Szkolenia dla ratowników medycznych – Kraków

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach projektu pn. “Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych”  w terminach:

8-9.12.2017, godz.9:00-18:00

15-16.12.2017, godz.9:00-18:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Formularz rejestracyjny oraz obowiązkowy test wstępny znajduję się na dole strony.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Za udział w szkoleniu przysługuje 20 punktów edukacyjnych. 

O projekcie

Planowane zmiany w opiece nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, w tym wprowadzenie centrów zdrowia psychicznego, tworzą nowe obowiązki i role w systemie opieki zdrowotnej. Program szkolenia odnosi się do tych zagadnień, głównie jednak koncentruje się na doskonaleniu wiedzy medycznej dotyczącej wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób psychicznych. Celem szkoleń jest wsparcie uczestników w pełnieniu codziennych obowiązków wobec pacjentów wymagających opieki psychiatrycznej. Uzupełniający cykl szkoleń moduł Balintowska terapia grupowa ma na celu wskazanie metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu towarzyszącemu często tej trudnej pracy.

Do współpracy merytorycznej i do prowadzenia wykładów zaprosiliśmy cenionych naukowców psychiatrów i psychologów, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii, liderów Polskiego Towarzystwa Balintowskiego, specjalistów z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz innych ekspertów dysponujących dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

Program szkoleń obejmuje 20 godzin dydaktycznych oraz sesję grupy Balintowskiej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne zawierające teksty wykraczające poza zakres wykładów, a zdaniem ekspertów szczególnie przydatne w dalszym rozwoju zawodowym. Szkolenie kończy test zdobytej wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymają odpowiednie certyfikaty. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wykładowcy i uczestnicy zapraszają na szkolenia

Dzień I – piątek 9:00-18:00

9:00-10:30 Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Model profilaktycznej opieki psychiatrycznej – planowane zmiany organizacyjne wynikające z NPOZP oraz NPZ, a rzeczywistość

Psychiatria środowiskowa

Z jakimi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego spotykają się pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej?

10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:15 Zdrowie psychiczne

Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych – znaczenie zjawiska i sposoby przeciwdziałania

Regulacje prawne warunkujące opiekę nad osobą chorą psychicznie

12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Wybrane zagadnienia z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej
14:00-14:45 Lunch
14:45-16:15 Zasady komunikacji z pacjentem zaburzonym psychicznie i jego rodziną
16:15-16:30 Przerwa
16:30-18:00 Wybrane narzędzia do przesiewowej diagnostyki zaburzeń psychicznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej
Metody leczenia zaburzeń psychicznych– metody oddziaływania psychologicznego: psychoterapia i terapie społeczne

Dzień II – sobota 9:00-18:00

9:00-10:30 Zaburzenia psychiczne towarzyszące najczęstszym chorobom somatycznym

Choroby afektywne

Zaburzenia lękowe i zaburzenia snu

10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:15 Metody leczenia zaburzeń psychicznych – farmakoterapia

Jak działają leki psychotropowe? Medycyna oparta na dowodach (EBM)

12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Nadużywanie substancji psychoaktywnych

Problematyka samobójstw

14:00-14:45 Lunch
14:45-16:15 Zespoły otępienne i zaburzenia związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia psychiczne występujące w starości jako interdyscyplinarny problem kliniczny i społeczny

16:15-16:30 Przerwa
16:30-18:00 Współpraca w zespole terapeutycznym
18:00-18:15 TEST sprawdzający wiedzę nabytą podczas szkolenia

