Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia

Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje następujące zadania:

  1. Kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej
  2. Cykl szkoleń RODO – bezpieczeństwo danych osobowych Twoim bezpieczeństwem 
  3. Cykl szkoleń DOBROSTAN – lokalne uwarunkowania realizacji projektów zdrowotnych

Terminy realizacji poszczególnych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na wskazanych powyżej zakładkach. Tamże znaleźć można aktualne informacje o kursach.

Organizatorem szkoleń jest Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie. Projekt trwa od lipca 2019 roku do maja 2021 roku. Przewidziane jest przeszkolenie ok. 500 pracowników ochrony zdrowia.

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach jest przynależność do jednej z grup docelowych projektu:

  1. Pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestracji, księgowości, działu zamówień publicznych
  2. Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia; kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych; osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  3. Kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe
  4. Pracownicy NFZ
  5. Pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych (pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi)
  6. Konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnikom zostaną zapewnione podręczniki, materiały dydaktyczne oraz dostęp do platformy e-learningowej (e-MBA).

Forum uczestników projektu