Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program „ Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” jest wzorowany na najlepszych tradycjach MBA (Master of Business Administration) – programach doskonalenia kompetencji kierowniczych dla osób, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie. Pierwsze programy MBA, które powstały w USA w połowie XX wieku, skierowane były do inżynierów. Program Prometriq skierowany jest do personelu medycznego i innych pracowników sektora zdrowia. Cel jest ten sam – wesprzeć rozwój zawodowy osób, które dzięki swoim naturalnym predyspozycjom objęły lub obejmą stanowiska kierownicze.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” nawiązuje do zmian jakie zachodzą na rynku edukacji i rynku pracy. Współczesnym oczekiwaniem jest aby studia i szkolenia trwały krócej, ich programy odnosiły się do bieżących problemów, zajęcia prowadzone były przez praktyków, a forma organizacyjna uwzględniała wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nasz kurs spełnia kryteria jakości i nowoczesności wymagane przez uczestników i pracodawców. Program “Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” jest realizowany w 95% zdalnie, przy zachowaniu możliwości indywidualnego kontaktu z wykładowcami oraz integracji uczestników w ramach specjalnej sesji wyjazdowej w Sopocie.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest w formie studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia programu „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” wydany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie (w j. polskim i angielskim)
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA o profilu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia wydane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 3. Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 4. Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym.

.

Studia trwają dwa semestry akademickie, obejmują ok. 300 godzin zajęć, w tym 180 godzin zajęć w czasie rzeczywistym.

Ponad 50% słuchaczy edycji 2021 to prezesi lub dyrektorzy zarządzający podmiotami medycznymi. W gronie uczestników są też przedstawiciele NFZ, podmiotów tworzących i innych instytucji sektora zdrowia oraz pracownicy medyczni prowadzący oddziały szpitalne i gabinety prywatne.

.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w grupie Prometriq Executive MBA 2021/02, która zacznie zajęcia w październiku 2021 r. i wykupić pakiet startowy Prometriq Executive MBA składający się z 9 podręczników i materiałów dodatkowych oraz uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej.

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać szczegółowe informacje dla kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych MBA (zakładka rekrutacja). Wszystkie osoby, które wypełnią formularz zostaną poinformowane o terminie spotkania informacyjnego. Przewidujemy, że spotkania takie odbędą się w czerwcu oraz wrześniu 2021 r. Rozpoczęcie jesiennej edycji studiów planujemy na koniec października 2021 r.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji: tel. 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl. Zapraszamy.

.

Porter

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Program realizowany jest przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie.

Prometriq Akademia Zarządzania powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. W latach 1999-2000 w regionalnych projektach Akademii Zarządzania (Trójmiasto, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Szczecin) uczestniczyło kilkuset przedstawicieli zarządów największych firm działających w Polsce. W latach 2001-2009 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych i informatycznych oraz szereg konferencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach autorskiego programu „MBA w ochronie zdrowia” przeszkoliliśmy ponad 1000 menedżerów placówek medycznych w całej Polsce. Zdalne nauczanie stało się naszym wyborem na długo przed pandemią. Od 2015 roku realizujemy projekty edukacyjne z wykorzystaniem e-learningu. Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Dobrze rozumiemy na czym polega specyfika ekonomiki zdrowia.

Za swoją misję uważamy wspieranie Państwa rozwoju zawodowego poprzez wiedzę, zdolność do refleksji i lepszą komunikację.

 

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym:

 • Wykładów i ćwiczeń realizowanych na żywo – zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z systemem ochrony zdrowia, którzy w trakcie webinariów przekazują uczestnikom swoją wiedzę i doświadczenie. Wszystkie zajęcia poprzedzone są przekazaniem uczestnikom materiałów dydaktycznych, a kończą się testem sprawdzającym. Uczestnicy mają też możliwość zapoznania się z dodatkowymi materiałami dostępnymi w Internecie, rekomendowanymi i opatrzonymi komentarzem prowadzącego.
 • Pracy zespołowej, która realizowana będzie poza godzinami prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem dostarczonych uczestnikom materiałów i szablonów (zadania domowe). Wykonanie prac domowych jest monitorowane przez opiekuna merytorycznego kursu.
 • Materiałów e-learningowych, przygotowanych na zlecenie Prometriq, które powstały na podstawie analizy najważniejszych zagadnień wykładanych w ramach renomowanych programów MBA. Dzięki temu uczestnicy realizują program studiów wymagany w skali międzynarodowej. Materiały e-learningowe zawierają elementy interaktywne w tym testy wiedzy.
 • Podręczników z serii „MBA w ochronie zdrowia”, które Prometriq publikuje od 2017 roku. Obecnie seria zawiera już dziewięć pozycji, a kolejne są w przygotowaniu. Podręczniki odnoszą się do wybranych, ważnych zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze zdrowia, które nie znalazły się w ofercie obecnych na polskim rynku wydawnictw.
 • Pracy własnej uczestników, w tym związanej z przygotowaniem testów oraz pracy dyplomowej. Przygotowaliśmy dla uczestników szereg tematów projektów badawczych zawierających również procedury i wskazówki dotyczące metodyki ich przeprowadzenia. Dzięki temu praca dyplomowa może zostać zrealizowana nie tylko twórczo, ale także sprawnie i szybko. Najlepsze prace mają szansę na publikację w czasopismach naukowych.

