Regulamin szkolenia: e-MBA

Regulamin udziału w projekcie  

pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady organizacji szkoleń, rekrutacji, prawa i obowiązki uczestników, obowiązki kierownika kursu, wykładowców oraz zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”.
 2. Projekt pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019.
 4. Zasięg projektu: cała Polska.
 5. Liderem projektu i organizatorem szkolenia jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
 6. Partnerem projektu jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner.
 7. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.pinmed.pl/emba

ORGANIZACJA KURSU

§ 2

 1. Szkolenia odbywają się w 26 cyklach na terenie kraju.
 2. Jeden cykl szkolenia obejmuje 5 sesji stacjonarnych. Wszystkie sesje są uzupełnione powiązanym tematycznie szkoleniem e-learningowych dostępnym dla każdego uczestnika kursu. Uczestnicy otrzymają materiały poglądowe (teksty do zapoznania się przed każdą sesją) oraz materiały umożliwiające pracę własną.
 3. W ramach każdego cyklu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia stacjonarne:
  1. Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi.
  2. Prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia
  3. Komunikacja menedżerska.
  4. Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia.
  5. Warunki skutecznego wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej.
 4. Łączny czas trwania sesji stacjonarnych kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich lub w wybranych szkoleniach.
 5. Okres prowadzenia szkoleń: październik 2017 – maj 2019.
 6. Program szkoleń będzie realizowany przy wykorzystaniu metod dydaktycznych dobranych pod kątem potrzeb uczestników, z wykorzystaniem sieci internetowej, platformy e-learningowej oraz innych narzędzi i systemów informatycznych niezbędnych do jego realizacji.
 7. Poszczególne sesje prowadzone będą w grupach 30-osobowych.
 8. Kurs jest nieodpłatny dla uczestników.
 9. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz dostęp do szkolenia e-learningowego.

ZASADY I SPOSÓB NABORU UCZESTNIKÓW

§ 3

 1. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy podmiotów leczniczych: kadra zarządzająca, kierownicza i administracyjna szpitali oraz jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, w tym przedstawiciele zawodów medycznych (lekarze i pielęgniarki) a także pracownicy innych podmiotów sektora ochrony zdrowia (np. podmiotów tworzących, NFZ).
 2. 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, bez względu na formę zatrudnienia.
 3. Osoby zatrudnione w tym samym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach projektu.
 4. Kryteria rekrutacji:
  1. przynależność do jednostki (nie więcej niż 20% uczestników z jednego podmiotu, min. 30% uczestników zatrudnionych w POZ),
  2. zajmowane stanowisko administracyjne w podmiocie leczniczym, jednostce administracji samorządowej lub oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. oświadczenie uczestnika do udziału w szkoleniu, łącznie z lekcjami udostępnionymi w formie e-learningu.
 5. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie prometriq.pl/emba wraz dostępnym na tej samej stronie formularzem.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kompletnego formularza i wysłania go za pomocą strony internetowej.
 7. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, potwierdzenia znajomości terminów szkoleń w wybranym mieście, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów realizacji, promocji i rozliczenia projektu.
 8. Dokonując zgłoszenia na szkolenie, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis, w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail power@prometriq.pl niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Uczestnik jest również zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis uczestnika, w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania formularza rejestracyjnego.
 9. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Organizator najpóźniej na 14 dni, przed terminem szkolenia przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.prometriq.pl/emba szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia oraz niezbędnych szczegółów organizacyjnych .
 11. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, na kurs zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. zatrudnienie w POZ – 5 pkt
  2. zajmowanie stanowiska dyrektora lub kierownika jednostki – 5 pkt
  3. deklaracja udziału w całym cyklu szkolenia – 1 pkt.
 12. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby organizator ma prawo przeprowadzić nabór uzupełniający.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

§ 4

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia cyklu szkoleniowego. Należy przesyłać do Organizatora informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail power@prometriq.pl lub telefonicznie pod numerem 698 101 798. W informacji należy podać imię i nazwisko oraz miasto, którego dotyczy rezygnacja ze szkolenia.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu wiadomości do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia wiadomości elektronicznej do Organizatora w dniu wolnym od pracy, za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 5

Uczestnicy mają prawo do:

 1. Uzyskania informacji o programie zajęć.
 2. Konsultacji z wykładowcami w trakcie sesji.
 3. Rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem pierwszej sesji.
 4. Korzystania z biblioteki i materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

§ 6

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania regulaminu organizacyjnego kursu.
 2. Czynnego uczestnictwa w zajęciach (co najmniej 90% wymiaru godzinowego zajęć całego szkolenia lub części szkolenia w przypadku deklaracji udziału tylko w wybranych szkoleniach) i uzyskania wymaganego programem zaliczenia. W przypadku nieobecności powyżej 10% wymiaru godzinowego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niezdolność do uczestnictwa.
 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności lub braku odpowiedniego dokumentu, uczestnik może być skreślony z listy uczestników kursu i obciążony jego kosztami.
 4. Pisemnego poinformowania organizatora kursu o rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego cyklu poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail power@prometriq.pl
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich, w tym poprzez nierozpowszechnianie materiałów dydaktycznych otrzymanych w czasie trwania kursu (prezentacje elektroniczne, materiały dostarczone w wersji papierowej, materiały e-learningowe) bez pisemnej zgody Organizatora.

KADRA DYDAKTYCZNA

§ 7

Wykładowcy

 1. Program zajęć realizowany będzie przez kadrę dobraną pod kątem doświadczenia i przygotowania teoretycznego.
 2. Do obowiązków wykładowców należy:
  1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem szkolenia.
  2. Odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie niezrozumiałych aspektów programowych.
  3. Przeprowadzanie egzaminu końcowego na podstawie przygotowanych testów lub innych form zaliczenia zgodnych z programem.
  4. Prowadzenie dokumentacji szkolenia.
  5. Zgłaszanie organizatorowi uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOŃCOWEGO

§ 8

 1. Na zakończenie udziału w projekcie zostanie przeprowadzona walidacja efektów szkolenia
 2. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.
 3. Egzamin końcowy przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 4. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
 5. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 70% pytań zawartych w teście.
 6. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast