Prometriq Executive MBA 95% online

Sesja MBA – Obsługa turysty medycznego w strategii rozwoju szpitala, na przykładzie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Wykładowca: dr Tomasz Augustyniak, Prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. oraz ekspert Business Centre Club ds. ochrony zdrowia i spraw sanitarno-epidemiologicznych, absolwent Prometriq MBA

  • Obsługa turysty medycznego w strategii rozwoju szpitala, na przykładzie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
Celem webinarium jest przekazanie słuchaczom informacji na temat praktycznych sposobów implementacji do strategii rozwoju podmiotu leczniczego zagadnień, których następstwem będzie stworzenie warunków profesjonalnej obsługi pacjenta zagranicznego na przykładzie badanego podmiotu.

Wstępem do rozważań będzie zwarte omówienie definicji turystyki medycznej, w nawiązaniu do jej aspektu historycznego, jak również zaprezentowanie czynników wpływających na jej rozwój. Dodatkowo przedstawione zostaną regulacje występujące w krajach Unii Europejskiej, ich wpływ na rozwój turystyki medycznej w państwach członkowskich w zestawieniu z warunkami świadczenia usług medycznych w Polsce.

Po syntetycznym zaprezentowaniu charakterystyki badanego podmiotu leczniczego, zaprezentowane zostaną podstawowe nurty strategiczne w zakresie rozwoju usług medycznych, w oparciu o wyniki analizy SWOT.

Intencją wystąpienia jest przekazanie słuchaczom zagadnień stojących u podstaw analizy obsługi klienta zagranicznego (w tym segmentacji) jako elementu strategii sprzedaży usług medycznych w badanym szpitalu, jak również przedstawienie podstawowych celów strategicznych oraz operacyjnych dla podmiotu we wskazanym obszarze. Intencją jest także wskazanie działań informacyjnych, promujących podmiot leczniczy jako miejsce świadczenia usług turystyki medycznej. Kluczowym będzie tutaj omówienie kontekstu instytucjonalnego, który determinuje zakres, a w konsekwencji także skuteczność podejmowanych działań marketingowych.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o praktycznych przykładach ujęcia w strategii funkcjonujących podmiotów leczniczych zagadnień otwierających ich działalność na obsługę turystów medycznych oraz sprowokowanie dyskusji i ewentualnej analizy benchmarking’owej w zakresie zastosowanych w innych podmiotach rozwiązań.

Webinarium ma charakter wprowadzający do zagadnienia jakim jest Turystyka Medyczna i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, a jedynie projekcję przyjętych w badanym podmiocie rozwiązań.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium:

  1. Turystyka medyczna (geneza, cele, stan obecny w krajach UE, perspektywy).
  2. Charakterystyka podmiotu leczniczego – Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
  3. Obsługa klienta zagranicznego jako element strategii sprzedaży usług medycznych.
  4. Segmentacja klienta zagranicznego.
  5. Działania podmiotu na rzecz profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego.

Uczestnicy szczególnie pozytywnie ocenili:

  • Realny case – przedstawienie własnych doświadczeń i napotkanych problemów,
  • Koncepcja połączenia zakresów usług dla pacjentów NFZ oraz klientów zewnętrznych z elementem hotelarsko – turystycznym; diagnoza grupy docelowej odbiorców usług komercyjnych,
  • Jest to dla mnie całkowicie nowe zagadnienie w obszarze ochrony zdrowia, dlatego tym bardziej słuchałam go z zaciekawieniem. Poza tym, to ciekawa propozycja dla zagranicznych, turystów medycznych biorąc pod uwagę główną specjalizację szpitala, uzdrowiskowe położenie. Trudne zadanie do wykonania, ale warto spróbować.