ksiazki


.

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Program „ Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” jest wzorowany na najlepszych tradycjach MBA (Master of Business Administration) – programach doskonalenia kompetencji kierowniczych dla osób, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie. Pierwsze programy MBA, które powstały w USA w połowie XX wieku, skierowane były do inżynierów. Program Prometriq skierowany jest do pracowników sektora zdrowia. Cel jest ten sam – wesprzeć rozwój zawodowy osób, które dzięki swoim naturalnym predyspozycjom objęły lub obejmą stanowiska kierownicze.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” nawiązuje do zmian jakie zachodzą na rynku edukacji i rynku pracy. Współczesnym oczekiwaniem jest aby studia i szkolenia trwały krócej, ich programy odnosiły się do bieżących problemów, zajęcia prowadzone były przez praktyków, a forma organizacyjna uwzględniała wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nasz kurs spełnia kryteria jakości i nowoczesności wymagane przez uczestników i pracodawców. Program “Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” jest realizowany w 95% zdalnie, przy zachowaniu możliwości indywidualnego kontaktu z wykładowcami oraz integracji uczestników w ramach specjalnej sesji wyjazdowej w Sopocie.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest w formie studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Dyplom ukończenia programu  “Executive MBA w ochronie zdrowia” (w j. polskim i angielskim).
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” wydane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. Świadectwo upoważnia m.in. do:
  • zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (na mocy Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym) oraz
  • pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym (na mocy Ustawy o działalności leczniczej).

.

Studia trwają dwa semestry akademickie, obejmują ponad 300 godzin zajęć, w tym ok. 200 godzin zajęć w czasie rzeczywistym.

Ponad połowa (52%) słuchaczy edycji 2021 (39) to prezesi lub dyrektorzy zarządzający podmiotami medycznymi. W gronie uczestników są też przedstawiciele NFZ, podmiotów tworzących i innych instytucji sektora zdrowia oraz pracownicy medyczni prowadzący oddziały szpitalne i gabinety prywatne.

MBA to najwyższy poziom certyfikacji kompetencji menedżerskich w Polsce i na świecie.

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (zalecane min. 3 lata doświadczenia)
 • Liczba godzin Programu Prometriq MBA wynosi ponad 300 + studiowanie dostarczonych materiałów (zalecane 500 godzin kontaktowych przy całkowitym zaangażowaniu indywidualnym w wymiarze 1.800 godzin nauki).

.

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać szczegółowe informacje dla kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych MBA (zakładka rekrutacja).

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji: tel. 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl. Zapraszamy.

.

Porter

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Prometriq Akademia Zarządzania powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. W latach 1999-2000 w regionalnych projektach Akademii Zarządzania (Trójmiasto, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Szczecin) uczestniczyło kilkuset przedstawicieli zarządów największych firm działających w Polsce. W latach 2001-2009 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych i informatycznych oraz szereg konferencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkoliliśmy ponad 1000 menedżerów placówek medycznych w całej Polsce. Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Dobrze rozumiemy na czym polega specyfika ekonomiki zdrowia.

Za swoją misję uważamy wspieranie Państwa rozwoju zawodowego poprzez doskonalenie wiedzy, zdolności do refleksji i skutecznej komunikacji.

Program MBA realizujemy we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Program „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” realizowany jest z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym:

 • Wykładów i ćwiczeń realizowanych na żywo – zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z systemem ochrony zdrowia, którzy w trakcie webinariów przekazują uczestnikom swoją wiedzę i doświadczenie. Wszystkie zajęcia poprzedzone są przekazaniem uczestnikom materiałów dydaktycznych, a kończą się testem sprawdzającym. Uczestnicy mają też możliwość zapoznania się z dodatkowymi materiałami dostępnymi w Internecie, rekomendowanymi i opatrzonymi komentarzem prowadzącego.
 • Pracy zespołowej, która realizowana będzie poza godzinami prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem dostarczonych uczestnikom materiałów i szablonów (zadania domowe). Wykonanie prac domowych jest monitorowane przez opiekuna merytorycznego kursu.
 • Materiałów dostarczanych zdalnie, które powstały na podstawie analizy najważniejszych zagadnień wykładanych w ramach renomowanych programów MBA. Dzięki temu uczestnicy realizują program studiów wymagany w skali międzynarodowej. Materiały zawierają elementy interaktywne, w tym testy wiedzy.
 • Podręczników z serii „MBA w ochronie zdrowia”, które Prometriq publikuje od 2017 roku. Podręczniki odnoszą się do wybranych, ważnych zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze zdrowia, które nie znalazły się w ofercie obecnych na polskim rynku wydawnictw.
 • Pracy własnej uczestników, w tym związanej z przygotowaniem testów oraz pracy dyplomowej. Przygotowaliśmy dla uczestników szereg tematów projektów badawczych zawierających również procedury i wskazówki dotyczące metodyki ich przeprowadzenia. Dzięki temu praca dyplomowa może zostać zrealizowana nie tylko twórczo, ale także sprawnie i szybko. Najlepsze prace mają szansę na publikację w czasopismach naukowych.

Studia podyplomowe „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia” to łącznie ponad 300 godzin dydaktycznych, w tym:

 • ponad 200 godzin wykładowych w formie sesji webinarowych w czasie rzeczywistym, trwających po 6-8 godzin (24 sesje – co druga sobota) oraz trzydniowej sesji stacjonarnej
 • ponad 50 jednostek lekcyjnych w formie zdalnej tekstowej (10 sekcji tematycznych)
 • ok. 48 godzin w ramach pracy indywidualnej i zespołowej (24 zadania problemowe)
 • praca własna związana z przygotowaniem do sesji oraz realizacją projektu i pracy dyplomowej
 • lektura serii podręczników Prometriq MBA oraz dodatkowej zalecanej literatury.

Całość programu trwa dwa semestry akademickie.

Już teraz możesz zarezerwować swoje miejsce w jesiennej edycji Prometriq Executive MBA. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego. Zarejestrowanym kandydatom prześlemy informator oraz szczegóły programu.

Ramowy program Prometriq MBA w ochronie zdrowia

Rachunkowość finansowa w ochronie zdrowia. Model wyceny wartości podmiotu leczniczego.
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień związanych z zastosowaniem finansów w ochronie zdrowia. Prezentowany program zajęć został opracowany na podstawie wieloletniego doświadczenia autora w zakresie działalności w krajowych i międzynarodowych firmach konsultingowych.

Omawiane są takie pojęcia jak zasada podwójnego zapisu, schemat konta księgowego, zdarzenia gospodarcze, zakładowy plan kont, system ewidencyjny rachunkowości, model finansowy firmy, sprawozdania finansowe i wskaźniki analizy finansowej, metody wyceny wartości podmiotu leczniczego. Wykorzystywane są liczne przykłady bezpośredniego zastosowania tych pojęć w praktyce działalności podmiotów leczniczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy raportów spółek giełdowych, procedury wyceny przedsiębiorstwa, wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów, specyfiki projektów związanych z koordynowaną opieką zdrowotną oraz lean healthcare.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy słuchaczy z zakresu finansów i rachunkowości podmiotów leczniczych z odniesieniem do aktualnych problemów i zmian jakie są obecnie wprowadzane w wyniku kolejnego etapu reformy ochrony zdrowia w Polsce.

Webinarium ma charakter wprowadzający i większość omawianych tematów może być rozwijana w procesie samodoskonalenia słuchaczy, a także stać się inspiracją do udziału w projektach naukowo-badawczych oraz projektach usprawnień organizacyjnych podmiotów leczniczych, z którymi słuchacze są związani zawodowo.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium
·        Model finansowy firmy (6 równań modelu finansowego)

·        Zastosowania modelu finansowego w praktyce (Raport roczny na przykładzie spółki giełdowej)

·        Interesariusze rachunkowości

·        Rys historyczny i rozwój międzynarodowych instytucji finansowych

·        System ewidencyjny rachunkowości (komputerowy)

·        Sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek wyników, Cash Flow)

·        Controlling i analiza finansowa

·        Wycena wartości podmiotu leczniczego (3 podstawowe metody wyceny – przykład obliczeniowy)

·        DCF – najbardziej uniwersalna metoda wyceny

·        Rozporządzenie MZ w/s standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (2021 r.)

·        Mapowanie procesów Lean Management (Healthcare) – opcjonalnie w miarę możliwość i zainteresowania uczestników (dostępne również jako osobny moduł)

Wykładowca: Stanisław Brzozowski, magister ekonomii
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich na Społecznej Akademia Nauk w Łodzi (obecnie otwarty przewód doktorski). Ukończone studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Od 30 lat związany zawodowo z konsultingiem. Był zatrudniony jako konsultant i kierownik sekcji w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych: Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego, Ernst&Young, Cap Gemini, The Highland Group. Obecnie współwłaściciel niezależnej firmie doradczej FRS Consulting. Specjalizuje się w controllingu, wycenie przedsiębiorstw, lean management oraz zarządzaniu projektami łączącymi badania naukowe z praktyką gospodarczą w dziedzinie ochrony zdrowia.

W latach 2010-2017 uczestniczył w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych InterQuality (Finansowanie jakości w opiece zdrowotnej, EU-FP7), EUnetHTA (Europejska sieć HTA, EU-3rd HP). W latach 2015-2017 był kierownikiem wykonawczym w fazie badawczej krajowego projektu LeanOZ (Lean management w ochronie zdrowia, NCBiR IS-2). W latach 2017-2019 współpracował jako zewnętrzny ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Organizator i uczestnik licznych konferencji naukowych. Wykładowca rachunkowości zarządczej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współautor publikacji poświęconych ochronie zdrowia i onkologii. Współzałożyciel i członek władz stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, IFIC Polska.

Ład zarządczy w systemie ochrony zdrowia: od procesu demokratycznego do struktur zarządczych podmiotów leczniczych
Celem zajęć jest przekazanie informacji o współczesnych koncepcjach zarzadzania instytucjami publicznymi (governance) pod kątem osiągania celu, jakim jest poprawa jakości i dostępności świadczeń. Wychodząc od podstaw ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia mieszkańców w kluczowe usługi z zakresu ochrony zdrowia, przez szkołę New Public Management, aż współczesnych osiągnięć w tym zakresie.

Uczestnicy mają możliwość prześledzić wpływ uwarunkowań systemowych na zarządzanie na poziomie mikro. Mechanizmy stosowane w Polsce zostaną skonfrontowane z przykładami ze świata. Za kluczową umiejętność menedżera przyjęto krytyczną ocenę wskaźników używanych zarówno na poziomie debaty publicznej jak i w ramach środowiska profesjonalistów.

Przedmiotem rozważań w trakcie webinarium są takie zagadnienia jak: struktura właścicielska podmiotów leczniczych, wyzwania stojące przed organami tworzącymi i właścicielami podmiotów leczniczych, efektywność oddziaływania płatnika na organizację świadczeń, systemy kontroli i ich efektywność, podstawy mierzenia efektywności i jakości pracy podmiotów leczniczych i współczesne poglądy na pożądane kierunki ich rozwoju.

Ważnym kontekstem webinarium są wyniki prac zespołu rządowego, który aktualnie zajmuje się powyższymi zagadnieniami. Istotnym wyróżnikiem będzie nabycie umiejętności rozróżnienia poziomu regulacji prawnych od wpływu wywoływanego przez same działania zarządcze, to jest alokacji zasobów.

Rezultatem zajęć ma być nie tyle ukształtowanie poglądów na poszczególne elementy składające się na całość publicznego systemu zarządzania, co wypracowanie motywacji do stałego podnoszenia interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie medycyny i technologii medycznych, zarządzania i ekonomii, psychologii i socjologii oraz prawa i administracji. W rezultacie kluczowe kryteria dotyczące ocen wprowadzanych zmian powinny stać się ważnym elementem rozumienia celów organizacji na poziomie mikro, umiejętności identyfikacji ryzyka (podmiotów medycznych i osób nimi zarządzających) oraz sposobów komunikowania problemów wobec otoczenia.

Rekomendowane lektury mają wesprzeć uczestników w trakcie dalszych zajęć i ułatwić zrozumienie zagadnień bardziej szczegółowych i praktycznych.

Główne zagadnienia poruszane podczas webinarium
·        Koncepcja zarządzania publicznego i jej ewolucja

·        Nowe środowisko rozwoju usług medycznych: system ochrony zdrowia w ramach systemu zabezpieczenia społecznego

·        Kierunki ewolucji rozwoju systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

·        Wyzwania publicznego zarządzania w praktyce menadżera

·        Zarządzanie jakością: wspólny mianownik w zmiennym warunkach organizacyjnych i prawnych organizacji świadczeń

Wykładowca: Dr n.med. Tadeusz Jędrzejczyk, MBA

Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni. Uzyskał specjalizację w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Współpracownik programów zdrowotnych, edukacyjnych I naukowych, w tym projektów PHARE, UE i Banku Światowego. Autor szeregu publikacji, w tym zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego. W latach 1999-2002 koordynator serwisu dotyczącego zdrowia w Wirtualnej Polsce. W latach 2008-2009  oraz 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym jako prezes tej instytucji (2014-16). Wcześniej dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku.

Centralizacja/decentralizacja systemu zarządzania ochroną zdrowia
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat tematyki decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia w odniesieniu zarówno do takich spraw jak zarządzanie szpitalami jak i realizowanych w systemach zdrowotnych funkcji płatniczych zarówno w perspektywie krajowej jak i międzynarodowej (głównie europejskiej).

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że w odniesieniu do zjawisk centralizacji/decentralizacji w systemach ochrony zdrowia trudno mówić o jednoznacznych rozwiązaniach. Również dynamika zmian w tym zakresie jest dosyć wysoka. Na podkreślenie zasługują także zawiłości definicyjne tych zjawisk i co za tym idzie, problemy w ich prawidłowym zrozumieniu.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na nowe propozycje reformatorskie w zakresie centralizacji zarządzania szpitalami w Polsce, dynamikę zmian w tym zakresie na wybranych przykładach w krajach Skandynawii.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności prawidłowego definiowania i rozumienia zjawisk centralizacji i decentralizacji w ochronie zdrowia w Polsce.

Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć dedykowanych omawianym zagadnieniom.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium
1.           Definicje i koncepcje decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia

2.           Modele systemów zdrowotnych – ujęcie OECD

3.           Koncepcja decentralizacji/centralizacji w ochronie zdrowia

4.           Koncepcja Podstawowego Zabezpieczenia Zdrowotnego (PZZ)

5.           Założenia reformy szpitali w Polsce (2021)

Wykładowca: Dr hab. nauk o zdrowiu Iwona Kowalska-Bobko, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku obroniła doktorat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu i dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych monografii i podręczników, takich jak: Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej –  europejskiej – krajowej (2013).
Controlling medyczny jako zbiór działań ułatwiających zarządzaniem podmiotem leczniczym
Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat zasad funkcjonowania controlingu medycznego w podmiocie leczniczym.

Intencją jest zwrócenie uwagi na funkcję controllingu medycznego – pomoc w celu podejmowania jak najlepszych decyzji zarządczych.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na możliwości wykorzystania danych wynikających z działalności medycznej w powiązaniu z informacjami finansowymi i kadrowymi. Dane te pozwolą na opomiarowanie świadczeń zdrowotnych, co istotnie wpłynie na sposób zarządzania.

W trakcie webinarium wykorzystane zostaną przykłady z praktyki podmiotów leczniczych, które znacznie poprawiły swoje wyniki wskutek zastosowania narzędzi controllingu medycznego.

Wykładowca: Dr n. med. Andrzej Krupa
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radiodiagnostyki, specjalista zdrowia publicznego i specjalista organizacji ochrony zdrowia.

Wykładowca MBA w Uczelni Łazarskiego w Warszawie i wykładowców przedmiotów medycznych w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Posiada doświadczenie zawodowe jako:

·        zarządzający szpitalami (Dyrektor Naczelny, Zastępca ds. medycznych  w latach 1990 –1998 oraz od 2013 do dnia dzisiejszego)

·        zarządzającego w instytucji płatnika (Kasy Chorych, NFZ w latach 1999 – 2004).

·        kierującymi lekarzami kształcącymi się do specjalizacji (kierownik specjalizacji 5 lekarzy)

·        wykonawca audytów działalności medycznej podmiotów leczniczych i doradca w restrukturyzacji szpitali (od 2004 do dnia dzisiejszego).

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z zarządzania podmiotami leczniczymi – controlling medyczny, rekomendacje medyczne, obciążenie pracą personelu medycznego i zagadnień zdrowia publicznego w szczególności tworzenie i funkcjonowanie opieki koordynowanej, zarządzanie problemem zdrowotnym.

Przywództwo w ochronie zdrowia
Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat  przywództwa i konieczności zmian, w tym zakresie w ochronie zdrowia, wynikających ze zmian globalnych (zmienności, niepewności, złożoności, niejednoznaczności, turbulencji). Omówione zostaną poziomy przywództwa wg. Johna Maxwella, globalnego  lidera w tej dziedzinie.  Opisane zostanie przywództwo oparte na wartościach i jego konsekwencje dla rozwoju oraz zaangażowania pracowników.  Przekazana zostanie wiedza na temat przywództwa w kontekście kompetencji przyszłości i wyzwań współczesnego świata.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma ankietę, dzięki, której będzie w stanie ocenić swój indywidualny poziom przywództwa.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest uświadomienie sobie ważności przywództwa, a także możliwości osobistego rozwoju w tym zakresie.

Wykładowca: Dr n. med. Grażyna Lewicka

Mentor, menedżer, lekarz. Wieloletni uczestnik rynku usług zdrowotnych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Uczestnik programu rozwojowego Emerging Leader Program, organizowanego przez Roffey Institute w wielkiej Brytanii.
Zachowania organizacyjne

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Głównym celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy na temat natury zachowań organizacyjnych i prawidłowości nimi kierujących. W trakcie zajęć słuchacze poznają kluczowe pojęcia i problemy dotyczące zachowań ludzi we współczesnych organizacjach. Przedstawione zostaną również różnorodne, nowoczesne metody i narzędzia, pozwalające na kształtowanie pożądanych zachowań organizacyjnych. Jednocześnie zostanie zwrócona uwaga na charakterystyczne dla współczesnych organizacji indywidualne, organizacyjne i systemowe uwarunkowania zachowań organizacyjnych.

Spodziewanym  efektem   zajęć   jest   rozwój  praktycznych  umiejętności  analizy,   przewidywania i kształtowania pożądanych z perspektywy organizacyjnej zachowań pracowników jednostek ochrony zdrowia, dzięki wykorzystaniu właściwych instrumentów zarządzania.

Chociaż zajęcia te nie dostarczą gotowych rozwiązań, to zaproponowane zostaną instrumenty pozwalające na analizę sytuacji i jej poprawę, co umożliwi nie tylko wzrost efektywności funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia jako całości, lecz także dobrostanu jej członków.

Ze względu na rozległość poruszanej problematyki zachowań organizacyjnych, webinarium skupia się na przedstawieniu podstawowych w tym obszarze zagadnień, stanowiąc niejako wprowadzenie do dalszych, pogłębionych studiów tej interesującej i ważnej dla kadry zarządzającej tematyki.

Wykładowca: Dr hab. Izabela Marzec, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań organizacyjnych oraz wykorzystania praktyk i metod kształtowania zachowań organizacyjnych w podmiotach leczniczych. Główne obszary jej zainteresowań badawczych obejmują zatrudnialność i zarządzanie karierą. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ZZL i zachowań organizacyjnych, w tym w czasopismach międzynarodowych (lista Journal Citation Reports, IF),  jak: „Personnel  Psychology”,

„Frontiers of Psychology”, „International Journal of Manpower”, „European Management Review”,

„Human  Resource  Development  International”,  „International  Human  Resource Management”,

„International Journal of Aging and Human Development”, „Group & Organization Management”.

Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, np. programu Indic@tor „A cross-cultural study on the measurement and development of employability in small and medium-sized ICT-companies”. Kierownik projektu badawczego „Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publiczny” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W praktyce dydaktycznej prowadzi różnorodne zajęcia z zakresu zarządzania i zachowań organizacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich. Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Doświadczony trener i konsultant z zakresu zarządzania i zachowań organizacyjnych (Transbud Nowa Huta S.A., Biuro PROMO Sp. z o.o., Logica Poland Sp. z o.o., PRIM S.A., Barwa Sp. z o.o., DKM Impresja Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowe S.A., ASCOMP S.A., ELTEL Networks S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. i inne).

Wystąpienia publiczne w rzeczywistości wirtualnej (4 godziny)
Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Celem części pierwszej będzie poznanie sposobów projektowania wystąpień zgodnie z ideą Human Centered Design, która obejmuje trzy fazy: inspirację, identyfikację możliwości, realizację.
Jej skoncentrowanie na człowieku, pozwala prelegentowi uzyskiwać pożądane efekty na scenie online oraz offline.Efekt: Uczestnicy poznają metodologię tworzenia prezentacji opartą o Design Thinking (innowacyjne podejście do prezentowania treści).

Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, uczestnicy będą potrafili w szybki sposób wybrać treści, które wykorzystają podczas swojego wystąpienia publicznego.

Efekt: Uczestnicy poznają narzędzie do generowania treści, dopasowanych do potrzeb swoich odbiorców.

W części drugiej zostaną przedstawione schematy prezentacji, dzięki którym możliwe jest usprawnienie i ustrukturyzowanie przygotowania do wystąpienia publicznego. Uczestnicy poznają schematy wystąpień publicznych, które z powodzeniem będą mogli dostosowywać do celu swoich wystąpień biznesowych.

Efekt: Uczestnicy poznają schematy różnych rodzajów wystąpień, na których będą mogli budować swoje prezentacje.

Część trzecia dotyczyć będzie wystąpień publicznych, a właściwie elementów, które sprawiają,
że wystąpienie staje się ciekawe i angażujące. Zastosowanie odpowiednich technik prezentacyjnych pomoże uczestnikom zaprojektować profesjonalne wystąpienie biznesowe.

Efekt: Uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia wystąpień publicznych, dzięki którym zainteresują swoich słuchaczy.

Wykorzystanie matrycy narzędzi prezentera – matryca pomoże uczestnikom dobrać strategie przekazywania treści oraz techniki wystąpień publicznych, które wcześniej poznali – tak aby wpisywały się w schemat prezentacji. Każdy uczestnik dobierze zestaw narzędzi i technik na matrycy dopasowanej do schematu prezentacji.

Efekt: Uczestnicy poznają narzędzie do sprawnego projektowania swojego wystąpienia – na matrycy ustawiają poszczególne narzędzia, które ostatecznie tworzą całe wystąpienie.

W ostatniej części przedstawiony zostanie Personal Branding Na Scenie Online. Uczestnicy dowiedzą się, jak są postrzegani na scenie teraz, a także wyznaczą ścieżkę marki osobistej prelegenta.
W tej części szkolenia wykorzystamy technikę coachingową – wyznaczenie punktu A oraz B wraz
z dążeniem do wyznaczonych celów.

Efekt: Uczestnicy poznają swoją osobowość sceniczną, dzięki czemu podczas wystąpienia będą czuć się pewni siebie, nie tracąc na autentyczności.

Wykorzystanie mowy ciała podczas wystąpień publicznych online oraz offline. Na szkoleniu poruszymy temat kadrowania, mimiki, rodzaju gestów i ich zakresu, postawy, a także różnic w mowie ciała w wystąpieniach na żywo i w wystąpieniach online.

Efekt: Uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać swoją mową ciała podczas wystąpień biznesowych,
by budować profesjonalny wizerunek.

Wykładowca: Alina Osowska, magister psychologii

Ekspert w dziedzinie wystąpień publicznych, kreowania wizerunku i marki osobistej, a także komunikacji. Współpracowała m.in. z Aviva, Royal Canin, Port Gdańsk, Innergo Systems, a także firmami z branż IT, ICT, nieruchomości, finansów, administracji, marketingu oraz stowarzyszeniami.
Pomaga firmom, organizacjom oraz osobom indywidualnym realizować profesjonalną
i autentyczną komunikację podczas wystąpień publicznych, spotkań biznesowych oraz działań online.W pracy z uczestnikami szkoleń i konsultacji wykorzystuje głównie metody polegające na doświadczaniu i analizie, by na bieżąco przekładać teorię na praktykę.

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w tematyce komunikacji niewerbalnej, a także w zakresie biznesowego savoir-vivre’u, by świadomie
i z powodzeniem wykorzystywać mowę ciała w komunikacji biznesowej.

Sektor publiczny i prywatny w ochronie zdrowia - dylematy zarządzającego
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji i doświadczeń na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia. Omówione zostaną główne różnice w zarządzaniu w sektorze publicznym (SPZOZ, podmioty skomercjalizowane) i sektorze prywatnym (przedsiębiorstwie średniej wielkości i korporacji).

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Intencją jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze różnice wynikające z uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, finansowych i politycznych.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla obu sektorów zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania podmiotem, w tym odpowiedzialności kierownika, organów nadzoru i kontroli, roli właściciela, uwarunkowań finansowych, a także kreowania lokalnej polityki zdrowotnej.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest przyswojenie przez słuchaczy wiedzy o specyficznej roli kierownika podmiotu leczniczego w funkcjonowaniu sektora publicznego i prywatnego ochrony zdrowia w Polsce. Celem jest również zwrócenie uwagi na rolę, udział i możliwości sektora prywatnego w realizacji polityki zdrowotnej w Polsce.

Wykładowca: Dr n. med. Krzysztof Przyśliwski, Dyrektor Medyczny Szpitala Medicover w Warszawie
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, studiów podyplomowych

„Zarządzanie Szpitalem/Administracja Zdrowiem Publicznym” na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, programu MBA Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie  i Stokholm’s School of Business.

Wieloletni kierownik podmiotów leczniczych o zróżnicowanym charakterze własnościowym (SPZOZ, skomercjalizowany szpital, prywatny podmiot leczniczy, szpital korporacyjny) korporacyjnego. Doświadczony audytor w zakresie systemów zarządzania jakością (audytor wiodący w systemach ISO 9001), a także wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego.

Zdeklarowany zwolennik i lider projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia. Ze Szpitalem w Łańcucie Laureat Konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014) oraz tytułu „Gazeli Biznesu 2013” w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm przyznawanego przez Puls Biznesu i Coface International. Wyróżniony jako „Menedżer roku” w województwie podkarpackim.

Były wykładowca z zakresu przekształceń samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki handlowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz organizacji     i zarządzania z elementami ekonomiki zdrowia oraz zdrowia publicznego i polityki społecznej      w ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych  w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Funkcje płatnika publicznego

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia płatnika w systemie ochrony zdrowia. Na zajęciach omówione zostaną funkcje płatnika oraz determinanty realizacji tych funkcji. Następnie przedstawiony zostanie sposób, w jaki zdefiniowane modele wpisują się w różne rozwiązania systemowe: system z płatnikiem monopsonistą, system z płatnikami konkurującymi ze sobą oraz system komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że zakres decyzyjny płatnika będzie wpływał na realizację jego funkcji. Zatem odpowiedź na pytanie „czy NFZ jest efektywny czy nie?”, okaże się nie być takie jednoznaczna. Dodatkowo będziemy chcieli określić jakie pole decyzyjne powinno być dane płatnikowi, gdyby została podjęta decyzja o wprowadzeniu konkurencji do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat rozwiązań jakie możliwe są do wprowadzenia w obszarze funkcjonowania płatnika w systemie ochrony oraz potencjalnych konsekwencji wprowadzenia określonych rozwiązań.

Wykładowca: Dr hab. nauk ekonomicznych Barbara Więckowska, profesor w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwentka II liceum ogólnokształcącego w Białymstoku – 1996 rok (indywidualny tok nauki). Dzienne studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, ukończone w 2000 roku. Praca magisterska powstała w oparciu o analizę przygotowaną w ramach projektu badawczego „Ocena reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce” sfinansowanego w ramach konkursu organizowanego przez Citibank (Poland) i dziennik „Życie” na najlepszą pracę badawczą z dziedziny gospodarki polskiej lub światowej (I miejsce). Praca doktorska „Ubezpieczenie ryzyka niedołęstwa starczego” obroniona w 2005 roku zyskała nagrody: Debiut Ubezpieczeniowy (2007), Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (I miejsce), Konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie (2006), Rzecznik Ubezpieczonych (I miejsce), Nagroda imienia Prof. Witolda Kuli (2006), Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (II miejsce). Stypendia zagraniczne –  Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych (Triest 2005 i Madryt 2007) oraz projekty krajowe – Prognozowanie przeciętnej dalszej długości trwania życia w oparciu o model Lee-Cartera – zastosowanie w ubezpieczeniach ze świadczeniami dożywotnimi (Polska Izba Ubezpieczeń 2006), Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego (Ernst&Young 2010), Mapy potrzeb zdrowotnych – dwa projekty finansowane ze środków UE (2014-2018). W 2006 roku członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Ekspertyzy dla Banku Światowego, Senatu RP, Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Związku Lekarskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (sekretarz Oddziału Mazowieckiego) oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W latach 2012-2013 naczelnik Wydziału Analiz Ilościowych w Departamencie Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2013-2019 Dyrektor w Departamencie Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Od 2019 Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. propozycji zmian systemu JGP przy NFZ.
System ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji

Celem webinarium jest przekazanie wiedzy o organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce. Omówione zostaną kompetencje organów władzy publicznej i rola interesariuszy w ochronie zdrowia w świetle gwarantowanego w Konstytucji RP prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

System ochrony zdrowia ulega ciągłej transformacji. W 100 letniej najnowszej historii Polski trzykrotnie zmieniany był model ochrony zdrowia. W ostatniej dekadzie dominują zmiany „pakietowe” wprowadzane w różnych obszarach ochrony zdrowia. Z jednej strony zmierzają one do poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności i sprostaniu największym wyzwaniom. Z drugiej strony zawierają komponent polityczny – są integralną częścią polityki społeczno- gospodarczej państwa. W trakcie webinarium przedstawione zostaną ważniejsze zmiany systemowe w ochronie zdrowia wprowadzone w latach 2011-2020.

