowane są w formie:

 • wykładów (5 sesji)
 • zajęć e-learningowych
 • gier decyzyjnych
 • symulacji komputerowych
 • analizy przypadków w oparciu o własne dane uczestników.

Program kursu dotyczy zagadnień aktualnych dla polskiego rynku zdrowia. Treść wykładów i materiałów stanowi zbiór dobrany pod kątem poszerzenia kompetencji menedżerów, którzy uczestniczyli już w kursach zarządzania o charakterze akademickim. Praktyczny wymiar kursu powoduje, że udział w nim będzie wartościowy zarówno dla wieloletnich praktyków (analiza i adaptacja placówek do zmian systemowych oraz wdrożenie związanych z nimi nowych narzędzi zarządzania), jak i młodych kierowników (inspiracja do dalszego kształcenia kluczowych kompetencji w oparciu o unikalna wiedzę dotyczącą praktyki zarządzania).

Sesje ekspercie realizowane w ramach programu obejmują następujące tematy:

 • Specyfika zarządzania podmiotami medycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji analitycznych
 • Komunikacja menedżerska
 • Prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki korupcji i błędu medycznego
 • Warunki skutecznej informatyzacji w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki interoperacyjności
 • Koordynowana opieka zdrowotna – procesowe podejście do zarządzania w ochronie zdrowia.

Uczestnicy programu otrzymają serię publikacji przygotowanych na potrzeby kursu.

Wszystkie sesje są wspomagane materiałami multimedialnymi dostępnymi na platformie e-learningowej, gdzie będzie można też uzyskać dostęp do testów kompetencji.

W trakcie zajęć stacjonarnych uczestnicy będą mogli poza wykładami wziąć udział w warsztatach interaktywnych, symulacjach komputerowych oraz grach decyzyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby kursu i dostosowanych do realiów polskiego rynku zdrowia:

 • Fuzja – gra decyzyjna – zarządzanie zmianą
 • Błąd medyczny – symulacja procesu sądowego.

Poza salą wykładową uczestnicy będą rozwiązywali zadania w oparciu o przygotowane szablony i wskazówki (np. analiza SPACE, piramida wskaźników Medmetriq, analiza interesariuszy VIP).

Pozytywne zakończeniu testów  na platformie e-learningowej oraz obecność na wszystkich sesjach upoważniają do otrzymania certyfikatu.

Wyróżniający się absolwenci kursu mogą liczyć na zaproszenie do udziału w bezpłatnych studiach doktoranckich organizowanych dla menedżerów ochrony zdrowia przez uczelnie współpracujące z Prometriq Akademia Zarządzania.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, podobnie jak materiały dydaktyczne, dostęp do platformy e-learningowej i poczęstunek w trakcie sesji stacjonarnych.

“Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” to program zarządzania skierowany do osób pracujących na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, przygotowany  w oparciu o następujące założenia:

 • Uczestnicy kursu posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania i są absolwentami kursów zarządzania lub studiów podyplomowych organizowanych w tradycyjnej formule akademickiej – z tego powodu w programie nie proponujemy podręcznikowej wiedzy na temat zarządzania, natomiast przedstawiamy zagadnienia, które poszerzają rozumienie już znanej tematyki lub inspirują do jej zgłębienia.
 • Prowadzący mają duże doświadczenie w prowadzeniu kursów i wykładów, ale przede wszystkim są praktykami. Naszą główną aktywność stanowi zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Formuła sesji to nie wykład, a konwersatorium – pokażemy ciekawe i ważne aspekty omawianych zagadnień; przeprowadzimy symulacje lub ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnie dobranych przypadków. W każdym z modułów będziemy nawiązywać do podstawowego założenia konkursu Power 5.2 – rozwoju kompetencji analitycznych.
 • Materiały stanowią zbiór tekstów uzupełniających prezentację prowadzącego. W ramach pracy własnej uczestnicy otrzymają dostęp do platformy e-learningowej (e-lekcje, materiały dodatkowe, testy) ale także zadania i szablony umożliwiające dokonanie własnych analiz w wykorzystaniem danych rzeczywistych. Stawiamy na najbardziej skuteczną formę nauki – przez doświadczenie i analizę rzeczywistych problemów.

