e-MBA w ochronie zdrowia online

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program „e-MBA w ochronie zdrowia” jest wzorowany na najlepszych tradycjach MBA (Master of Business Administration) – programach doskonalenia kompetencji kierowniczych dla osób, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie. Pierwsze programy MBA, które powstały w USA w połowie XX wieku, skierowane były do inżynierów. Program Prometriq skierowany jest do personelu medycznego i innych pracowników sektora zdrowia. Cel jest ten sam – wesprzeć rozwój zawodowy osób, które dzięki swoim naturalnym predyspozycjom objęły stanowiska kierownicze lub do nich aspirują.

Program „e-MBA w ochronie zdrowia” nawiązuje do zmian jakie zachodzą na rynku edukacji i rynku pracy. Współczesnym oczekiwaniem jest aby studia i szkolenia trwały krócej, ich programy odnosiły się do bieżących problemów, zajęcia prowadzone były przez praktyków, a forma organizacyjna uwzględniała wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nasz kurs spełnia kryteria jakości i nowoczesności wymagane przez uczestników i pracodawców. Program Prometriq „e-MBA w ochronie zdrowia” jest realizowany całkowicie zdalnie przy zachowaniu możliwości indywidualnego kontaktu z wykładowcami oraz integracji uczestników w ramach specjalnej sesji wyjazdowej w Sopocie.

Program „e-MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest w formie studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia programu „e-MBA w ochronie zdrowia” wydany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie (w j. polskim i angielskim)
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA o profilu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (w j. polskim i angielskim) – zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791). Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) Collegium Humanum są akredytowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce oraz Apsley Business School w Londynie.
 3. Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa – zgodnie z 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)
 4. Certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym – zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)

Pobierz informator Prometriq MBA w ochronie zdrowia online.

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać dodatkowe informacje dla kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych MBA (zakładka rekrutacja).

Zapisz się na spotkanie informacyjne połączone z elementami merytorycznymi w dniu 30 stycznia lub 6 marca 2021 r. w godzinach 9.00-13.00 – tel. 698 101 798, e-mail: sekretariat@prometriq.pl. Zapraszamy.

e-MBA w ochronie zdrowia online

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program realizowany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie we współpracy z Collegium Humanum Szkołą Główną Menedżerską w Warszawie.

Prometriq Akademia Zarządzania powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. W latach 1999-2000 w regionalnych projektach Akademii Zarządzania (Trójmiasto, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Szczecin) uczestniczyło kilkuset przedstawicieli zarządów największych działających w Polsce firm. W latach 2001-2009 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych i szereg konferencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu PO WER i Narodowego Programu Zdrowia), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach autorskiego programu „e-MBA w ochronie zdrowia” przeszkoliliśmy ponad 1000 menedżerów placówek medycznych w całej Polsce. Od 2015 roku realizujemy projekty edukacyjne z wykorzystaniem e-learningu. Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Dobrze rozumiemy na czym polega specyfika ekonomiki zdrowia.

Collegium Humanum jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadającą uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Partnerem strategicznym programu MBA Collegium Humanum jest Apsley Business School w Londynie. Od 2020 roku Collegium Humanum jest członkiem BGA (Business Graduates Association), będącej częścią AMBA (Association of MBA’s) – międzynarodowej organizacji akredytującej najlepsze szkoły biznesu.

 

e-MBA w ochronie zdrowia online.

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program „e-MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym:

 • Wykładów i ćwiczeń realizowanych na żywo – zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z systemem ochrony zdrowia, którzy w trakcie webinariów przekazują uczestnikom swoją wiedzę i doświadczenie. Wszystkie zajęcia poprzedzone są przekazaniem uczestnikom materiałów dydaktycznych, a kończą się testem sprawdzającym. Uczestnicy mają też możliwość zapoznania się z dodatkowymi materiałami dostępnymi w Internecie, rekomendowanymi i opatrzonymi komentarzem prowadzącego.
 • Pracy zespołowej, która realizowana będzie poza godzinami prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem dostarczonych uczestnikom materiałów i szablonów (zadania domowe). Wykonanie prac domowych jest monitorowane przez opiekuna merytorycznego kursu.
 • Materiałów e-learningowych, przygotowanych na zlecenie Prometriq, które powstały na podstawie analizy najważniejszych zagadnień wykładanych w ramach renomowanych programów MBA. Dzięki temu uczestnicy realizują program studiów wymagany w skali międzynarodowej. Materiały e-learningowe zawierają elementy interaktywne w tym testy wiedzy.
 • Podręczników z serii „e-MBA w ochronie zdrowia”, które Prometriq publikuje od 2017 roku. Obecnie seria zawiera już dziewięć pozycji, a kolejne są w przygotowaniu. Podręczniki odnoszą się do wybranych, ważnych zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze zdrowia, które nie znalazły się w ofercie obecnych na polskim rynku wydawnictw.
 • Materiału filmowego przygotowanego przez Collegium Humanum Szkołę Główną Menedżerską, który uzupełnia program kursu w zakresie zagadnień wymaganych przez ramy programowe studiów podyplomowych MBA a odnoszących się do wielu zróżnicowanych aspektów funkcjonowania biznesu.
 • Pracy własnej uczestników, w tym związanej z przygotowaniem testów oraz pracy dyplomowej. Przygotowaliśmy dla uczestników szereg tematów projektów badawczych zawierających również procedury i wskazówki dotyczące metodyki ich przeprowadzenia. Dzięki temu praca dyplomowa może zostać zrealizowana nie tylko twórczo, ale także sprawnie i szybko. Najlepsze prace mają szasnę na publikację w czasopismach naukowych.

Studia podyplomowe „e-MBA w ochronie zdrowia” to łącznie ponad 300 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 144 godziny wykładowe w formie sesji trwających po 6 godzin (24 sesje – co druga sobota)
 • 96 godzin zajęć e-learningowych (14 sekcji tematycznych)
 • 51 godzin materiału filmowego (17 sekcji tematycznych)
 • 48 godzin w ramach pracy zespołowej (20 zadań problemowych)
 • 9 podręczników serii Prometriq e-MBA i dodatkowa, zalecana literatura oraz materiał filmowy
 • praca własna związana z przygotowaniem pracy dyplomowej.

Całość programu trwa dwa semestry akademickie.

Program „e-MBA w ochronie zdrowia” zawiera następujące moduły tematyczne:

Przedmiot Wykład – webinarium + materiały PDF e-Learning Materiał filmowy lub podręcznik
Ekonomia dla menedżerów x x x
Specyficzne uwarunkowania zarządzania w sektorze zdrowia x x
Marketing x x
Analiza strategiczna x x
Zarządzanie procesami biznesowymi x x
Finanse x
Rachunkowość zarządcza i kontroling x x
Komunikacja menedżerska x x x
Negocjacje x
Psychologia biznesu – zachowania organizacyjne x x x
PR x
Zarządzanie personelem x x x
Przywództwo i mentoring x
Prawne aspekty zarządzania w sektorze zdrowia x x x
Prawo w czasach pandemii x
Interoperacyjność systemów informatycznych w ochronie zdrowia x x
Analiza Big Data x
Lean Management x
Zarządzanie projektami x x
Organizacja systemów ochrony zdrowia na świecie x x
Płatnicy w systemach zdrowia na świecie x
Funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zdrowotnych na świecie x
Ocena technologii medycznych (HTA oraz HB HTA) x x
Koordynowana opieka zdrowotna x x x
Zarządzanie zmianą x
Zdrowie publiczne dla menedżerów x x
Ład Korporacyjny x
Etykieta i savoir vivre w biznesie x
Etykieta biznesu i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) x
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia x x
Zarządzanie ryzykiem x
Techniki improwizacji biznesu x
Zarządzanie mieniem państwowym x
Przedmioty dodatkowe i spotkania z praktykami biznesu x

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieznacznych zmian w programie i czasie trwania poszczególnych modułów i form kształcenia.

 

e-MBA w ochronie zdrowia

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Rekrutacja na semestr letni i zimowy 2021 trwa do 15 marca 2021 r. (planowany termin rozpoczęcia – 20 marca 2021 r., zakończenia – 12 marca 2022 r.)

Zajęcie będą prowadzone w soboty (co dwa tygodnie – 24 sesje) w godzinach 8-14. Pozostałe materiały zostaną uczestnikom udostępnione online – kursy e-learningowe, filmy, materiały dodatkowe. Podręczniki zostaną przesłane pocztą po dokonaniu pierwszej wpłaty.

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dat planowanych sesji webinarowych. Szczegóły dotyczące planu zajęć zostaną przekazane osobom, które dokonają rejestracji. 

Sesje Prometriq MBA (soboty)
ROK 2021
1. 20-03
2. 27-03
3. 10-04
4. 24-04
5. 8-05
6. 22-05
7. 12-06
8. 26-06
9. 10-07
10. 24-07
11. 7-08
12. 4-09
13. 18-09
14. 2-10
15. 16-10
16. 6-11
17. 20-11
18. 4-12
19. 18-12
ROK 2022
20. 15-01
21. 29-01
22. 12-02
23. 26-02
24. 12-03

e-MBA w ochronie zdrowia online

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program Prometriq MBA powstał po uważanej analizie programów MBA wiodących światowych uniwersytetów i szkół biznesu. Przy jego dostosowaniu do potrzeb menedżerów ochrony zdrowia w Polsce korzystaliśmy z opinii wybitnych ekspertów krajowych. Nasze zaproszenie do Rady Programowej przyjęli:

prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Remigiusz Kozłowski,  Uniwersytet Łódzki
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Michał Marczak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jarosław Waśniewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pełna lista wykładowców zostanie opublikowana w pierwszych dniach lutego 2021 r.

Profesjonalizm, praktyczne podejście do tematu, doświadczenie. Szkolenia dedykowane ochronie zdrowia polecam każdemu, kto chce wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzący praktycy, uczestnicy też praktycy, wymiana doświadczeń bezcenna, komunikacja na wysokim poziomie. Gorąco polecam

Kierownik działu jakości i marketingu szpitala publicznego (szkolenie w Gdańsku)

Szkolenie Prometriq to przede wszystkim pole do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Dodatkowym atutem jest dogodna lokalizacja szkoleń.