Intencją jest zwrócenie uwagi na brak długofalowej, strategicznej koncepcji rozwoju systemu ochrony zdrowia, akceptowanej ponad podziałami politycznymi. Oczekiwanym rezultatem zajęć jest spojrzenie na system ochrony zdrowia w sposób kompleksowy i zrozumienie celów i istoty nieustannie wprowadzanych zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Wykładowca: Dr nauk ekonomicznych Wacława Wojtala, wykładowca akademicki
Dr Wacława Wojtala od 2010 r. wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.

Od 2016 r. prowadzi wykłady w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach szerokiego spektrum kursów: prawa medycznego; zdrowia publicznego; podstaw makroekonomii; ekonomii; ekonomiki zdrowia; polityki zdrowotnej; organizacji i finansowania ochrony zdrowia.

Od 2018 r. prowadzi wykłady w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu bezpieczeństwa

w opiece zdrowotnej dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Dr Wacława Wojtala pełniła funkcję podsekretarza stanu w rządzie pięciu Prezesów Rady Ministrów w latach 2001-2007. W tym czasie jako wiceminister zdrowia bezpośrednio pracowała z ośmioma ministrami     zdrowia. Była także członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

W administracji rządowej od 1975 roku. W 1991 roku została doradcą Wicepremiera prof. dr hab. Leszka Balcerowicza w Urzędzie Rady Ministrów. Funkcję Doradcy Wicepremiera pełniła przez sześć   lat, współpracując z kolejnymi Wiceprezesami Rady Ministrów – Przewodniczącymi Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z reformą polskiej gospodarki, reformą administracyjną oraz reformą systemu ochrony zdrowia.

W latach 1995-1996 była ekspertem Unii Europejskiej w ramach programu PHARE „Reforma

finansowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce”.

W 1997 roku objęła stanowisko Radcy Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,    a następnie jako mianowany urzędnik służby cywilnej była w latach 1998 – 2001 Zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Ekonomicznych, odpowiedzialna m. in. za pracę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządzie Premiera Jerzego Buzka.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Saint Petersburg State University of Economics and Finance. W 1980 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W ramach kształcenia ustawicznego uzupełniała wiedzę i wykształcenie na studiach podyplomowych i kursach związanych m.in. z ochroną zdrowia, problematyką integracji europejskiej w Polsce, Danii, Holandii, Norwegii i Japonii.

W latach 2013-2019 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Dr Wacława Wojtala współpracuje z Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie od 2019 roku. Jest autorką podręcznika „Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia” w ramach serii eMBA.

Specyfika ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień decydujących o specyfice ochrony zdrowia jako gałęzi gospodarki. Omówione zostaną ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym takie pojęcia jak popyt indukowany, teoria agencji, pokusa moralna.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że wiele utrudnień spotykanych w codziennej praktyce funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia ma swoje systemowe podłoże i nie powinno być traktowanych jako lokalne lub przejściowe wypaczenia.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania, w tym trudność w zdefiniowaniu produktu jakim jest zdrowie i opomiarowaniu jakości i efektywności usług zdrowotnych, co istotnie wpływa na możliwe do zastosowania przez menedżerów metody i narzędzia zarządzania.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia we wszystkich krajach rozwiniętych, od nieudolności i patologii jakie możemy zaobserwować w lokalnej praktyce funkcjonowania sektora zdrowia.

Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć.

Wykładowca: Dr Piotr Szynkiewicz, MBA

Opiekun merytoryczny programu Prometriq MBA w ochronie zdrowia. Prezes Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, programu MBA Uniwersytetu w Glasgow, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewód doktorski) oraz m.in. kursów: Stanford University “Principles of Economics”, Duke University “The Challenges of Global Health”, University of Copenhagen “An Introduction to Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking in Public Health”, CEESTAHC „Pricing and Health Technology Assessment”, CMJ „Standardy akredytacji szpitali”, Price Waterhouse “Diagnostic Tool and Techniques for Consultants”.

W latach 1996-2009 kierownik i uczestnik kilkudziesięciu projektów restrukturyzacji największych firm działających w Polsce, w tym projektów informatyzacji (SAP/Business Objects, Oracle, IBM/Cognos). Specjalista w dziedzinie zarządzania strategicznego (autor poradnika dotyczącego zastosowania metody strategicznej karty wyników – balanced scorecard) oraz modelowania i opomiarowania procesów biznesowych (autor podręcznika dotyczącego wdrożenia controllingu procesów). Gościnny wykładowca akademicki (SGH, UG, GUMed, AE we Wrocławiu, Uczelnia Łazarskiego). Wyróżniony jako „wykładowca roku” przez Institute for International Research.

W latach 2010-2020 kierownik projektów badawczych i doradczych dla sektora zdrowia, w tym dot. controllingu medycznego (80 szpitali), Narodowego Programu Zdrowia (3 projekty) oraz POWER (projekty e-MBA w ochronie zdrowia z udziałem ponad 1000 menedżerów). Pomysłodawca i ekspert systemu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych RODONET.

Naukowo zainteresowany zagadnieniami z pogranicza ekonomii, zarządzania i zdrowia publicznego, w tym rozwojem kompetencji cyfrowych oraz pomiarem wartości świadczeń medycznych.

Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne oraz systemy no fault
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia oraz zakresu odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych, a także przedstawienie uproszczonych postępowań dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

W trakcie webinarium omówiona zostanie problematyka zdarzeń medycznych oraz błędów medycznych. Przedstawione zostaną różne modele zastosowane w Polsce i na świecie,
w szczególności system no fault insurance oraz inne systemy, które mogą mieć zastosowanie w przypadku zakażeń szpitalnych. Uwzględnione zostaną zagadnienia dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialności prawnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi w procesie leczenia.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia błędów medycznych od zdarzeń medycznych. Poznanie uproszczonego systemu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów oraz podstawowych zasad odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych. W trakcie webinarium przedstawione zostaną przykłady zdarzeń oraz orzecznictwa polskich sądów.

Wykładowca: prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach dr hab. nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; profesor Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi; kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia UM w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.Przewodnicząca I kadencji Łódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2012-2017); obecnie Wiceprzewodniczącą oraz członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych II kadencji  (2018 – 2023).Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska „Dobrowolnym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej” została nagrodzona w trzech konkursach, w tym uznana za najlepszą pracę doktorską poświęconą ubezpieczeniom. Monografia habilitacyjna (wyróżnienie) „Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia” nagrodzona w dwóch konkursach; w tym uznana za najlepszą monografię dla praktyki wymiaru sprawiedliwości (2018) oraz za najlepszą monografię habilitacyjną z zakresu ubezpieczeń (2020). W 2019  uzyskała także nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Prawa Asekuracyjne oraz kolegium redakcyjnego Medycyny Praktycznej. Członek międzynarodowego stowarzyszenia Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) oraz międzynarodowej organizacji działającej na rzecz edukacji pacjentów IAPO (WHO). Członek Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, obecnie członek Doradczego Komitetu Naukowego działającego przy Rzeczniku Finansowym.Członek Rady Programowej oraz wykładowca Studium podyplomowego z zakresu psychiatrii
i psychologii dla sędziów finansowanego przez Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratury.Autorka ponad 150 prac poświęconych zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawód medyczny; zdarzeniom medycznym; błędom medycznym; ubezpieczeniom medycznym i zdrowotnym oraz szeroko rozumianemu prawu medycznemu.
Organizacja i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń medycznych
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia oraz organizacji ubezpieczeń medycznych zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Szczególne znaczenie mają w tej mierze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nowe przepisy zostały wprowadzone w zakresie ubezpieczeń odnoszących się do podmiotów prowadzących lub biorących udział w eksperymentach medycznych i badaniach naukowych.

