Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Fundacją Florencja, a także Polską Federacją Szpitali oraz Stowarzyszeniem Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ przygotowuje cykl wizyt studyjnych w instytucjach ochrony zdrowia krajów europejskich. Celem projektu jest umożliwienie słuchaczom studiów doktoranckich Interdoktormen UMŁ, słuchaczom studiów podyplomowych Prometriq MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, a także członkom organizacji zrzeszających menedżerów ochrony zdrowia, zapoznania się ze specyfiką rozwiązań organizacyjnych przyjętych w różnych krajach europejskich. Liczymy na to, że pozyskane informacje wpłyną na profesjonalizację zarządzania podmiotami leczniczymi w Polsce, w tym szczególnie w aspekcie ich cyfryzacji oraz funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego. Mamy też nadzieję na nawiązanie trwałych kontaktów, które umożliwią wymianę doświadczeń menedżerskich w przyszłości.

Projekt European Healthcare MBA Study Tour nie ma charakteru komercyjnego. Koszty wyjazdów studyjnych będą pokrywane bezpośrednio przez uczestników ze środków własnych lub przez instytucje delegujące. Podejmujemy starania o możliwość organizacji wyjazdu studyjnego do każdego z krajów UE. Zebrane w trakcie projektu wnioski przedstawimy w trakcie konferencji branżowych a opracowane raporty zostaną udostępnione publicznie.

Zainteresowane osoby, menedżerów ochrony zdrowia i pracowników instytucji sektora zdrowia, prosimy o kontakt bezpośredni, w celu dalszych informacji i rezerwacji udziału w zagranicznych misjach studyjnych.