Menedżer zdrowia – dr Piotr Szynkiewicz

900-1100 Paradoksy zarządzania w ochronie zdrowia

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną wybrane zagadnienia spośród najbardziej specyficznych dla rynku zdrowia. Podejmiemy próbę odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Dlaczego nikomu, włącznie z pacjentami, nie zależy na obniżeniu kosztów usług medycznych?
 • Dlaczego kolejki zawsze będą konieczne?
 • Dlaczego prywatne placówki medyczne nie działają efektywniej od publicznych?
 • Czy możliwe jest funkcjonowanie odgórnie zaplanowanej służby zdrowia w otoczeniu rynkowym?
 • Jak powstają takie projekty jak mapy potrzeb i dlaczego nie mogą przynieść oczekiwanych rezultatów?
 11:00-11:30 Przerwa kawowa
1130-1330 Zarządzanie na poziomie strategicznym i operacyjnym

Celem sesji jest doskonalenie kompetencji analitycznych w zakresie zarządzania strategicznego  i operacyjnego placówką ochrony zdrowia. Przedyskutowane zostaną elementy procesu zarządzania i parametry ich oceny:

 • Zarządzanie produkcją – zaprezentowane zostaną narzędzia i metody controllingu medycznego i finansowego, w tym aplikacja Medmetriq
 • Zarządzanie finansami – w trakcie tej sesji postaramy się wyjaśnić, dlaczego dotychczas podejmowane inicjatywy wprowadzenia jednolitego systemu rachunkowości w ochronie zdrowia nie znajdują praktycznego zastosowania. Wyjaśnimy też mechanizm ustalania cen świadczeń i procedur oraz pułapki związane z próbą ich odgórnego regulowania.
 • Zarządzanie ludźmi – między innymi o deficytowych kompetencjach menedżerów ochrony zdrowia (wyniki badań) oraz kilka słów o deprofesjonalizacji. Dobrego menedżera poznaje się po tym, co myślą o nim podwładni. A to wynika m.in. z umiejętności delegowania uprawnień i odpowiedzialności.
1330-1400 Przerwa obiadowa
1400-1700 Gra menedżerska FUZJA

Symulacja procesu konsolidacji konkurencyjnych przedsiębiorstw, dzięki które możliwe jest prześledzenie typowych zachowań towarzyszących procesowi zmiany organizacyjnej. Uczestnicy odgrywają wskazane im role w oparci o przygotowane na potrzeby kursu karty. Pomimo prostej fabuły pojawiają się duże emocje będące rezultatem pozornie przewidywalnych sytuacji, których nie zawsze udaje się uniknąć.

Komunikacja interpersonalna – mgr Piotr Ławacz

Praktyczne zajęcia z omówieniem odnoszącym się do najważniejszych kompetencji menedżerskich, którymi jak wskazują badania, nikt nie dysponuje w nadmiarze.

900-1100 Jak rozmawiać i prowadzić dialog ze współpracownikami w szpitalu i innych jednostkach służby zdrowia:

 • skutecznie, na temat, przekonująco,
 • wzmacniając swoją wypowiedzi dobrą gestykulacją, mimiką i tonem głosu (komunikacja pozawerbalna).
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300 Jak poprowadzić zebranie, aby było produktywne, na temat, inspirujące do działania i (najlepiej) krótkie:

 • zarządzając spotkaniem,
 • właściwe je moderując.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1500 Jak zachęcać innych (współpracowników i podwładnych) do działania, realizacji zadań, wypełniania swoich obowiązków i zwiększonego wysiłku, gdy to konieczne:

 • wydając polecenia i przekazując zadania,
 • udzielając informacji zwrotnej,
 • prowadząc tzw. rozmowy kierownicze.
1500-1515 Przerwa kawowa
1515-1700 Jak, w praktyce służby zdrowia, zażegnywać konflikty między ludźmi i rozwiązywać trudne sytuacje:

 • dbając o „profilaktykę” zapobiegania konfliktom,
 • wykorzystując podejście i komunikację asertywną.

Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia – dr Dorota Kilańska

Cyfryzacja to nie tylko zakup komputerów i oprogramowania. Niepełne zrozumienie zasad wymiany informacji w opiece medycznej oraz reguł przebiegu projektu informatyzacji prowadzi do wielu utrudnień pracy placówki oraz niepotrzebnych wydatków w trakcie i po zakończeniu projektu.

900-1100 Wprowadzenie – najważniejsze pojęcia i zagadnienia

 • Nieporozumienia wynikające z różnic w interpretacji takich pojęć jak: cyfryzacja, informatyzacja, interoperacyjność, standaryzacja, słowniki
 • Standardy IHE, HL7 (CDA, FHIR), DICOM
 • Rola poszczególnych grup profesjonalistów medycznych, pacjentów, instytucji ochrony zdrowia w systemie informacyjnym.
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300 Systemy informatyczne w systemie informacyjnym służby zdrowia

 • Cyfryzacja a podstawowe postulaty dotyczące jakości i dostępności opieki medycznej – ciągłość opieki, medycyna oparta o fakty (EBM), telemedycyna
 • SIOZ w Polsce. Rodzaje systemów informatycznych używanych na poziomie centralnym, regionalnym, szpitala i opieki ambulatoryjnej wraz z opisem ich kluczowym składowych
 • Elektroniczny rekord pacjenta versus elektroniczna dokumentacja medyczna. Pojęcie systemów wspomagania decyzji medycznych.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1530 Kompleksowa informatyzacja placówki medycznej – systemy szpitalne a plany opieki – zrozumienie zasad i celu cyfryzacji poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji do planowania i zarządzania opieką pielęgniarską – plany opieki, rozliczenie wykonanej pracy, analiza zależności pomiędzy przebiegiem procesów a wynikami leczenia.
1530-1545 Przerwa kawowa
1545-1700 Sesja pytań i odpowiedzi: Zasady planowania, zlecania i realizacji projektów informatycznych – dlaczego firma uzyskująca zlecenie najczęściej decyduje o jego przebiegu i jak to się dzieje, że klient uzależnia się od dostawcy oraz czy można to zmienić?


Prawo w praktyce podmiotu leczniczego – dr Marek Koenner

Prawdopodobnie nie ma innej, tak rygorystycznie regulowanej branży jak ochrona zdrowia, a liczba przepisów i możliwość ich interpretacji wciąż rośnie. Prezentowanie przepisów nie jest celem tego dnia kursu – skoncentrujemy się na uniwersalnych zasadach postępowania oraz wybranych, kluczowych zagadnieniach.

900-1100 Pojęcie błędu medycznego jako błędu w sztuce lekarskiej, błędu organizacyjnego, zdarzeń niepożądanych – celem modułu jest zwrócenie uwagi na najczęściej mylone pojęcia oraz konsekwencje z tego wynikające. W trakcie wykładu omówione zostaną przypadki ilustrujące zmienność ról poszczególnych osób i instytucji (dyrektor, lekarz, ubezpieczyciel, pacjent) w trakcie trwania sporu. Wskazane zostaną też zasady postępowania mające na celu ochronę profesjonalistów medycznych i menedżerów przed najczęściej popełnianymi błędami.
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300 Gra: Błąd medyczny – symulacja procesu sądowego. Omówienie i dyskusja nad wyrokami ogłoszonymi w trakcie gry.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1500 Zgoda poinformowana – jest to jeden z najczęściej zaniedbywanych elementów ochrony prawnej profesjonalistów i placówki medycznej. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną zasady postępowania oraz procedury audytu, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje do samodzielnej oceny stopnia zagrożenia prawnego oraz pokierowania działaniami zaradczymi.
1500-1515 Przerwa kawowa
1515-1700 Antykorupcja w podmiotach leczniczych – celem tego modułu jest przedstawienie najbardziej zagrożonych obszarów i najczęściej występujących form korupcji w ochronie zdrowia, wykształcenie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach korupcjogennych, utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych oraz zdobycie wiedzy jak zbudować system obrony przeciw korupcji w podmiotach leczniczych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Warunki wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej – dr Witold Paweł Kalbarczyk

Koordynowana opieka zdrowotna staje się w Polsce coraz bardziej popularnym pojęciem. Przed zabraniem głosu w dyskusji lub zgłoszeniu placówki do pilotażu warto dobrze zrozumieć to pojęcie i kryjące się za nim rozwiązania praktyczne.

900-1100 Wprowadzenie

 • Mity i fakty – czym nie jest, a czym może być KOZ?
 • Definicje najważniejszych pojęć, często błędnie rozumianych takich jak np. koordynacja, integracja i kompleksowość świadczeń
 • Praktyka innych krajów wykorzystujących koncepcję koordynacji.
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300
 • Procesowe podejście do zarządzania w ochronie zdrowia.
 • Model systemu zdrowia w różnych wariantach
 • Procesowe wskaźniki oceny jakości i efektywności
 • „Aktorzy” systemu i ich role
 • Dysfunkcje i ich systemowe uzasadnienie.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1515 Warunki konieczne do wdrożenia KOZ i uzyskania związanych z tym korzyści – systemy zdrowia w Polsce i innych krajach rozwiniętych oraz uwagi dotyczące szans i ryzyka związanego z rozpoczynającymi się pilotażami KOZ w naszym kraju. Czy na pewno spełniamy warunki konieczne do wdrożenia KOZ?
1515-1700 Projekty pilotażowe KOZ w Polsce.

Rada Naukowa Projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników medycznych drogą do doskonałości placówek medycznych”:

 1. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
 2. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka UEK
 3. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMed
 4. dr hab. Michał Marczak, prof. UMŁ
 5. prof. dr hab. Bogdan Nogalski WSB
 6. prof. dr hab. Iga Rudawska US
 7. prof. dr hab. Janusz Strużyna UEK
 8. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka UŁ
 9. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

Projekt jest realizowany we współpracy z:

 • Polską Federacją Szpitali

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Marszałków Województw oraz Prezydentów Miast:

 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
 • Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia
 • Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak
 • Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi

Harmonogram na lata 2018-2019 będzie publikowany i aktualizowany na bieżąco.

Harmonogram na rok 2018 i 2019

Terminy kursów:

 • 2018 IX-XII: Gdańsk, Warszawa, Olsztyn, Chrzanów
 • 2019 I-IV: Warszawa, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz

Regulamin udziału w projekcie  

pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady organizacji szkoleń, rekrutacji, prawa i obowiązki uczestników, obowiązki kierownika kursu, wykładowców oraz zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”.
 2. Projekt pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019.
 4. Zasięg projektu: cała Polska.
 5. Liderem projektu i organizatorem szkolenia jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
 6. Partnerem projektu jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner.
 7. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.pinmed.pl/emba