Studia podyplomowe „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” to łącznie ponad 300 godzin dydaktycznych, w tym:

 • ponad 180 godzin wykładowych w formie sesji trwających po 6-7 godzin (24 sesje – co druga sobota) oraz trzydniowej sesji stacjonarnej
 • 96 godzin zajęć e-learningowych (14 sekcji tematycznych)
 • 48 godzin w ramach pracy zespołowej (20 zadań problemowych)
 • 9 podręczników serii Prometriq MBA i dodatkowa, zalecana literatura
 • praca własna związana z przygotowaniem pracy dyplomowej.

Całość programu trwa dwa semestry akademickie.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w jesiennej edycji Prometriq Executive MBA i uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej. Wypełnij formularz zgłoszenia. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego. Zarejestrowanym kandydatom prześlemy informator oraz szczegóły programu.

 

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Rekrutacja na edycję jesienną 2021 trwa do 15 października 2021 r. Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Zajęcie będą prowadzone w soboty (co dwa tygodnie – 24 sesje) w godzinach 8-14/15. Pozostałe materiały zostaną uczestnikom udostępnione online – kursy e-learningowe, filmy, materiały dodatkowe. Podręczniki i inne materiały (pakiet MBA) zostaną przesłane pocztą po dokonaniu pierwszej wpłaty. Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w grupie Prometriq MBA i uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej. Zarejestrowanym kandydatom prześlemy informator oraz szczegóły programu. Skontaktuj się z nami tel. 698 101 798, mba@prometriq.pl.

.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dat webinariów realizowanych w ramach edycji wiosennej 2021 (2021/01). Szczegółowy program zajęć został przekazany uczestnikom drogą mejlową. W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji: tel. 698 101 798, mba@prometriq.pl

Sesje Prometriq Executive MBA edycja 2021/01 (soboty)
ROK 2021
1. 20-03 sesja inauguracyjna
2. 27-03
3. 10-04
4. 24-04
5. 8-05
6. 22-05
7. 12-06
8. 26-06
9. 10-07
10. 24-07
11. 7-08
12. 4-09
13. 18-09
14. 2-10
15. 16-10
16. 6-11
17. 20-11
18. 4-12
19. 18-12
ROK 2022
20. 15-01
21. 29-01
22. 12-02
23. 26-02
24. 12-03 sesja końcowa

Prometriq MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli:
prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jarosław Waśniewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN

.

.

Wykładowcami Prometriq MBA są wybitni eksperci zarządzania i ochrony zdrowia, reprezentujący ośrodki akademickie i instytucje sektora zdrowia z całego kraju:

dr Justyna Berniak-Woźny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Stanisław Brzozowski, firma FRS, ekspert AOTMiT
dr Michał Chalastra, Uniwersytet Gdański
prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki prof. SUM
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr Tadeusz Jędrzejczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, d. NFZ
lekarz med. Paweł Witold Kalbarczyk, IFIC Polska
dr Ewa Kasprzak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
dr Marek Koenner, Kancelaria Medyczna Koenner
dr hab. Iwona Kowalska – Bobko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr Andrzej Krupa, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
mgr Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
mgr Piotr Ławacz, Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
lekarz med. Rajmund Martyniuk, MBA, Scalence
dr hab. Izabela Marzec, prof. Uniwersytetu Ekononomicznego w Katowicach
dr Jacek Michalak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
mgr Alina Osowska, AKTREN
prof. dr hab. Jarosław Pinkas, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dr Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
lekarz med. Krzysztof Przyśliwski, MBA, Szpital Medicover
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr inż. Waldemar Stylo, Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr Piotr Szynkiewicz, MBA, Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie – opiekun merytoryczny Prometriq MBA
dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi, d. NFZ
dr hab. Barbara Więckowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej
dr inż. Kajetan Wojsyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
dr Wacława Wojtala, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia
dr Marcin Żmigrodzki, Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
.

Szczegółowy program zajęć zostanie przekazany wszystkim zgłoszonym kandydatom na studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami absolwentów  Prometriq MBA  z lat 2017-2020 (cytaty pochodzą z ankiet oceny dostępnych w naszej siedzibie w Sopocie).

