Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program „ Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” jest wzorowany na najlepszych tradycjach MBA (Master of Business Administration) – programach doskonalenia kompetencji kierowniczych dla osób, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie. Pierwsze programy MBA, które powstały w USA w połowie XX wieku, skierowane były do inżynierów. Program Prometriq skierowany jest do personelu medycznego i innych pracowników sektora zdrowia. Cel jest ten sam – wesprzeć rozwój zawodowy osób, które dzięki swoim naturalnym predyspozycjom objęły lub obejmą stanowiska kierownicze.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” nawiązuje do zmian jakie zachodzą na rynku edukacji i rynku pracy. Współczesnym oczekiwaniem jest aby studia i szkolenia trwały krócej, ich programy odnosiły się do bieżących problemów, zajęcia prowadzone były przez praktyków, a forma organizacyjna uwzględniała wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nasz kurs spełnia kryteria jakości i nowoczesności wymagane przez uczestników i pracodawców. Program “Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” jest realizowany w 95% zdalnie, przy zachowaniu możliwości indywidualnego kontaktu z wykładowcami oraz integracji uczestników w ramach specjalnej sesji wyjazdowej w Sopocie.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest w formie studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia programu  “Executive MBA w ochronie zdrowia” wydany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie (w j. polskim i angielskim).
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” wydane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. Świadectwo upoważnia m.in. do:
  • zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (na mocy Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym) oraz
  • pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym (na mocy Ustawy o działalności leczniczej).

.

Studia trwają dwa semestry akademickie, obejmują ponad 300 godzin zajęć, w tym ok. 200 godzin zajęć w czasie rzeczywistym.

Ponad połowa (52%) słuchaczy edycji 2021 (39) to prezesi lub dyrektorzy zarządzający podmiotami medycznymi. W gronie uczestników są też przedstawiciele NFZ, podmiotów tworzących i innych instytucji sektora zdrowia oraz pracownicy medyczni prowadzący oddziały szpitalne i gabinety prywatne.

.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w grupie Prometriq Executive MBA (40), która rozpocznie zajęcia 25 września 2021 r. Skorzystaj z upustu na pakiet startowy Prometriq Executive MBA (promocja ważna do końca czerwca 2021 r.) oraz uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej (promocja ważna do końca lipca).

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać szczegółowe informacje dla kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych MBA (zakładka rekrutacja). Wszystkie osoby, które wypełnią formularz zostaną poinformowane o terminie spotkania informacyjnego. Przewidujemy, że spotkania takie odbędą się w czerwcu oraz wrześniu 2021 r.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji: tel. 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl. Zapraszamy.

.

Porter

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Program realizowany jest przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie.

Prometriq Akademia Zarządzania powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. W latach 1999-2000 w regionalnych projektach Akademii Zarządzania (Trójmiasto, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Szczecin) uczestniczyło kilkuset przedstawicieli zarządów największych firm działających w Polsce. W latach 2001-2009 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych i informatycznych oraz szereg konferencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach autorskiego programu „MBA w ochronie zdrowia” przeszkoliliśmy ponad 1000 menedżerów placówek medycznych w całej Polsce. Zdalne nauczanie stało się naszym wyborem na długo przed pandemią. Od 2015 roku realizujemy projekty edukacyjne z wykorzystaniem e-learningu. Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Dobrze rozumiemy na czym polega specyfika ekonomiki zdrowia.

Za swoją misję uważamy wspieranie Państwa rozwoju zawodowego poprzez doskonalenie wiedzy, zdolności do refleksji i skutecznej komunikacji.

Program MBA realizujemy we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym:

