Prometriq Akademia Zarządzania, we współpracy z  Asseco Data Systems S.A. oraz Edumetriq zaprasza pracowników podmiotów medycznych na szkolenie HB-HTA (Hospital Based Health Technology Assessment).

Szkolenia realizowane są w formie webinarowej na platformie Webex. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z indywidualnym zabezpieczeniem.

Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie ankiety elektronicznej, które upoważnia do uzyskania certyfikatu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze strony Europejskiego Funduszu Szkoleniowego (EFS).

Zainteresowanych prosimy o wskazanie  preferowanego terminu i wypełnienie formularza zgłoszenia, który znajduje się poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy komplet dokumentów do podpisania i odesłania drogą mejlową i pocztą tradycyjną.

Uczestnicy przyjmowani są wg kolejności nadsyłania kompletu dokumentów (skany).

Na szkolenie zostaną zakwalifikowani tylko uczestnicy, który na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia dostarczą kompletną dokumentację w formie papierowej. 

Serdecznie zapraszamy.

 

Program szkolenia 

Zagadnienie poruszane podczas szkolenia:

1.      Rekomendacja HTA w Polsce i na świecie,

2.      Zapoznanie z wytycznymi oceny technologii medycznych (AOTMiT),

3.      Analiza kosztów: rodzaje, kryteria wiarygodności, rodzaje badań,

4.      Analiza efektywności kosztów rodzaje, kryteria wiarygodności, narzędzia,

5.      Analiza kosztów użyteczności,

6.      Dyskontowanie kosztów i efektów zdrowotnych,

7.      Analiza wrażliwości w analizach ekonomicznych,

8.      Refundacja i koszyk świadczeń,

9.      Wprowadzenie do Evidence Based Health Care

Dzięki udziałowi w niniejszej szkoleniu, uczestnik nabędzie EFEKTY UCZENIA się, tj. będzie posiadać:

WIEDZĘ, tj. uczestnik zna i rozumie:

·        rekomendacje HTA w Polsce i na świecie,

·        wytyczne dot. oceny technologii medycznych (AOTM),

·        zasady dot. analizy kosztów: rodzaje. kryteria wiarygodności, rodzaje badań,

·        przebieg procedury analizy efektywności kosztów oraz analizy kosztów użyteczności,

·        zagadnienia związane z refundacją i koszykiem świadczeń,

UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi:

·        przeprowadzić analizę kosztów, analizę efektywności kosztów oraz analizę kosztów użyteczności,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do:

·        działania zgodnie z określonymi standardami oraz do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy w zakresie HTA

Terminy szkoleń

Jedno szkolenie składa się z dwóch dni. Szkolenia odbywać się będą w godzinach 9-16.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy maksymalnie na 5 dni roboczych przed szkoleniem dostarczyć oryginał dokumentów do siedziby Prometriq (np.wysyłką listową).

Nr szkolenia Termin
1 07.07, 10.07 (BRAK MIEJSC)
2 08.07, 11.07 (BRAK MIEJSC)
3 16.07, 17.07 (BRAK MIEJSC)
4  15.07, 18.07
(BRAK MIEJSC)
5 22.07, 24.07
(BRAK MIEJSC)
6 23.07, 25.07

(BRAK MIEJSC)

7 30.07, 31.07
(BRAK MIEJSC)
8  29.07, 01.08 (BRAK MIEJSC)
9 03.08, 07.08 (BRAK MIEJSC)
10 04.08, 08.08 (BRAK MIEJSC)
11 19.08, 22.08
(BRAK MIEJSC)
12 20.08, 21.08
(BRAK MIEJSC)
13 27.08, 28.08
(BRAK MIEJSC)
14 29.08, 05.09
(BRAK MIEJSC)
15 31.08, 04.09
(BRAK MIEJSC)
16 15.09, 18.09
(BRAK MIEJSC)
17 23.09, 26.09
(BRAK MIEJSC)
18 30.09, 03.10
19 01.10, 02.10
20 07.10, 10.10
21 08.10, 09.10

 

Planowane są kolejne terminy szkoleń. Jeśli są Państwo zainteresowani innymi terminami zapraszamy do kontaktu mailowego – sekretariat@prometriq.pl

Formularz rejestracyjny

Kandydatem/-ką do udziału w Projekcie może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie m.in. kryteria:
1.1. jest Osobą pracującą,
1.2. przynależy do minimum jednej z poniższych grup, tj. do:
1.2.1. pracowników podmiotów leczniczych, obejmujących min. jedną z poniższych kategorii:
1.2.1.1. osoby pracujące w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych (np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych),
1.2.1.2. osoby pracujące w działach zarządzających podmiotami leczniczymi (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia),
1.2.1.3. kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne (np.: ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe),
1.2.2. pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
1.2.3. osób pracujących w organach założycielskich podmiotów leczniczych* tj. jednostkach samorządu terytorialnego, uczelniach medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstwach, urzędach wojewódzkich, centralnych urzędach administracji rządowej (*wyłącznie Osoby pracujące w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

  Zgłaszam chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu HB HTA nr:

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  Ulica

  Numer

  Miasto

  Kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o bezpłatnym szkoleniu HB HTA? (wymagane)

  Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o bezpłatnym szkoleniu HB HTA (wskaż jakie):

  Chciałbym/chciałabym wziąć udział w szkoleniu w terminie późniejszym:

  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.