Gdańsk 6-8.10.2017

Zielona Góra 13-15.10.2017

Łódź 13-15.10.2017

Kraków 20-22.10.2017

Szczecin 27-29.10.2017

Kielce 27-29.10.2017

inne

dr n. med. Beata Galińska-Skok Białystok
dr hab. n. med. Beata Konarzewska Białystok
Jacek Sochacki Białystok
dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż Bydgoszcz
dr n. med. Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz Bydgoszcz
Joanna Cherek-Kowalewska Gdańsk
dr Paweł Górny Gdańsk
Wojciech Kowalewski Gdańsk
lek. med. Kummer Łukasz Gdańsk
lek. med. Przemysław Sieradzki Gdańsk
prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz Gdańsk, Bydgoszcz
dr n. med. Jakub Grabowski Gdańsk, Olsztyn
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik Katowice
dr Marcin Demczuk Katowice, Lublin
dr n. przyr. Ireneusz Kaflik Katowice, Opole
Artur Kulig Kielce
dr n. med. Łukasz Cichocki Kraków
dr n. med. Wojciech Datka Kraków
prof. dr hab. n. med. Marek Motyka Kraków
dr Helena Motyka Kraków
dr n. med. Wojciech Rachel Kraków
dr n. med. Michał Skalski Kraków
lek. Krzysztof Styczeń Kraków
dr hab. n. med. Maria Chuchra Lublin
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz Lublin
dr hab. n. med. Jolanta Masiak Lublin
dr hab. n. med. Maria Pawłowska Lublin, Rzeszów, Kielce
Bogumiła Chrystowska-Jabłońska Łódź
Andrzej Kędzierski Łódź
dr n. med. Anna Sieradzka Łódź
dr hab. n. zdr. Monika Talarowska Łódź
dr hab. n. med. Dominik Strzelecki Łódź, Kielce, Wrocław,Opole, Katowice, Poznań
Anna Rudecka Olsztyn
dr n. med. Andrzej Kobus Poznań
dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda Poznań
prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski Poznań
dr n. med. Paweł Sala Poznań, Białystok, Kielce
lek. med. Olga Kałużyńska Poznań, Łódź, Kilece, Wrocław, Opole, Katowice
Andrzej Mielecki Poznań, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin
dr n. med. Robert Błaszczak Poznań,Opole
dr Teresa Adamczyk Rzeszów
dr n. med. Maciej Kuligowski Rzeszów
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz Rzeszów
prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka Rzeszów
dr n. med. Emilia Potębska Rzeszów, Kielce
prof. dr hab. Karol Mausch Szczecin
dr hab. n. med. Justyna Pełka-Wysiecka Szczecin
dr n. med. Jolanta Kucharska-Mazur Szczecin, Zielona Góra
dr n. zdr. Jacek Kurpisz Szczecin, Zielona Góra
dr n. biol. Bogusław Stelcer Szczecin, Zielona Góra
dr n. med. Justyna Holka-Pokorska Warszawa
dr n. med. Małgorzata Maj Warszawa
dr n. med. Dariusz Myszka Warszawa
dr n. med. Agnieszka Szaniawska Warszawa
prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski Warszawa
dr med. Michał Jarkiewicz Warszawa, Białystok
dr n. med. Władysław Sterna Zielona Góra, Wrocław, Opole
Antonina Mamet
lek. Andrzej Marks
Łukasz Rutkowski

Miejsce szkolenia:

Termin: 8-9.11.2017, godz. 9:00-18:00

15-16.11.2017, godz. 9:00-18:00

Wypełnienie poniższego testu jest warunkiem przystąpienia do rejestracji. Test jest warunkiem formalnym i ma na celu ocenę wpływu szkolenia na poziom wiedzy uczestników.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących:
A. promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznymB. zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznymC. kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacjiD. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego:
A. zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwaB. zdrowie jest środkiem i zasobem człowieka, który umożliwia jego rozwójC. zdrowie psychiczne to dobrostan bio-psycho-społeczny i zależy głównie od stylu życiaD. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

3. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego (art. 5), opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi sprawowana jest:
A. w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnejB. w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznejC. wyłącznie w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej w formie pomocy szpitalnejD. prawidłowa jest odpowiedź A i B

4. Choroba psychiczna:
A. utrudnia chorym realizację celów życiowych oraz ogranicza możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich i podejmowanie pracyB. osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, postrzegane są w społeczeństwie jako niebezpieczne, agresywne, budzą lęk, są wykluczaneC. wśród osób jej doświadczających wywołuje obawy przed stygmatyzacją i przekonanie o negatywnym stosunku wobec nich reszty społeczeństwaD. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. Nieterapeutycznym zachowaniem jest:
A. odzwierciedlanie uczućB. podmiotowe traktowanieC. stawianie się w opozycji do wytwórczych objawów pacjentaD. parafrazowanie

6. Tzw. zawężenie sytuacyjne charakteryzujące się utratą równowagi pomiędzy warunkami życia a poczuciem własnych możliwości (z dominującym poczuciem bezradności) jest:
A. objawem dystymii /subdepresjiB. objawem zespołu urojeniowegoC. cechą zespołu presuicydalnegoD. cechą zespołu abstynencyjnego

7. Somatyzacja depresji polega na:
A. występowaniu zaburzeń pamięciB. występowaniu myśli samobójczychC. występowaniu masek depresji (objawów typowych dla chorób somatycznych)D. występowaniu urojeń prześladowczych i hipochondrycznych

8. Narzędziem używanym do przesiewowej i szybkiej oceny funkcji poznawczych jest:
A. skala ZungaB. skala Hamiltona (HDRS)C. krótka skala oceny stanu psychicznego Mini Mental State Exammination (MMSE)D. Skala Becka (BDI)

9. Narzędziem opracowanym przez WHO i zalecanym do diagnostyki przesiewowej uzależnienia od alkoholu w praktyce lekarza rodzinnego jest:
A. CAGEB. RAPS-4C. AUDITD. MAST

10. Urojenia inkoherentne to:
A. urojenia odnosząceB. urojenia usystematyzowaneC. urojenia niespójneD. urojenia paranoidalne

 

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu w (wybrać miasto):

Należę do grupy zawodowej:

Nr prawa wykonywania zawodu:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

 

Miejsce pracy (wymagane)

Nazwa jednostki

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

 

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Adres do korespondencji (wymagane)

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

 

W jaki sposób dowiedziałeś się o kursie:

Co zdecydowało o chęci uczestnictwa w kursie:

 

Oświadczenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji, rozliczenia i promocji projektu pn. Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych.

Akceptuję warunki Regulaminu

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast