Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL) to:

 • 20 sesji webinarowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką oraz ekspertów z całego kraju – zajęcia prowadzone są w co drugą sobotę
 • 20 modułów zdalnych umożliwiających poszerzenie i weryfikację wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz wybranych aspektów zarządzania
 • możliwość konsultacji dokumentacji i procedur z ekspertami, w tym w ramach przygotowania pracy dyplomowej
 • możliwość konsultacji z innymi słuchaczami w ramach pracy grupowej
 • możliwość studiowania bez konieczności ponoszenia trudu i kosztów dojazdu
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikat potwierdzający kompetencje eksperta RODONET (w j.polskim i w j.angielskim).

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Zapisy przyjmujemy do 15 września 2021 r.Osoby zgłoszone do końca czerwca br. mogą uzyskać zwolnienie z opłaty rejestracyjnej. Wszystkim zainteresowanym wyślemy informator oraz szczegółowy program studiów.

Szczegółowe informacje: tel. 698 101 798, e-mail: rodonet@prometriq.pl.

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych – Specjalista ds. organizacyjno-prawnych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą są skierowane do osób, które zajmują stanowiska administracyjne w podmiotach medycznych, a także prowadzą i zarządzają praktykami oraz placówkami medycznymi. Pozytywne zaopiniowanie przez UODO kodeksów branżowych w sektorze ochrony zdrowia powoduje nowy stan prawny i wskazuje na zmiany, które każdy administrator powinien wdrożyć.

Zlecenie stałej obsługi kancelarii prawnej lub firmie zewnętrznej nie ogranicza osobistej, pełnej odpowiedzialności administratora (kierownika podmiotu) . Niezbędna jest zatem na miejscu, w placówce, osoba przygotowana do profesjonalnego reagowania w sytuacji kryzysowej, a także minimalizowania ryzyka negatywnych skutków kontroli, poprzez umiejętną współpracę z instytucjami do nich upoważnionymi.

Taką osobą jest absolwent studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych – Specjalista ds. organizacyjno-prawnych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą.

Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Zapisy przyjmujemy do 15 września 2021 r. Osoby zgłoszone do końca sierpnia br. mogą uzyskać zwolnienie z opłaty rejestracyjnej. Wszystkim zainteresowanym wyślemy informator oraz szczegółowy program studiów.

Szczegółowe informacje: tel. 698 101 798, e-mail: rodonet@prometriq.pl.

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL) to:

 • 20 sesji webinarowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką oraz ekspertów z całego kraju – zajęcia prowadzone są w co drugą sobotę (ścieżka ekspercka)
 • 20 modułów zdalnych umożliwiających poszerzenie i weryfikację wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz wybranych aspektów zarządzania (ścieżka kompetencji podstawowych)
 • możliwość konsultacji dokumentacji i procedur RODO z ekspertami, w tym w ramach przygotowania pracy dyplomowej
 • możliwość konsultacji z innymi słuchaczami w ramach pracy grupowej (kontakty w ramach sieci inspektorów danych RODONET)
 • współpraca i możliwość pozyskiwania niezależnych kontraktów (klienci sieci RODONET)
 • możliwość studiowania bez konieczności ponoszenia trudu i kosztów dojazdu
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikat potwierdzający kompetencje eksperta RODONET (w j.polskim i w j.angielskim).

Wyniki sondy zrealizowanej wśród słuchaczy MBA w ochronie zdrowia w maju 2021

Wyniki sondy zrealizowanej wśród słuchaczy MBA w ochronie zdrowia w maju 2021 wskazują, że preferowanym rozwiązaniem zapewnienia zgodności z RODO jest współpraca kompetentnego pracownika (IOD) z ekspertami zewnętrznymi.

Program studiów obejmuje przedmioty wskazane jako kluczowe przez ekspertów instytucji rynku zdrowia i instytucji uprawnionych do kontroli podmiotów leczniczych.

Program, przedstawiony w postaci wykazu przedmiotów, obejmuje następujące główne bloki tematyczne:

 1. RODO, w szczególności w świetle zmian wynikających z przyjęcia przez UODO kodeksów branżowych w ochronie zdrowia
 2. Zarządzanie sytuacją kryzysową (w aspekcie szerszym niż RODO)
 3. Współpracę z instytucjami kontroli i służbami publicznymi (w aspekcie szerszym niż tylko w ramach prowadzonch kontroli)
 4. Zagadnienia prawne w zakresie niezbędnym do sprawowania roli specjalisty ds. organizacyjno-prawnych w podmiocie leczniczym
 5. nowoczesne technologie (w aspekcie procedur i obowiązków formalno-prawnych jakie z nich wynikają)

Absolwent studiów Inspektor Ochrony Danych – Specjalista ds. organizacyjno-prawnych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą jest osobą kompetentnie podejmującą współpracę z instytucjami kontroli i mediami, umiejącą rozstrzygać zagadnienia organizacyjne i prawne na poziomie nie wymagającym ingerencji kierownika placówki lub kancelarii prawnej, potrafiącą wskazywać współpracownikom właściwy sposób postępowania w sprawach związanych z dokumentacją medyczną, danymi osobowymi, bezpiecznym wykorzystaniem nowych technologii.

Program studiów – przedmioty:

 1. Elementy zarządzania wiedzą

1.1. Wprowadzenie – definicje – dane, informacje, wiedza; rodzaje danych, dane osobowe,

dane wrażliwe; waga problematyki ochrony danych i zarządzania danymi

1.2. Dane medyczne – rodzaje, struktura, bazy danych, metody przetwarzania, ekspozycja na ryzyko

1.3. Zarządzanie i bezpieczeństwo danych w kontekście nowych technologii (telemedycyna, sztuczna inteligencja ai)

 1. Metody i techniki zabezpieczania danych

2.1. Cyberbezpieczeństwo – ogólne zasady bezpieczeństwa z uwzględnieniem zachowań personelu

2.2. Wdrażanie systemów informatycznych w organizacji z zachowaniem zasad Privacy by design

oraz Privacy by default

2.3. RODO-marketing w zgodzie z aktualnymi i projektowanymi przepisami z uwzględnieniem ePRIVACY;

 1. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych

3.1. Specyfika ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

3.2. Organizacja systemu zdrowia w Polsce i na świecie

3.3. Współpraca z płatnikiem, zasady rozliczeń, finansowe aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego,

HTA

 1. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego

4.1. Zgoda pacjenta (UoPPiRPP i ustawa o zawodzie lekarza)

4.2. Cykl życia danych w organizacji na przykładzie danych pracowniczych – od rekrutacji do emerytury.

4.3. Relacje z płatnikiem

 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zewnętrzna

5.1. Zasady audytu wewnętrznego

5.2. Instytucje kontroli, ich uprawnienia, ogólne zasady prowadzenia kontroli

5.3. Współpraca z instytucjami kontroli

 1. Zarządzanie ryzykiem
 2. Zarządzanie sytuacją kryzysową

7.1. Charakterystyka sytuacji kryzysowych i ich wczesne rozpoznawanie

7.2. Komunikacja kryzysowa – zasady

7.3. Współpraca z mediami, działania w mediach społecznościowych

7.4. Występowania publiczne w sytuacji kryzysowej

 1. Elementy RODO z ćwiczeniami
 2. Kodeksy branżowe dla sektory ochrony zdrowia
 3. Repetytorium

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stopniowo stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji.
Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczymy w pracach dotyczących kodeksu RODO w zdrowiu oraz innych inicjatywach branżowych.

RODONET to inicjatywa Prometriq Akademii Zarządzania, której celem jest zapewnienie indywidualnym i grupowym praktykom medycznym bezpieczeństwa danych osobowych i pomyślnego wyniku kontroli RODO. Oferta RODONET dostępna jest na stronie internetowej www.rodonet.pl. Inspektorzy Ochrony Danych współpracujący z RODONET mogą liczyć na wsparcie zespołu ekspertów i prawników, materiały szkoleniowe do wykorzystania w pracy z personelem placówki, stałą wymianę doświadczeń z innymi IOD oraz pomoc w razie incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Podmioty medyczne chętnie korzystają z oferty Inspektorów Ochrony Danych współpracujących z RODONET.

Partnerem studiów podyplomowych INSPEKTOR OCHRONY DANYCH jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. WSAiB prowadzi działalność od 1994 jest wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 38. Misję uczelni wyrażają słowa Horacego „Sapere aude” („Miej odwagę być mądrym”).

Studia rozpoczynają się 25.09.2021 roku i trwają dwa semestry. Sesje webinarowe odbywają się co dwa tygodnie. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany wkrótce.

dr Edyta Bielak – Jomaa

Jakub Betka

mgr Mateusz Butkiewicz

Marek Kozica

dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.

W przeszłości m.in. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Chambers&Partners, Legal 500, Who’s Who Legal, GDR 100, Rzeczpospolita, Polityka Insight).

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie danych osobowych i wybranych przepisów sektorowych (CH Beck, 2021), komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Wykładowca Uniwersytetu SWPS i na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach.

mgr inż. Sylwia Miezio

Katarzyna Pisarzewska

dr Jakub Rzymowski

Mariusz Stasiak vel Stasek

Studia skierowane są do pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą (PPDL, wcześniej PWDL – podmiotów wykonujących działalność leczniczą):

 • menedżerów,
 • inspektorów ochrony danych,
 • rzeczników prasowych,
 • audytorów,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie wiedzą.

Korzyści słuchaczy:

 • rozwój zawodowy
 • nawiązanie trwałych kontaktów z IOD pracującymi w innych PPDL na terenie całego kraju
 • autorytet wynikający z posiadanej wiedzy, w szczególności w obszarze prawa i zarządzania sytuacjami kryzysowymi
 • bezpłatne uczestnictwo w sieci inspektorów ochrony danych RODONET.

Korzyści podmiotu leczniczego:

 • weryfikacja dokumentacji i procedur przez ekspertów zewnętrznych (w przypadku gdy stanowią one przedmiot pracy dyplomowej)
 • stałe monitorowanie (poprzez kompetentnego pracownika) zmian przepisów i orzecznictwa w zakresie RODO
 • możliwość wykazania troski o przestrzeganie przepisów RODO zgodnie z zasadą rozliczalności
 • możliwość skorzystania ze zniżki na usługi RODONET związane z audytem i szkolenia, monitoringiem i interwencjami w zakresie RODO.

Koszt udziału w studiach podyplomowych IOD w PWDL to 4.600 zł  z możliwością płatności w ratach + 300 zł opłaty rejestracyjnej. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

 • możliwość uczestniczenia w zajęciach realizowanych w czasie rzeczywistym (20 całodziennych sesji webinarowych)
 • materiały szkoleniowe, w tym podręczniki Prometriq
 • udział w zajęciach warsztatowych online i możliwość opracowania/weryfikacji polityki bezpieczeństwa danych osobowych i innych ważnych dokumentów związanych z przestrzeganiem RODO
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i certyfikat RODONET
 • udział w sieci IOD RODONET.

Szczegółowe informacje: tel. 698 101 798, e-mail: rodonet@prometriq.pl. Zapisy do 15 września 2021 r.
Osoby zgłoszone do 30 czerwca zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjnej.

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  Ulica

  Numer

  Miasto

  Kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie IOD? (wymagane)

  Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o IOD (wskaż jakie):

  Zamierzam finansować udział w studiach IOD (wymagane):

  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.