W trakcie webinarium omówiona zostanie problematyka rodzaju ubezpieczeń medycznych, sposobu ich zawierania oraz stosowania i interpretacji. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty odnoszące się do ubezpieczeń, które mogą najpełniej zabezpieczać sytuację podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, zagadnienia relacji tego podmiotu z ubezpieczycielem, roszczeń regresowych oraz przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności oceny różnych ubezpieczeń medycznych, dokonania wyboru optymalnego ubezpieczenia dla zarządzanej placówki medycznej oraz zasad prowadzonego przez ubezpieczyciela postępowania likwidacyjnego. Uczestnik będzie miał wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zastosowania klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, będzie potrafił interpretować ogólne warunki ubezpieczenia oraz treść proponowanej mu umowy ubezpieczenia. Przedstawione zostaną szczegółowe kwestie odnoszące się do wypadku ubezpieczeniowego oraz tzw. trrigerów, co pozwoli słuchaczom na prawidłowe zarządzanie placówką medyczną oraz świadomy wybór optymalnego ubezpieczenia.

Wykładowca: prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach dr hab. nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; profesor Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi; kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia UM w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Przewodnicząca I kadencji Łódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2012-2017); obecnie Wiceprzewodniczącą oraz członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych II kadencji  (2018 – 2023).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska „Dobrowolnym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej” została nagrodzona w trzech konkursach, w tym uznana za najlepszą pracę doktorską poświęconą ubezpieczeniom. Monografia habilitacyjna (wyróżnienie) „Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia” nagrodzona w dwóch konkursach; w tym uznana za najlepszą monografię dla praktyki wymiaru sprawiedliwości (2018) oraz za najlepszą monografię habilitacyjną z zakresu ubezpieczeń (2020). W 2019  uzyskała także nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Prawa Asekuracyjne oraz kolegium redakcyjnego Medycyny Praktycznej. Członek międzynarodowego stowarzyszenia Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) oraz międzynarodowej organizacji działającej na rzecz edukacji pacjentów IAPO (WHO). Członek Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, obecnie członek Doradczego Komitetu Naukowego działającego przy Rzeczniku Finansowym.

Członek Rady Programowej oraz wykładowca Studium podyplomowego z zakresu psychiatrii
i psychologii dla sędziów finansowanego przez Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratury.

Autorka ponad 150 prac poświęconych zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawód medyczny; zdarzeniom medycznym; błędom medycznym; ubezpieczeniom medycznym i zdrowotnym oraz szeroko rozumianemu prawu medycznemu.

Zdrowie publiczne dla menedżerów
Celem zajęć jest przedstawienie menedżerom informacji i koncepcji dotyczących medycyny i zdrowia publicznego jako systemów złożonych (nieliniowych systemów dynamicznych) tak, aby słuchacze mogli wykorzystać je w praktyce zarządzania.

W czasie wykładów zostaną omówione podstawowe cechy wspólne dla omawianych dyscyplin jak i różnice między medycyną, zdrowiem publicznym i zarządzaniem. Zdrowie publiczne funkcjonuje jako odrębna dyscyplina naukowa obejmująca m.in. organizację i zarządzanie w ochronie zdrowia. Wykorzystane zostaną elementy medycyny opartej na dowodach (Evidence-Based Medicine); opartego na dowodach zdrowia publicznego (Evidence Based Public Health), a także opartego na dowodach zarządzania zdrowiem (Evidence-Based Health Management). Omówione będą rodzaje koordynowanej opieki zdrowotnej: pionowa i pozioma koordynacja struktur oraz koordynowana opieka w odniesieniu do pacjentów. Przedstawione będą zasady zarządzania zdrowiem publicznym zgodnie z zaleceniami WHO “Public Health Management”.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności wykorzystywania danych
i technik stosowanych w zdrowiu publicznym w lokalnej polityce zdrowotnej i zarządzaniu opieką zdrowotną.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium
 1. Terminologia, metodologia i obszary działań medycyny i zdrowia publicznego.
 2. Podstawowe podobieństwa i różnice między medycyną, zdrowiem publicznym i zarządzaniem
 3. Nauki o złożoności – complexity sciences
 4. Modele opieki zdrowotnej a opieka koordynowana
 5. Determinanty zdrowia a European Core Health Indicators
 6. Klasyfikacje i nomenklatury stosowane w Polsce
 7. Złożoność zarządzania w opiece zdrowotnej
 8. Metody stosowane w celu zmniejszenia naporu na szpitalne oddziały ratunkowe (Emergency Departments) w różnych krajach
Wykładowca: dr n. med. Jacek Michalak
Zakład Logistyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom 1975 r. dr n. med. AM w Łodzi 1986.  specjalizacje: pediatria. organizacja ochrony zdrowia. medycyna pracy, zdrowie publiczne.

Ukończone studia podyplomowe organizacji, zarządzania i ekonomki w opiece zdrowotnej w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Uprawnienia członka rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa.

Autor ponad 110 publikacji naukowych z zakresu nauk podstawowych, organizacji i zarządzania, zdrowia publicznego i medycyny pracy. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich
i zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe – praca na stanowiskach asystenta i adiunkta w uczelni, Instytucie Medycyny Pracy, szpitalu klinicznym, pogotowiu ratunkowym i poradni rejonowej; Urząd Miasta Łodzi (Lekarz Miasta w latach 1991-93).

Współpraca  międzynarodowa – ukończone kursy WHO, zatrudnienie jako Senior Medical Advisor na Polskę w firmie Unilever,Short Term Professional w WHO/EURO Bilthoven, pełnomocnik rektora i dyrektor biura ds programów UE w UM w Łodzi w latach 2003 -2008.

Wybrane projekty międzynarodowe: Koordynator sieci „Baltic Sea Network in Occupational Medicine” projekt unijny FIOH, Helsinki; przewodniczący sesji FP-62 „Health Services Research & Evaluation in Occupational Health” na 26 Światowym Kongresie Medycyny Pracy w Singapurze. Projekt dobrych praktyk WHO: Good Practices in Health, Environment and Safety Management in Enterprises.

Ekspertyzy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, samorządu lokalnego.

Organizacja i zakres kompetencji organów Państwa w zdrowiu
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat organizacji i zakresu kompetencji ważnych z punktu widzenia zdrowia organów Państwa zasad podejmowania decyzji. Omówione będą możliwości decyzyjne poszczególnych osób kierujących tymi urzędami. Przedstawione będą przyjęte sposoby konsultacji z profesjonalistami medycznymi oraz reprezentantami strony społecznej.

Podejmiemy dyskusje o skutkach organizacyjnych i ekonomicznych podjęcia decyzji o objęciu finansowaniem różnych z punktu widzenia technologicznego metod leczenia.  Spróbujemy również podjąć w dyskusji temat etycznej strony wydatkowanych środków.

Intencją jest takie przedstawienie urzędów, aby słuchacz miał podstawową orientację, do którego urzędu należą jakie kompetencje. W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla każdego urzędu inne funkcje organizacyjne w sektorze ochrony zdrowia uwarunkowane miejscem w systemie oraz uwarunkowaniami historycznymi.

Zostanie wyjaśniona różnica w organizacji systemu zabezpieczenia społecznego a systemem ochrony zdrowia.   Podejmiemy się próby ustalenia, w jakim kontekście możemy mówić, o jakości świadczeń zdrowotnych i jakie są możliwości pomiaru tej jakości.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium
1.      Kompetencje wybranych Urzędów w Polsce

 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Agencja Badań Medycznych
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

2.      Struktura i organizacja w/w urzędów

3.      Procedury obejmowania finansowaniem z środków publicznych technologii terapeutycznych

4.      Jakość świadczeń zdrowotnych, ocena i możliwości pomiaru.

Wykładowca: dr hab. n o zdrowiu prof. AHE Andrzej Śliwczyński
Absolwent Uniwersytetu w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dziekan dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Dziekan fili AHE w Warszawie; wieloletni pracownik Centrali NFZ (piastował funkcję z-cy dyrektora 3 departamentów).

Ma ukończone studia podyplomowe baz danych oraz certyfikaty zarządzania projektami (również wg metodologii Prince 2);  członek Rady Przejrzystości AOTMiT  w dwóch kadencjach.

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych w polskich oraz w większości zagranicznych czasopismach wysoko punktowanych.

AI – Czy i kiedy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi człowieka w systemie zdrowia?
Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych pojęć pozwalających zrozumienie roli sztucznej inteligencji w systemie zdrowia.  Poprzez konkretne przykłady przeanalizujemy, w jaki sposób implementacja AI zmienia system zdrowia i wykonywanie  świadczeń, które dotychczas były przypisane określonym zawodom medycznym, w szczególności zawodowi lekarza. Przedmiotem rozważań będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – czy świat medycyny, który obecnie znamy przetrwa kolejną generację absolwentów szkół medycznych?

Intencją zajęć jest zwrócenie uwagi na fakt, że sztuczna inteligencja  w sposób jakościowy modyfikuje role profesjonalistów medycznych i wynikające z tego zasady podziału pracy.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania, jakie napotyka wprowadzanie sztucznej inteligencji.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności rozumienia roli AI w transformacji systemu zdrowia, w szczególności w obszarach zastępowalności obecnych zasobów kadrowych.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium
·        Self-care, prevention and wellness,

·        Triage and diagnosis,

·        Diagnostics,

·        Clinical decision support,

·        Care delivery,

·        Chronic care management,

·        Improving population-health management,

·        Improving healthcare operations.

Wykładowca: dr Piotr Popowski –  Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
Współorganizator Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Lekarz, dr nauk medycznych, Kierownik kilku projektów współpracy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych z samorządami terytorialnymi i biznesem w zakresie przygotowania i testowania rozwiązań koordynacji opieki i telemedycyny. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych – obecnie jego Przewodniczący. W działaniach Towarzystwa prowadzi sprawy dotyczące zintegrowanej opieki, w szczególności współpracy sektorów pomocy społecznej i zdrowia w kreowaniu rozwiązań opieki koordynowanej. Posiada doświadczenia w organizacji i zarządzaniu populacyjnymi programami zdrowotnymi. Przez wiele lat kierował ośrodkiem koordynacji populacyjnych programów profilaktycznych. W 2014 roku kierował projektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, określającym możliwości powstania Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny – obecnie prace Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zdrowiem publicznym oraz opieką zintegrowaną. W 2015 roku zainicjował powstanie Pomorskiego Partnerstwa na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej, które na Pomorzu skupia podmioty zaangażowane w rozwój form opieki.
Optymalizacja funkcjonowania POZ w Polsce
Celem zajęć jest systemowe omówienie zasad funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce (POZ) ze zwróceniem uwagi na jej rolę i umiejscowienie w polskim systemie ochrony zdrowia w oparciu o zagadnienia szczegółowe w tym m.in.:

Wprowadzenie obejmujące:

•             ustrukturyzowany opis stanu obecnego,

•             główne problemy organizacyjne i zarządcze,

•             przewidywane kierunki rozwoju (omówienie możliwych rozwiązań wraz z konsekwencjami).

Aspekt finansowy – czyli ile pieniędzy jest w POZ?

•             stawka kapitacyjna jako podstawowa forma rozliczeń,

•             liczba pacjentów,

•             zakres obowiązków,

•             praktyka działania,

•             ryzyka.

Wykladowca: dr hab. nauk o zdrowiu Tomasz Holecki prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku kierownika w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którego zainteresowania naukowo-badawcze skupione są wokół zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania publicznego, a także zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Kierownik studiów podyplomowych oraz koordynator merytoryczny kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.

Autor ponad 170 recenzowanych publikacji z w/w obszaru oraz uczestnik europejskich i krajowych projektów badawczych z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania publicznego i klasteringu, m.in. takich jak: „Regionalne zróżnicowania w dostępie do świadczeń medycznych jako konsekwencja sprawności zarządzania publicznym systemem opieki zdrowotnej”, „Funkcjonowanie sektora podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oparciu o praktykę lekarza rodzinnego”, “Health Impact Assessment in new member states and pre-accession countries” oraz „Regionalny klaster ochrony zdrowia”.

Autor lub współautor branżowych raportów i ewaluacji, w tym m.in. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia czy raport „Evidence Briefs for Policy to Improve Primary Health Care” zrealizowany na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, jako element programu Evidence – Informed Policy Network (EVIPNet).

Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach, a także Koordynator Wydziałowy Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Europie (ASPHER).

Praktyk zarządzania w systemie ochrony zdrowia (dyrektor SPZOZ), posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Organizacja systemów ochrony zdrowia na świecie

Rachunkowość zarządcza i controlling

Funkcje płatnika publicznego

Diagnozowanie kultury organizacyjnej i jej wpływ na efektywność  zarządzania w podmiocie leczniczym

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki i koncepcje dotyczące zarządzania jakością

Zarządzanie projektami

Zastosowanie modeli i notacji procesowych w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

Relacje z przemysłem farmaceutycznym

Organizacja i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń medycznych

Wybrane zagadnienia z finansów w ochronie zdrowia

Informatyzacja i interoperacyjność systemów ochrony zdrowia

HTA/HB HTA – ocena technologii medycznych

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zmianą

Lean Management

Koordynowana opieka zdrowotna na świecie i w Polsce

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

Zajęcie będą prowadzone w soboty (co dwa tygodnie – 20 sesji) w godzinach 8-16. Podręczniki i inne materiały (pakiet MBA) zostaną przesłane pocztą.

Szczegółowy program zajęć został przekazany uczestnikom drogą mejlową. W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji: tel. 698 101 798, mba@prometriq.pl

Sesje Prometriq Executive MBA edycja 2021/2022 (soboty)
MBA39 2021/2022 MBA40 2021/2022
1. 20-03 sesja inauguracyjna 25-09 sesja inauguracyjna
2. 27-03 02-10
3. 10-04 16-10
4. 24-04 23-10
5. 8-05 06-11
6. 22-05 12.11 – 14.11 – sesja stacjonarna Sopot
7. 12-06 20-11
8. 26-06 04-12
9. 10-07 18-12
10. 24-07 15-01
11. 7-08 29-01
12. 4-09 12-02
13. 18-09 26-02
14. 2-10 12-03
15. 16-10 26-03
16. 6-11 09-04
17. 20-11 23-04
18. 4-12 07-05
19. 18-12 14-05
20. 15-01 21-05
21. 29-01 11-06
22. 12-02 25 lub 26-06 sesja końcowa
23. 26-02
24. 12-03 sesja końcowa

Prometriq MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

.

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do Rady Programowej Prometriq MBA przyjęli:
dr hab. Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
dr hab. Remigiusz Kozłowski,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dr hab. Michał Marczak, profesor Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pan Dariusz Rajczyk, Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jarosław Waśniewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN

.

.