ORGANIZACJA KURSU

§ 2

 1. Szkolenia odbywają się w 26 cyklach na terenie kraju.
 2. Jeden cykl szkolenia obejmuje 5 sesji stacjonarnych. Wszystkie sesje są uzupełnione powiązanym tematycznie szkoleniem e-learningowych dostępnym dla każdego uczestnika kursu. Uczestnicy otrzymają materiały poglądowe (teksty do zapoznania się przed każdą sesją) oraz materiały umożliwiające pracę własną.
 3. W ramach każdego cyklu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia stacjonarne:
  1. Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi.
  2. Prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia
  3. Komunikacja menedżerska.
  4. Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia.
  5. Warunki skutecznego wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej.
 4. Łączny czas trwania sesji stacjonarnych kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich lub w wybranych szkoleniach.
 5. Okres prowadzenia szkoleń: październik 2017 – maj 2019.
 6. Program szkoleń będzie realizowany przy wykorzystaniu metod dydaktycznych dobranych pod kątem potrzeb uczestników, z wykorzystaniem sieci internetowej, platformy e-learningowej oraz innych narzędzi i systemów informatycznych niezbędnych do jego realizacji.
 7. Poszczególne sesje prowadzone będą w grupach 20-osobowych.
 8. Kurs jest nieodpłatny dla uczestników.
 9. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz dostęp do szkolenia e-learningowego.

ZASADY I SPOSÓB NABORU UCZESTNIKÓW

§ 3

 1. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy podmiotów leczniczych: kadra zarządzająca, kierownicza i administracyjna szpitali oraz jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, w tym przedstawiciele zawodów medycznych (lekarze i pielęgniarki) a także pracownicy innych podmiotów sektora ochrony zdrowia (np. podmiotów tworzących, NFZ).
 2. 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, bez względu na formę zatrudnienia.
 3. Osoby zatrudnione w tym samym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach projektu.
 4. Kryteria rekrutacji:
  1. przynależność do jednostki (nie więcej niż 20% uczestników z jednego podmiotu, min. 30% uczestników zatrudnionych w POZ),
  2. zajmowane stanowisko administracyjne w podmiocie leczniczym, jednostce administracji samorządowej lub oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. oświadczenie uczestnika do udziału w szkoleniu, łącznie z lekcjami udostępnionymi w formie e-learningu.
 5. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie prometriq.pl/emba wraz dostępnym na tej samej stronie formularzem.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kompletnego formularza i wysłania go za pomocą strony internetowej.
 7. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, potwierdzenia znajomości terminów szkoleń w wybranym mieście, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów realizacji, promocji i rozliczenia projektu.
 8. Dokonując zgłoszenia na szkolenie, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis, w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail power@prometriq.pl niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Uczestnik jest również zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis uczestnika, w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania formularza rejestracyjnego.
 9. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Organizator najpóźniej na 14 dni, przed terminem szkolenia przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.prometriq.pl/emba szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia oraz niezbędnych szczegółów organizacyjnych .
 11. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, na kurs zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. zatrudnienie w POZ – 5 pkt
  2. zajmowanie stanowiska dyrektora lub kierownika jednostki – 5 pkt
  3. deklaracja udziału w całym cyklu szkolenia – 1 pkt.
 12. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby organizator ma prawo przeprowadzić nabór uzupełniający.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

§ 4

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia cyklu szkoleniowego. Należy przesyłać do Organizatora informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail power@prometriq.pl lub telefonicznie pod numerem 698 101 798. W informacji należy podać imię i nazwisko oraz miasto, którego dotyczy rezygnacja ze szkolenia.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu wiadomości do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia wiadomości elektronicznej do Organizatora w dniu wolnym od pracy, za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 5

Uczestnicy mają prawo do:

 1. Uzyskania informacji o programie zajęć.
 2. Konsultacji z wykładowcami w trakcie sesji.
 3. Rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem pierwszej sesji.
 4. Korzystania z biblioteki i materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

§ 6

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania regulaminu organizacyjnego kursu.
 2. Czynnego uczestnictwa w zajęciach (co najmniej 90% wymiaru godzinowego zajęć całego szkolenia lub części szkolenia w przypadku deklaracji udziału tylko w wybranych szkoleniach) i uzyskania wymaganego programem zaliczenia. W przypadku nieobecności powyżej 10% wymiaru godzinowego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niezdolność do uczestnictwa.
 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności lub braku odpowiedniego dokumentu, uczestnik może być skreślony z listy uczestników kursu i obciążony jego kosztami.
 4. Pisemnego poinformowania organizatora kursu o rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego cyklu poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail power@prometriq.pl
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich, w tym poprzez nierozpowszechnianie materiałów dydaktycznych otrzymanych w czasie trwania kursu (prezentacje elektroniczne, materiały dostarczone w wersji papierowej, materiały e-learningowe) bez pisemnej zgody Organizatora.