Menedżer przychodni (szkolenie w Warszawie)

Szkolenia Prometriq łączą profesjonalne podejście do kursantów z zapewnieniem fantastycznej atmosfery. Tematyka dostosowana dla wielu działów i sekcji szpitala umożliwia spojrzenie na wszystkie omawiane kwestie z różnej perspektywy. Szkolenia pozwalają nie tylko rozwinąć zdolności managerskie ale pokazują też jak inspirować swoich współpracowników. Prowadzący posiadają ogromną wiedzę i przekazują ją w przejrzysty sposób zachęcając do czynnego udziału. Organizacja kursu na wysokim poziomie, bezproblemowy kontakt z organizatorami. Ciekawe materiały szkoleniowe. Serdecznie polecam

Specjalista ds. Zarządzania Aparaturą Medyczną w szpitalu wojewódzkim (szkolenie w Olsztynie)

Prowadzenie zajęć przez praktyków są idealną okazją do pozyskania wiedzy, rozwiania wszelkich wątpliwości oraz dzielenia się doświadczeniami. Czekam na kolejne edycje szkoleń ! 

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością szpitala (szkolenie w Chrzanowie)

Skutecznie profesjonalnie i nowocześnie przekazywana wiedza na najwyższym poziomie.

Specjalista ds. NFZ, szpital prywatny (szkolenie w Warszawie)

Szkolenia e-MBA w ochronie zdrowia są synonimem rzetelności, fachowości, ogromu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz sporej dawki pozytywnego nastawienia.

Kierownik AOS, szpital prywatny (szkolenie w Warszawie)

Prowadzone są przez praktyków mających spore doświadczenie zawodowe. Forma prowadzenia zajęć również umożliwia wymianę doświadczenia między uczestnikami szkolenia, co jest sporym atutem. Szkoda tylko, że szkoleń jest tak mało…

Inspektor, Urząd Marszałkowski

e-MBA w ochronie zdrowia online

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Zasady udziału w programie „e-MBA w ochronie zdrowia”:

 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Czas trwania studiów to dwa semestry akademickie (1 rok)
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia: www.Prometriq.pl. Konieczne jest dołączenie skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest warunkiem wymaganym do ustalenia kwalifikowalności kandydatów na studia.
 • Odpłatność za udział w programie „e-MBA w ochronie zdrowia” w formie on-line wynosi 9,900 zł brutto, płatne w następujących ratach:
  • 100 zł – opłata rejestracyjna (osoby zgłoszone w terminie do 15 marca są zwolnione z opłaty rejestracyjnej)
  • 2950 zł – I rata płatna w terminie 14 od rozpoczęcia kursu
  • 2450 zł – II rata  płatna w terminie 3 m-cy od rozpoczęcia kursu
  • 2450 zł – III rata płatna w terminie 6 m-cy od rozpoczęcia kursu
  • 1950 zł – opłata za udział w wyjazdowej sesji integracyjnej w Sopocie (3 dni) – w przypadku braku możliwości udziału w sesji wyjazdowej z powodu pandemii lub osobistej sytuacji słuchacza, opłata nie zostanie pobrana i całkowity koszt udziału wyniesie 7.950 zł.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
  • udział w zajęciach realizowanych w ramach sesji wyjazdowej w Sopocie
  • wykłady – 24 spotkania webinarowe (6 godzin wykładowych, co druga sobota), łącznie 144 godziny wykładowe
  • materiały szkoleniowe (wysyłka pocztą elektroniczną)
  • dodatkowe materiały dydaktyczne dostarczone przed i po wykładach (filmy, wykłady on-line, artykuły)
  • podręczniki z serii Prometriq e-MBA w ochronie zdrowia – 9 publikacji (wysyłka pocztą po wniesieniu pierwszej transzy opłaty)
  • dostęp do platformy e-learningowej Prometriq – łącznie ok. 100 godzin wykładowych
  • dostęp do materiałów dydaktycznych on-line Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej – 17 wykładów, łącznie ponad 50 godzin wykładowych
  • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych MBA w języku polskim i angielskim.

Rekrutacja na semestr letni i zimowy 2021 trwa do 15 marca 2021 r. (planowany termin rozpoczęcia – 20 marca 2021 r., zakończenia – 12 marca 2022 r.)

Zainteresowanych programem „e-MBA w ochronie zdrowia” zapraszamy do udziału w sesjach otwartych, których harmonogram dostępny jest na stronie www.prometriq.pl/KlubAbsolwenta. 

Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Miejsce zatrudnienia (wymagane)

Nazwa jednostki (bez przecinków)

Ulica

Numer

Miasto

Kod pocztowy

 

Stanowisko (wymagane)

W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie e-MBA w ochronie zdrowia online? (wymagane)

Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o studiach eMBA w ochronie zdrowia online (wskaż jakie):

Zamierzam finansować udział w studiach e-MBA (wymagane):

Oświadczenie

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.