Prometriq aktywnie wspiera wdrożenie koordynowanej opieki zdrowotnej.

Uczestniczymy w projektach systemowych, prowadzimy badania oraz organizujemy szkolenia.

 

Oferta dla nauczycieli akademickich:

Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) jako przedmiot wykładowy na uczelniach medycznych

  • webinarium
  • prezentacja dla studentów
  • podręcznik dla wykładowcy
  • konsultacje dot. programu i jego realizacji

 

Cel i zakres projektu

Celem projektu jest przygotowanie kadry dydaktycznej uczelni medycznych do prowadzenia zajęć dotyczących KOZ lub elementów KOZ w ramach innych przedmiotów.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące usługi i produkty:

  • warsztaty – webinaria (ok. 16 h – 4 sesje po ok. 4 godziny dydaktyczne) w ramach których poruszone zostaną istotne zagadnienia związane z KOZ wraz z proponowaną metodyką nauczania
  • przykładowe materiały dydaktyczne zawierające treść szkolenia (webinarium), piśmiennictwo, materiały do ćwiczeń dla studentów, przykładowe problemy do dyskusji w trakcie zajęć akademickich – ok. 300 slajdów
  • konsultacje merytoryczne programu proponowanego przez uczestników kursu (nauczycieli akademickich) i materiałów dydaktycznych (1 godzina konsultacji/osobę w cenie pakietu)
  • podręcznik: Koordynowana opieka zdrowotna.

 

Program

Webinarium 1

1630-2000

 

1.      Wprowadzenie: Specyfika zarządzania podmiotami leczniczymi – zagadnienia wpływające na sposób realizacji funkcji zarządzania uwzgledniających:

a.      formę własności podmiotu,

b.      modele motywowania świadczeniodawców,

c.       zachowania korporacji zawodowych,

d.      inne uwarunkowania istotne dla możliwości wdrożenia i funkcjonowania usług w modelu KOZ, w tym przyczyny fragmentaryzacji opieki zdrowotnej.

e.      praktyczne aspekty koncepcji Evidence Based Medicine oraz Value Health Care.

Webinarium 2

1630-2000

2.      Koordynowana opieka zdrowotna – koncepcja i praktyka

a.      Istota koncepcji KOZ na tle zróżnicowanej terminologii

b.      Historia KOZ (model amerykański oparty o plany opieki i HMO)

c.       Współczesne modele KOZ i motywacje do ich wdrożenia (model europejski oparty o pojęcie Triple Aid; różnice w podejściu i ich praktyczne implikacje)

d.      rozwiązania stosowane w Polsce (produkty NFZ, pilotaże KOZ, kontrowersje związane z planami wdrożenia KOZ)

Webinarium 3

1630-2000

3.      Uwarunkowania wdrożenia KOZ

a.      Zróżnicowane koncepcje dotycząca celu i formy wdrożenia KOZ

b.      Regulacje prawne

c.       Regulacje finansowe

d.      Standaryzacja postępowania (standardy organizacyjne, ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne)

e.      Informatyzacja i e-zdrowie (komunikacja)

f.        Praca zespołowa, kompetencje zespołu KOZ (lekarze a inne zawody medyczne – rola pielęgniarki, diagnosty, farmaceuty, fizjoterapeuty i innych)

Webinarium 4

Piątek 24 lipca 1630-2000

4.      Zarządzanie zdrowiem i chorobą w zespole interdyscyplinarnym

a.      porada pielęgniarska

b.      edukacja pacjentów, w tym w zakresie samoopieki

5.      Omówienie metod i środków nauczania dedykowanych do prowadzenia zajęć ze studentami

6.      Omówienie literatury przedmiotu

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian w programie. Zachęcamy do przekazywania nam Państwa uwag w tej sprawie.

 

Wykładowcy

Marika Guzek – pielęgniarka, koordynator projektów medycznych i koordynator opieki nad pacjentami w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. w Siedlcach. Autor licznych publikacji i prezentacji m.in. dotyczących efektywności opieki koordynowanej, opieki nad pacjentem przewlekle chorym, profilaktyki oraz znaczenia pielęgniarek w zespole POZ (Współpraca z Bankiem Światowym).  Zaangażowana w implementację programu interwencji behawioralnych dla pacjenta POZ świadczonych przez pielęgniarki, dietetyków i psychologów. Członek zarządu IFIC Polska.

Witold Paweł Kalbarczyk – lekarz internista w trakcie specjalizacji z geriatrii, ekspert rynku ochrony zdrowia, były wieloletni menedżer firm ubezpieczeniowych i emerytalnych (TUW TUW, Norwich Union, Sampo, ING Nationale-Nederlanden, PZU Życie). Jeden z pierwszych w Polsce propagatorów koordynowanej opieki i zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Współautor propozycji reform systemu ochrony zdrowia w Polsce opartych m.in. o konkurencję płatników i zasady koordynowanej opieki zdrowotnej (1992 – KLD i 2008 – PIU).  Autor i współautor licznych publikacji i raportów nt. potrzeb zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Prowadzi działalność doradczą z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i ubezpieczeniach zdrowotnych oraz szkolenia. Wśród firm i instytucji, z którymi współpracował lub współpracuje znajdują się m.in. MZ, Instytut Ochrony Zdrowia, EY, Sequence HC Partners, Prometriq Akademia Zarządzania, CMD w Siedlcach i NEUCA MED. Członek zarządów IFIC Polska oraz EURIPA Polska.