 • Wykładów i ćwiczeń realizowanych na żywo – zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z systemem ochrony zdrowia, którzy w trakcie webinariów przekazują uczestnikom swoją wiedzę i doświadczenie. Wszystkie zajęcia poprzedzone są przekazaniem uczestnikom materiałów dydaktycznych, a kończą się testem sprawdzającym. Uczestnicy mają też możliwość zapoznania się z dodatkowymi materiałami dostępnymi w Internecie, rekomendowanymi i opatrzonymi komentarzem prowadzącego.
 • Pracy zespołowej, która realizowana będzie poza godzinami prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem dostarczonych uczestnikom materiałów i szablonów (zadania domowe). Wykonanie prac domowych jest monitorowane przez opiekuna merytorycznego kursu.
 • Materiałów e-learningowych, przygotowanych na zlecenie Prometriq, które powstały na podstawie analizy najważniejszych zagadnień wykładanych w ramach renomowanych programów MBA. Dzięki temu uczestnicy realizują program studiów wymagany w skali międzynarodowej. Materiały e-learningowe zawierają elementy interaktywne, w tym testy wiedzy.
 • Podręczników z serii „MBA w ochronie zdrowia”, które Prometriq publikuje od 2017 roku. Podręczniki odnoszą się do wybranych, ważnych zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze zdrowia, które nie znalazły się w ofercie obecnych na polskim rynku wydawnictw.
 • Pracy własnej uczestników, w tym związanej z przygotowaniem testów oraz pracy dyplomowej. Przygotowaliśmy dla uczestników szereg tematów projektów badawczych zawierających również procedury i wskazówki dotyczące metodyki ich przeprowadzenia. Dzięki temu praca dyplomowa może zostać zrealizowana nie tylko twórczo, ale także sprawnie i szybko. Najlepsze prace mają szansę na publikację w czasopismach naukowych.

Studia podyplomowe „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” to łącznie ponad 300 godzin dydaktycznych, w tym:

 • ponad 200 godzin wykładowych w formie sesji trwających po 6-8 godzin (24 sesje – co druga sobota) oraz trzydniowej sesji stacjonarnej
 • ponad 50 jednostek lekcyjnych w formie e-learningu (10 sekcji tematycznych)
 • ok. 48 godzin w ramach pracy indywidualnej i zespołowej (24 zadania problemowe)
 • praca własna związana z przygotowaniem do sesji oraz realizacją projektu i pracy dyplomowej
 • lektura serii podręczników Prometriq MBA oraz dodatkowej zalecanej literatury.

Całość programu trwa dwa semestry akademickie.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w jesiennej edycji Prometriq Executive MBA. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego. Zarejestrowanym kandydatom prześlemy informator oraz szczegóły programu.

Ramowy program Prometriq MBA w ochronie zdrowia
 • Specyfika ekonomiki i zarządzania w sektorze zdrowia
 • Komunikacja i współpraca – rozwój kompetencji menedżerskich
 • Ład zarządczy w systemie ochrony zdrowia
 • Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji
 • Zachowania organizacyjne
 • Sektor prywatny a publiczny
 • Wystąpienia publiczne w rzeczywistości wirtualnej
 • Organizacja systemów ochrony zdrowia na świecie
 • Rachunkowość zarządcza i controlling, standard rachunku kosztów w ochronie zdrowia
 • Controlling medyczny
 • Funkcje płatnika publicznego
 • Centralizacja systemu zarządzania ochroną zdrowia
 • Przywództwo w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
 • Diagnozowanie kultury organizacyjnej i jej wpływ na efektywność  zarządzania w podmiocie leczniczym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kierunki i koncepcje dotyczące zarządzania jakością
 • AI –  sztuczna inteligencja  w systemie zdrowia
 • Zarządzanie projektami
 • Logistyka w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zastosowanie modeli i notacji procesowych w ochronie zdrowia
 • Marketing w ochronie zdrowia
 • Relacje z przemysłem farmaceutycznym
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń medycznych
 • Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne oraz systemy no fault
 • Wybrane zagadnienia z finansów w ochronie zdrowia
 • Informatyzacja i interoperacyjność systemów ochrony zdrowia
 • Organizacja i zakres kompetencji organów państwa w zdrowiu
 • HTA/HB HTA – ocena technologii medycznych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Lean Management
 • Zdrowie publiczne dla menedżerów
 • Koordynowana opieka zdrowotna na świecie i w Polsce

.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

 

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Rekrutacja na edycję jesienną 2021 (40) trwa do 15 września 2021 r. Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Zajęcie będą prowadzone w soboty (co dwa tygodnie – 24 sesje) w godzinach 8-14/15/16. Pozostałe materiały zostaną uczestnikom udostępnione online – kursy e-learningowe, filmy, materiały dodatkowe. Podręczniki i inne materiały (pakiet MBA) zostaną przesłane pocztą po dokonaniu pierwszej wpłaty. Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w grupie Prometriq MBA (40) i uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej. Zarejestrowanym kandydatom prześlemy informator oraz szczegóły programu. Skontaktuj się z nami tel. 698 101 798, mba@prometriq.pl.

.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dat webinariów realizowanych w ramach edycji wiosennej 2021 (39). Szczegółowy program zajęć został przekazany uczestnikom drogą mejlową. W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji: tel. 698 101 798, mba@prometriq.pl

Sesje Prometriq Executive MBA edycja 2021/01 (soboty)
ROK 2021
1. 20-03 sesja inauguracyjna
2. 27-03
3. 10-04
4. 24-04
5. 8-05
6. 22-05
7. 12-06
8. 26-06
9. 10-07
10. 24-07
11. 7-08
12. 4-09
13. 18-09
14. 2-10
15. 16-10
16. 6-11
17. 20-11
18. 4-12
19. 18-12
ROK 2022
20. 15-01
21. 29-01
22. 12-02
23. 26-02
24. 12-03 sesja końcowa

Prometriq MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli:
prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jarosław Waśniewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN

.

.

Wykładowcami Prometriq MBA są wybitni eksperci zarządzania i ochrony zdrowia, reprezentujący ośrodki akademickie i instytucje sektora zdrowia z całego kraju:

dr Justyna Berniak-Woźny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Stanisław Brzozowski, firma FRS, ekspert AOTMiT
dr Michał Chalastra, Uniwersytet Gdański
prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki prof. SUM
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr Tadeusz Jędrzejczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, d. NFZ
lekarz med. Paweł Witold Kalbarczyk, IFIC Polska
dr Ewa Kasprzak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
dr Marek Koenner, Kancelaria Medyczna Koenner
dr hab. Iwona Kowalska – Bobko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr Andrzej Krupa, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
mgr Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
mgr Piotr Ławacz, Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
lekarz med. Rajmund Martyniuk, MBA, Scalence
dr hab. Izabela Marzec, prof. Uniwersytetu Ekononomicznego w Katowicach
dr Jacek Michalak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
mgr Alina Osowska, AKTREN
prof. dr hab. Jarosław Pinkas, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dr Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
lekarz med. Krzysztof Przyśliwski, MBA, Szpital Medicover
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr inż. Waldemar Stylo, Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr Piotr Szynkiewicz, MBA, Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie – opiekun merytoryczny Prometriq MBA
dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi, d. NFZ
dr hab. Barbara Więckowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej
dr inż. Kajetan Wojsyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
dr Wacława Wojtala, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia
dr Marcin Żmigrodzki, Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
.

Szczegółowy program zajęć zostanie przekazany wszystkim zgłoszonym kandydatom na studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Słuchaczy z trwającej edycji studiów podyplomowych Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia.

