Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL) to:

 • 20 sesji webinarowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką oraz ekspertów z całego kraju – zajęcia prowadzone są w co drugą sobotę
 • 20 modułów zdalnych umożliwiających poszerzenie i weryfikację wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz wybranych aspektów zarządzania
 • możliwość konsultacji dokumentacji i procedur z ekspertami, w tym w ramach przygotowania pracy dyplomowej
 • możliwość konsultacji z innymi słuchaczami w ramach pracy grupowej
 • możliwość studiowania bez konieczności ponoszenia trudu i kosztów dojazdu
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikat potwierdzający kompetencje eksperta RODONET (w j.polskim i w j.angielskim).

Wyniki sondy zrealizowanej wśród słuchaczy MBA w ochronie zdrowia w maju 2021 wskazują, że preferowanym rozwiązaniem zapewnienia zgodności z RODO jest współpraca kompetentnego pracownika (IOD) z ekspertami zewnętrznymi (np. RODONET).

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Zapisy przyjmujemy do 15 września 2021 r.Osoby zgłoszone do końca czerwca br. mogą uzyskać zwolnienie z opłaty rejestracyjnej. Wszystkim zainteresowanym wyślemy informator oraz szczegółowy program studiów.

Szczegółowe informacje: tel. 698 101 798, e-mail: rodonet@prometriq.pl.

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stopniowo stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji.
Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczymy w pracach dotyczących kodeksu RODO w zdrowiu oraz innych inicjatywach branżowych.

RODONET to inicjatywa Prometriq Akademii Zarządzania, której celem jest zapewnienie indywidualnym i grupowym praktykom medycznym bezpieczeństwa danych osobowych i pomyślnego wyniku kontroli RODO. Oferta RODONET dostępna jest na stronie internetowej www.rodonet.pl. Inspektorzy Ochrony Danych współpracujący z RODONET mogą liczyć na wsparcie zespołu ekspertów i prawników, materiały szkoleniowe do wykorzystania w pracy z personelem placówki, stałą wymianę doświadczeń z innymi IOD oraz pomoc w razie incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Podmioty medyczne chętnie korzystają z oferty Inspektorów Ochrony Danych współpracujących z RODONET.

Partnerem studiów podyplomowych INSPEKTOR OCHRONY DANYCH jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. WSAiB prowadzi działalność od 1994 jest wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 38. Misję uczelni wyrażają słowa Horacego „Sapere aude” (Miej odwagę być mądrym).

Zakres tematyczny: prawne aspekty funkcjonowania PWDL, opracowanie dokumentacji i procedur RODO, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, błąd komunikacyjny i organizacyjny, współpraca z instytucjami nadzoru i kontroli, komunikacja społeczna i wystąpienia publiczne, przygotowywanie raportów i sprawozdań, współpraca z organami publicznymi, w tym m.in. policją, prokuraturą, UODO.

Program studiów:
1. Elementy zarządzania wiedzą

1.1. wprowadzenie – definicje – dane, informacje, wiedza; rodzaje danych, dane osobowe, dane wrażliwe; waga problematyki ochrony danych i zarządzania danymi
1.2. dane medyczne – rodzaje, struktura, bazy danych, metody przetwarzania, ekspozycja na ryzyko
1.3. zarządzanie i bezpieczeństwo danych w kontekście nowych technologii (telemedycyna, AI)

2. Metody i techniki zabezpieczania danych

2.1. Cyberbezpieczeństwo – człowiek jako najsłabsze ogniwo
2.2. Wdrażanie systemów informatycznych w organizacji z zachowaniem zasad Privacy by design oraz Privacy by default
2.3. RODO-Marketing w zgodzie z aktualnymi i projektowanymi przepisami z uwzględnieniem ePRIVACY;

3. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych

3.1. Specyfika ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia
3.2. Organizacja systemu zdrowia w Polsce i na świecie
3.3. Współpraca z płatnikiem, zasady rozliczeń, finansowe aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego, HTA

4. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego

4.1. Zgoda pacjenta ( UoPPiRPP i ustawa o zawodzie lekarza)
4.2. Cykl życia danych w organizacji na przykładzie danych pracowniczych – od rekrutacji do emerytury.
4.3. Relacje z płatnikiem medycznym

5. Audyt wewnętrzny i kontrola zewnętrzna

5.1. Zasady audytu wewnętrznego
5.2. Instytucje kontroli, ich uprawnienia, ogólne zasady prowadzenia kontroli
5.3. Współpraca z instytucjami kontroli

6. Zarządzanie ryzykiem

7. Zarządzanie sytuacją kryzysową

7.1. Charakterystyka sytuacji kryzysowych i ich wczesne rozpoznawanie
7.2. Komunikacja kryzysowa – zasady
7.3. Współpraca z mediami, działania w mediach społecznościowych
7.4. Występowania publiczne w sytuacji kryzysowej
7.5. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, z case study i na konkretnych przykładach

8. Elementy RODO z ćwiczeniami

9. Kodeksy branżowe dla sektory ochrony zdrowia

10. Repetytorium

Studia rozpoczynają się 25.09.2021 roku i trwają dwa semestry. Sesje webinarowe odbywają się co dwa tygodnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. Przesłanie formularza zgłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania finansowego.

Studia skierowane są do pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą (PPDL, wcześniej PWDL – podmiotów wykonujących działalność leczniczą):

 • menedżerów,
 • inspektorów ochrony danych,
 • rzeczników prasowych,
 • audytorów,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie wiedzą.

Korzyści słuchaczy:

 • rozwój zawodowy
 • nawiązanie trwałych kontaktów z IOD pracującymi w innych PPDL na terenie całego kraju
 • autorytet wynikający z posiadanej wiedzy, w szczególności w obszarze prawa i zarządzania sytuacjami kryzysowymi
 • bezpłatne uczestnictwo w sieci inspektorów ochrony danych RODONET.

Korzyści podmiotu leczniczego:

 • weryfikacja dokumentacji i procedur przez ekspertów zewnętrznych (w przypadku gdy stanowią one przedmiot pracy dyplomowej)
 • stałe monitorowanie (poprzez kompetentnego pracownika) zmian przepisów i orzecznictwa w zakresie RODO
 • możliwość wykazania troski o przestrzeganie przepisów RODO zgodnie z zasadą rozliczalności
 • możliwość skorzystania ze zniżki na usługi RODONET związane z audytem i szkolenia, monitoringiem i interwencjami w zakresie RODO.

Koszt udziału w studiach podyplomowych IOD w PWDL to 4.600 zł  z możliwością płatności w ratach + 300 zł opłaty rejestracyjnej. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

 • możliwość uczestniczenia w zajęciach realizowanych w czasie rzeczywistym (20 całodziennych sesji webinarowych)
 • materiały szkoleniowe, w tym podręczniki Prometriq
 • udział w zajęciach warsztatowych online i możliwość opracowania/weryfikacji polityki bezpieczeństwa danych osobowych i innych ważnych dokumentów związanych z przestrzeganiem RODO
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i certyfikat RODONET
 • udział w sieci IOD RODONET.

Szczegółowe informacje: tel. 698 101 798, e-mail: rodonet@prometriq.pl. Zapisy do 15 września 2021 r.
Osoby zgłoszone do 30 czerwca zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjnej.

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  Ulica

  Numer

  Miasto

  Kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie IOD? (wymagane)

  Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o IOD (wskaż jakie):

  Zamierzam finansować udział w studiach IOD (wymagane):

  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.