Dorota Kilańska – pielęgniarka, dr nauk o zdrowiu, profesor UM w Łodzi, kierownik Zakładu Koordynowanej Opieki UMŁ. Doświadczenie dotyczące polityki zdrowotnej zdobywała jako członek zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), delegat do Rady Narodowych Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie; obecnie członek Rady Przejrzystości AOTMiT, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej, ekspert MZ w tym ds. opieki koordynowanej; członek rady Interoperacyjności CSIOZ, członek International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH), założycielka Fundacji na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki – FUNDACJA FLORENCJA. Absolwentka International Summer School for Integrated Care, IFIC.

Piotr Szynkiewicz – prezes zarządu Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie, ekspert w dziedzinie zarządzania, wykładowca gościnny uczelni publicznych i prywatnych. Dr nauk o zdrowiu,  opiekun merytoryczny projektu „e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej” i „e-MBA w ochronie zdrowia” (łącznie ponad 1000 absolwentów), kierownik szeregu projektów edukacyjnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia (łącznie ponad 2 tys. uczestników), uczestnik projektów doradczych dla podmiotów leczniczych i instytucji publicznych, w tym opracowania koncepcji KAOZ (koordynowana ambulatoryjna opieka zdrowotna). Absolwent programu MBA Uniwersytetu Glasgow, Uniwersytetu Gdańskiego oraz kursów związanych ze zdrowiem publicznym i ekonomiką zdrowia (Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, University of Copenhagen, John Hopkins University, Duke University, Stanford University).

Paweł Żuk – lekarz, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest współzałożycielem i prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o. (CMD). Zajmuje się opomiarowaniem działalności medycznej i organizacją świadczeń w oparciu o efektywność. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów przy Ministerstwie Zdrowia i NFZ przygotowujących programy POZ + oraz KONS. Pracował jako ekspert Banku Światowego w zakresie doradztwa organizacji POZ dla Federacji Rosyjskiej (2016 i 2017) oraz dla miasta Grudziądza (2019). Od roku 2017 współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert SANTE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, międzynarodowych komitetów doradczych EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) i EPCCS (European Primary Care Cardiovascular Society). Od 2019 roku pełni obowiązki Prezesa EURIPA Polska.  Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej. Został Menagerem Roku 2018 w kategorii prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia”.

 

Organizatorzy

Prometriq Akademia Zarządzania od 1998 roku realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla pracowników sektora zdrowia. Przeszkoliliśmy ponad 10 tysięcy osób w ramach MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej (od marca br. kurs prowadzony jest w formie webinariów),  Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 oraz innych projektów publicznych i komercyjnych. Jesteśmy wydawcą szeregu publikacji branżowych, w tym monografii znajdujących się na liście literatury zalecanej do kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych oraz cyklu podręczników eMBA w ochronie zdrowia. Prometriq jest także inicjatorem opracowania scenariuszy kilkudziesięciu kursów e-learningowych dla pracowników sektora, zgodnie z metodyką nauczania dorosłych. Nasze aktywności można śledzić na stronie internetowej www.prometriq.pl.

 

Centrum Medyczno–Diagnostyczne Sp. z o.o. działa na rynku usług medycznych od 22 lat, zarządzając 40 placówkami na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego, w których realizuje świadczenia z zakresu POZ, AOS, rehabilitacji, stomatologii, leczenia psychiatrycznego i uzależnień, profilaktyki oraz opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej. Pod opieką CMD znajduje się ok. 100 tys. pacjentów POZ.

Od wielu lat CMD rozwija w swoich strukturach opiekę koordynowaną, która zapewnia kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, a tym samym osiągniecie wysokiego poziomu ochrony zdrowia przy ograniczeniu zbędnych kosztów. W rozwijaniu tego aspektu działalności CMD nawiązało kontakty z zagranicznymi firmami medycznymi wiodącymi w zakresie opieki koordynowanej, tj.: Opti Medis Gesundes-Kinzigtal (Niemcy), CareFirst (Stany Zjednoczone), Keiser Permanente (Stany Zjednoczone).

Prace naukowe powstające na bazie doświadczeń w CMD są prezentowane na wielu konferencjach w kraju i za granicą. CMD jest członkiem International Foundation for Integrated Care (IFIC), Euripa, PTEZ, SGO. Firma współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Instytutem Kardiologii w Aninie,  Państwowym Zakładem Higieny, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Bankiem Światowym.

 

Fundacja Florencja powstała w  z inicjatywy tych, którzy wierzyli, że rozwiązania IT staną się sprzymierzeńcem integracji i koordynacji opieki, a teleopieka nie będzie tylko marzeniem. Fundacja funkcjonuje od 2018 r. budując kompetencje cyfrowe pracowników ochrony zdrowia poprzez szkolenia, publikacje i upowszechnianie innowacji IT. Współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, czynnie uczestniczy w pracach Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), wspiera funkcjonowanie Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Fundacja jest inicjatorem stworzenia pierwszego w Polsce rozwiązania umożliwiającego cyfrowe dokumentowanie zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie.

 

Informacje organizacyjnej i zapisy

Zapisy przyjmowane są drogą mejlową pod adresem:

sekretariat@prometriq.pl, z wykorzystaniem załączonego formularza zgłoszenia.

Przed realizacją warsztatów uczestnicy uzyskają instrukcję wykorzystania platformy webinarowej.

W warsztatach mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni i naukowi. Warsztaty w formule otwartej zostały zrealizowane w dniach 2-5 września 2020 r. Kolejne terminy będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń grupowych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji warsztatów.