 • Profesjonalizm, praktyczne podejście do tematu, doświadczenie. Szkolenia dedykowane ochronie zdrowia polecam każdemu, kto chce wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzący praktycy, uczestnicy też praktycy, wymiana doświadczeń bezcenna, komunikacja na wysokim poziomie. Gorąco polecam (menedżer szpitala w Gdańsku).
 • Szkolenie Prometriq to przede wszystkim pole do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Dodatkowym atutem jest dogodna lokalizacja szkoleń (menedżer przychodni w Warszawie).
 • Szkolenia Prometriq łączą profesjonalne podejście do kursantów z zapewnieniem fantastycznej atmosfery. Tematyka dostosowana dla wielu działów i sekcji szpitala umożliwia spojrzenie na wszystkie omawiane kwestie z różnej perspektywy. Szkolenia pozwalają nie tylko rozwinąć zdolności managerskie ale pokazują też jak inspirować swoich współpracowników. Prowadzący posiadają ogromną wiedzę i przekazują ją w przejrzysty sposób zachęcając do czynnego udziału. Organizacja kursu na wysokim poziomie, bezproblemowy kontakt z organizatorami. Ciekawe materiały szkoleniowe. Serdecznie polecam (przedstawiciel szpitala wojewódzkiego w Olsztynie).
 • Prowadzenie zajęć przez praktyków są idealną okazją do pozyskania wiedzy, rozwiania wszelkich wątpliwości oraz dzielenia się doświadczeniami. Czekam na kolejne edycje szkoleń! (pełnomocnik ds. zarządzania jakością).
 • Skutecznie profesjonalnie i nowocześnie przekazywana wiedza na najwyższym poziomie (specjalista ds. NFZ, szpital prywatny w Warszawie).
 • Szkolenia e-MBA w ochronie zdrowia są synonimem rzetelności, fachowości, ogromu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz sporej dawki pozytywnego nastawienia (kierownik AOS, szpital prywatny w Warszawie).
 • Prowadzone są przez praktyków mających spore doświadczenie zawodowe. Forma prowadzenia zajęć również umożliwia wymianę doświadczenia między uczestnikami szkolenia, co jest sporym atutem. Szkoda tylko, że szkoleń jest tak mało… (inspektor, Urząd Marszałkowski).
 • Rachunkowość zarządcza – super wykładowca (SB)! zawiłe tematy przedstawił w zrozumiały esencjonalny sposób ! Brawo!
 • Ciekawe przedstawienie trudnej tematyki, spójne przechodzenie od jednych zagadnień do innych, bardzo duża wartość praktyczna – ocena 10.
 • Nawet gdy niektóre informacje nie były nowe, to forma prezentacji i tak wniosła nowe elementy oraz większe zrozumienie spraw stosowanych w praktyce.
 • Doskonały kontakt, zrozumiałe przedstawienie bardzo trudnego tematu – ocena znacznie powyżej skali.
 • Wykład był tak klarowny, że prawie nie było o co pytać, liczne przykłady, praktyczne rady, a gdy były pytania to oczywiście prowadzący odpowiadał.
 • Wzorowa dyscyplina czasowa, odpowiedni czas przekazywania i przyswajania wiedzy, wystarczający czas na “przewietrzenie głowy “- pełna ergonomia :).

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Zasady udziału w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia”:

 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Czas trwania studiów to dwa semestry akademickie (1 rok)
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • Przewidywana odpłatność za udział w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” w formie zdalnej wynosi (opłaty wnoszone są w ratach):
  • 9.950 – dostęp do webinariów i materiałów dydaktycznych online
  • 1.950 – udział w zajęciach w ramach sesji stacjonarnej w Sopocie
  • 495 zł – pakiet MBA – zestaw podręczników
  • 100 zł – spisowe, opłata rejestracyjna
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
  • udział w zajęciach realizowanych w ramach trzydniowej sesji wyjazdowej w Sopocie (ok. 20 godzin)
  • wykłady – 24 spotkania webinarowe (6/7 godzin wykładowych, co druga sobota), łącznie ok. 160 godzin
  • pakiet MBA – podręczniki w wersji drukowanej (pakiet można wykupić przed podjęciem ostatecznej decyzji o udziale w studiach)
  • dodatkowe materiały dydaktyczne dostarczone przed i po wykładach w formie elektronicznej
  • dostęp do platformy e-learningowej Prometriq
  • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych MBA w języku polskim i angielskim.

Rekrutacja dotycząca edycji jesiennej 2021 trwa do 15 października 2021 r. Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w edycji jesiennej Prometriq Executive MBA i uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej. W przypadku zapisów grupowych możliwe są dodatkowe ulgi.

Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Miejsce zatrudnienia (wymagane)

Nazwa jednostki (bez przecinków)

Ulica

Numer

Miasto

Kod pocztowy

 

Stanowisko (wymagane)

W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie e-MBA w ochronie zdrowia online? (wymagane)

Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o studiach eMBA w ochronie zdrowia online (wskaż jakie):

Zamierzam finansować udział w studiach e-MBA (wymagane):

Oświadczenie

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.