Wykładowcami Prometriq MBA są wybitni eksperci zarządzania i ochrony zdrowia, reprezentujący ośrodki akademickie i instytucje sektora zdrowia z całego kraju:

dr Justyna Berniak-Woźny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
mgr Stanisław Brzozowski, firma FRS, ekspert AOTMiT
dr Michał Chalastra, Uniwersytet Gdański
prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki prof. SUM
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
dr Tadeusz Jędrzejczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, d. NFZ
lekarz med. Paweł Witold Kalbarczyk, IFIC Polska
dr Ewa Kasprzak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
dr Dorota Kilańska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Członek Rady Przejrzystości AOTMiT
dr Marek Koenner, Kancelaria Medyczna Koenner
dr hab. Iwona Kowalska – Bobko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr Andrzej Krupa, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
mgr Barbara Kutryba, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
mgr Piotr Ławacz, Pracownia Rozwoju Osobistego WIN!
lekarz med. Rajmund Martyniuk, MBA, Scalence
dr hab. Izabela Marzec, prof. Uniwersytetu Ekononomicznego w Katowicach
dr Jacek Michalak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
mgr Alina Osowska, AKTREN
prof. dr hab. Jarosław Pinkas, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dr Piotr Popowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
lekarz med. Krzysztof Przyśliwski, MBA, Szpital Medicover
prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Serwach, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr inż. Waldemar Stylo, Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
dr Piotr Szynkiewicz, MBA, Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie – opiekun merytoryczny Prometriq MBA
dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi, d. NFZ
dr hab. Barbara Więckowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej
dr inż. Kajetan Wojsyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
dr Wacława Wojtala, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia
dr Marcin Żmigrodzki, Octigo, Akademia Leona Koźmińskiego
.

Szczegółowy program zajęć zostanie przekazany wszystkim zgłoszonym kandydatom na studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Słuchaczy z trwającej edycji studiów podyplomowych Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia.

 • Podczas pierwszego webinarium poruszony został niezwykle ważny temat zakażeń szpitalnych, kwestia którą trzeba poruszać i do której należy nieustannie wracać, szkolić się w jej zakresie i tą wiedzę propagować.
  Drugie webinarium zainteresowało mnie głównie w wyniku przedstawienia cech managera mentora, kogoś kto dobrze współpracuje ze swoimi podwładnymi, kto jest pewien swoich decyzji.
  – Tematy wykładów “Zakażenia szpitalne”, prowadzący prof. Jarosław Pinkas oraz “Komunikacja
  i współpraca”, prowadzący Piotr Ławacz.
 • Wiedza i doświadczenie prowadzącego jest gwarantem wysokiej jakości studiów. – Wykład “Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji”, prowadząca dr Wacława Wojtala.
 • Tematyka sama w sobie była bardzo cenna. Na co dzień mamy do czynienia z sytuacjami kiedy bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kiedy dana osoba nie sprawdza się na danym stanowisku, a na innym może być liderem i wzorem do naśladowania, równocześnie mając satysfakcję z wykonywanych zadań. Do managera należy stwarzanie takich warunków pracy aby on (manager) miał zrealizowane zadania przy zachowaniu odpowiedniej kondycji psychicznej swoich pracowników. Co w obecnych czasach jest bezcenne. Webinarium pozwoliło spojrzeć na zagadnienie globalnie, sprawiając, że sam manager powinien najpierw trochę zastanowić się nad sobą, a później przez odpowiednie zarządzanie swoimi pracownikami, dopasowując siebie i ich do potrzeb i bieżącej sytuacji, tak kierować zespołem by zrealizować zakładane cele. – Wykład “Zachowania organizacyjne”, prowadząca prof. Izabela Marzec.
 • To jeden z tych wykładów, który cały był szalenie ważny. Szczerość prowadzącego, który ukazuje prawdziwą, nie zawsze dobrą stronę systemu OZ. –  Wykład “Sektor prywatny a publiczny”, prowadzący dyr Krzysztof Przyśliwski.
 • Wspaniale przygotowany, obszerny materiał, zrozumiale, przystępnie prowadzony. Bardzo dobrze przygotowany wykładowca. Zobaczyliśmy obraz tzw. reform systemu ochrony zdrowia, których mieliśmy bez liku. – Wykład “Systemy ochrony zdrowia w okresie polskiej transformacji”, prowadząca
  dr Wacława Wojtala.
 • Możliwość skupienia się na przedstawianych treściach, ład organizacyjny, kolejność wypowiedzi, brak możliwości przeszkadzania w odbiorze przez innych słuchaczy. – Wykład “Specyfika ekonomiki i zarządzania w sektorze zdrowia”, prowadzący dr Piotr Szynkiewicz.
 • Sposób i etapy przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych online. Przygotowywanie prezentacji uwzględniającej potrzeby odbiorcy, jakich umiejętności potrzebuje, jaka jest jego postawa/nastawienie do danego zagadnienia. Cenne były również praktyczne wskazówki dotyczące mowy ciała (gestów, sposobu patrzenia, oświetlenia, kadrowania, dźwięku). – Wykład “Wystąpienia publiczne w rzeczywistości
  wirtualnej”, prowadząca mgr Alina Osowska.
 • Poszerzenie własnego horyzontu o sprawy równoległe ale występujące i funkcjonujące w innej rzeczywistości polityczno-finansowej. – Wykład “Organizacja systemów ochrony zdrowia na świecie”, prowadzący prof. nadzw. Jarosław Fedorowski.
 • Muszę znowu się powtarzać, fachowość i przystępny sposób prezentacji jest niezwykle pomocny w zrozumieniu tematu! Bardzo dziękuję. – Wykład “Rachunkowość zarządcza i controlling”, prowadzący dr Michał Chalastra.
 • Wskazanie wielu konkretnych narzędzi controllingu do zastosowania w szpitalu, np. wielostopniowa analiza wykorzystania bloku operacyjnego (…), podkreślenie wagi jakości gromadzonych danych wykorzystywanych później do analiz. – Wykład “Controlling medyczny”, prowadzący dr Andrzej Krupa.
Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE

Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia.

ksiazki-zestaw

.

Zasady udziału w programie „Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia”:

 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • Czas trwania studiów to dwa semestry akademickie
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na postawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • Opłata może być wnoszona w ratach. Istnieje również możliwość uzyskania zniżki tytułem jednorazowej płatności, udziału kilku osób z jednej firmy lub przynależności do organizacji partnerskich wobec organizatorów
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
  • udział w zajęciach realizowanych w ramach trzydniowej sesji wyjazdowej w Sopocie (ok. 20 godzin)
  • wykłady – 20 spotkań webinarowych (8-9 godzin wykładowych, co druga sobota)
  • pakiet MBA – podręczniki w wersji drukowanej (pakiet można wykupić przed podjęciem ostatecznej decyzji o udziale w studiach)
  • dodatkowe materiały dydaktyczne dostarczone przed i po wykładach w formie elektronicznej
  • świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych “MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia” (w języku polskim) i dyplom “Executive MBA” (w j. angielskim).

MBA to najwyższy poziom certyfikacji kompetencji menedżerskich. Oferujemy sprawną, doskonałych wykładowców, przemyślany program, komplet materiałów dydaktycznych.

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku ( AMBA rekomenduje szkoły biznesu z min. 3. letnim doświadczeniem)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecenie AMBA to min. 50% kadry wykładowej ze stopniem naukowym)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecenie AMBA wskazuje na min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy Prometriq MBA 95% ONLINE w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm medycznych, z wieloletnim doświadczeniem (zalecenie AMBA wobec kandydatów to min. 3 lata doświadczenia)
 • Liczba godzin Programu Prometriq MBA wynosi ponad 300 + studiowanie dostarczonych materiałów (zalecenie AMBA to 500 godzin kontaktowych).

Kandydaci są przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  Ulica

  Numer

  Miasto

  Kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o programie MBA w ochronie zdrowia online? (wymagane)

  Proszę o przygotowanie dodatkowych informacji o studiach MBA w ochronie zdrowia online (wskaż jakie):

  Zamierzam finansować udział w studiach MBA (wymagane):

  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaznaczając potwierdzasz zrozumienie powyższej informacji.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.