 • Podczas pierwszego webinarium poruszony został niezwykle ważny temat zakażeń szpitalnych, kwestia którą trzeba poruszać i do której należy nieustannie wracać, szkolić się w jej zakresie i tą wiedzę propagować.
  Drugie webinarium zainteresowało mnie głównie w wyniku przedstawienia cech managera mentora, kogoś kto dobrze współpracuje ze swoimi podwładnymi, kto jest pewien swoich decyzji.
  – Tematy wykładów “Zakażenia szpitalne”, prowadzący dr hab. Jarosław Pinkas oraz “Komunikacja
  i współpraca”, prowadzący mgr Piotr Ławacz.
 • Wiedza i doświadczenie prowadzącego jest gwarantem wysokiej jakości studiów. – Wykład “Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji”, prowadząca dr Wacława Wojtala.
 • Tematyka sama w sobie była bardzo cenna. Na co dzień mamy do czynienia z sytuacjami kiedy bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kiedy dana osoba nie sprawdza się na danym stanowisku, a na innym może być liderem i wzorem do naśladowania, równocześnie mając satysfakcję z wykonywanych zadań. Do managera należy stwarzanie takich warunków pracy aby on (manager) miał zrealizowane zadania przy zachowaniu odpowiedniej kondycji psychicznej swoich pracowników. Co w obecnych czasach jest bezcenne. Webinarium pozwoliło spojrzeć na zagadnienie globalnie, sprawiając, że sam manager powinien najpierw trochę zastanowić się nad sobą, a później przez odpowiednie zarządzanie swoimi pracownikami, dopasowując siebie i ich do potrzeb i bieżącej sytuacji, tak kierować zespołem by zrealizować zakładane cele. – Wykład “Zachowania organizacyjne”, prowadząca dr hab. Izabela Marzec.
 • To jeden z tych wykładów, który cały był szalenie ważny. Szczerość prowadzącego, który ukazuje prawdziwą, nie zawsze dobrą stronę systemu OZ. –  Wykład “Sektor prywatny a publiczny”, prowadzący lek. med. Krzysztof Przyśliwski.
 • Wspaniale przygotowany, obszerny materiał, zrozumiale, przystępnie prowadzony. Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Zobaczyliśmy obraz tzw. reform systemu ochrony zdrowia, których mieliśmy bez liku. – Wykład “Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji”, prowadząca
  dr Wacława Wojtala.
 • Możliwość skupienia się na przedstawianych treściach, ład organizacyjny, kolejność wypowiedzi, brak możliwości przeszkadzania w odbiorze przez innych słuchaczy. – Wykład “Specyfika ekonomiki i zarządzania w sektorze zdrowia”, prowadzący dr Piotr Szynkiewicz.
 • Sposób i etapy przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych online. Przygotowywanie prezentacji uprzednio zastanawiając się jakiej wiedzy potrzebuje odbiorca, jakich umiejętności potrzebuje, jaka jest jego postawa/nastawienie do danego zagadnienia. Cenne były również praktyczne wskazówki dotyczące mowy ciała (gestów, sposobu patrzenia, oświetlenia, kadrowania, dźwięku). – Wykład “Wystąpienia publiczne w rzeczywistości
  wirtualnej”, prowadząca mgr Alina Osowska.
 • Poszerzenie własnego horyzontu o sprawy równoległe ale występujące i funkcjonujące w innej rzeczywistości polityczno-finansowej. – Wykład “Organizacja systemów ochrony zdrowia na świecie”, prowadzący prof. nadzw. Jarosław Fedorowski.
 • Muszę znowu się powtarzać, fachowość i przystępny sposób prezentacji jest niezwykle pomocny w zrozumieniu tematu! Bardzo dziękuję. – Wykład “Rachunkowość zarządcza i kontroling”, prowadzący dr Michał Chalastra.
 • Wskazanie wielu konkretnych narzędzi controllingu do zastosowania w szpitalu, np. wielostopniowa analiza wykorzystania bloku operacyjnego (…), podkreślenie wagi jakości gromadzonych danych wykorzystywanych później do analiz. – Wykład “Controlling medyczny”, prowadzący dr Andrzej Krupa.

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Zasady udziału w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia”:

 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Czas trwania studiów to dwa semestry akademickie (1 rok)
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • Przewidywana odpłatność za udział w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” w formie zdalnej wynosi (opłaty wnoszone są w ratach):
  • 9.950 – dostęp do webinariów i materiałów dydaktycznych online
  • 1.950 – udział w zajęciach w ramach sesji stacjonarnej w Sopocie
  • 495 zł – pakiet MBA – zestaw podręczników
  • 100 zł – wpisowe (opłata rejestracyjna)
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
  • udział w zajęciach realizowanych w ramach trzydniowej sesji wyjazdowej w Sopocie (ok. 20 godzin)
  • wykłady – 24 spotkania webinarowe (6-8 godzin wykładowych, co druga sobota), łącznie ok. 180 godzin
  • pakiet MBA – podręczniki w wersji drukowanej (pakiet można wykupić przed podjęciem ostatecznej decyzji o udziale w studiach)
  • dodatkowe materiały dydaktyczne dostarczone przed i po wykładach w formie elektronicznej
  • dostęp do platformy e-learningowej Prometriq (ponad 50 jednostek lekcyjnych)
  • świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych “MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” w języku polskim i dyplom w j. angielskim.

Rekrutacja dotycząca edycji jesiennej 2021 trwa do 15 września 2021 r. Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w edycji jesiennej Prometriq Executive MBA i uzyskać zwolnienie z opłaty administracyjnej. W przypadku zapisów grupowych możliwe są dodatkowe ulgi. Pakiet MBA dla osób zgłoszonych do końca czerwca 2021 dostępny jest z 50% upustem.

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  Ulica

  Numer

  Miasto

  Kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie MBA w ochronie zdrowia online? (wymagane)

  Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o studiach MBA w ochronie zdrowia online (wskaż jakie):

  Zamierzam finansować udział w studiach MBA (wymagane):

  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.