KADRA DYDAKTYCZNA

§ 7

Wykładowcy

 1. Program zajęć realizowany będzie przez kadrę dobraną pod kątem doświadczenia i przygotowania teoretycznego.
 2. Do obowiązków wykładowców należy:
  1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem szkolenia.
  2. Odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie niezrozumiałych aspektów programowych.
  3. Przeprowadzanie egzaminu końcowego na podstawie przygotowanych testów lub innych form zaliczenia zgodnych z programem.
  4. Prowadzenie dokumentacji szkolenia.
  5. Zgłaszanie organizatorowi uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOŃCOWEGO

§ 8

 1. Na zakończenie udziału w projekcie zostanie przeprowadzona walidacja efektów szkolenia
 2. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.
 3. Egzamin końcowy przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 4. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
 5. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 70% pytań zawartych w teście.
 6. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot (dalej Prometriq).
Z administratorem danych można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej: iod@prometriq.pl lub stacjonarnej: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., 81-704 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 15.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji udostępnionych przez Prometriq produktów lub usług, w tym projektów szkoleniowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, lecz jedynie na potrzeby archiwum kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prometriq (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych każdy posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Prometriq oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być też przekazane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji ich usług.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Prometriq przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu, którego dotyczą o ile przepisy prawa lub umowy z instytucjami finansującymi projekt nie będą stanowiły inaczej.

Ponadto informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych i nie przetwarzamy ich w innych celach niż przewidziane przepisami prawa. Zakres w jakim przetwarzane są dane osobowe jest minimalny i niezbędny do realizacji naszych przedsięwzięć.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

Złożenie poniższego oświadczenia jest warunkiem udziału w projekcie. Skan lub zdjęcie oświadczenia z czytelnym podpisem uczestnika należy przesłać na adres e-mail power@prometriq.pl w dniu przesłania formularza rejestracyjnego.

Pobierz oświadczenie

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu w (wybrać miasto):

Zaproponuj lokalizację: Jeśli chcesz, aby szkolenie odbyło się w Twoim mieście/urzędzie/szpitalu, zaproponuj lokalizację i zgłoś swój udział w roku 2018 już teraz.

Zakres uczestnictwa (wymagane) Zadeklaruj zakres swojego uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnictwo w całości szkolenia upoważnia do otrzymania certyfikatu e-MBA.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Płeć (wymagane)

Wiek w chwili przystąpienia do projektu (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Województwo (wymagane)

powiat (wymagane)

gmina (wymagane)

miejscowość (wymagane)

ulica (wymagane)

numer budynku (wymagane)

numer lokalu (wymagane)

kod pocztowy (wymagane)

 

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (wymagane):

W tym

Wykonywany zawód (wymagane)

Miejsce zatrudnienia (wymagane)

Czy jesteś zatrudniony w jednostce podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od formy zatrudnienia? (wymagane) (wybrać właściwe):

Nazwa jednostki (bez przecinków)

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

 

Stanowisko (wymagane)

Zawód (wymagane)

Informacje o statusie (wymagane)

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (wymagane) Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (wymagane) Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

Osoba z niepełnosprawnościami(wymagane) Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących(wymagane) Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): - posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu(wymagane) Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): - posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek Wersja 1.1 dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu(wymagane) Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): - posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie. Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Kategoria obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1. Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.

 

W jaki sposób dowiedziałeś się o kursie:

Co zdecydowało o chęci uczestnictwa w kursie:

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia. Umożliwi to odpowiednie przygotowanie miejsca szkolenia.

Oświadczenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” w ramach POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16.

Akceptuję warunki Regulaminu

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast