Kontakt

Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot, Polska

tel. (48) 698 101 798

sekretariat@prometriq.pl

Collegium Prometricum- niepubliczna jednostka kształcenia ustawicznego – Sopot i Dąbrowa Tarnowska

Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 136, 81-701 Sopot 1

mba@prometricum.eu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot (dalej Prometriq).
Z administratorem danych można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej: iod@prometriq.pl lub stacjonarnej: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., 81-704 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 15.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji udostępnionych przez Prometriq produktów lub usług, w tym projektów szkoleniowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, lecz jedynie na potrzeby archiwum kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prometriq (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych każdy posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Prometriq oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być też przekazane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji ich usług.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Prometriq przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu, którego dotyczą o ile przepisy prawa lub umowy z instytucjami finansującymi projekt nie będą stanowiły inaczej.

Ponadto informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych i nie przetwarzamy ich w innych celach niż przewidziane przepisami prawa. Zakres w jakim przetwarzane są dane osobowe jest minimalny i niezbędny do realizacji naszych przedsięwzięć.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

Formularz kontaktowy