Materiały dydaktyczne MBA w ochronie zdrowia

Rejestracja

Program  Prometriq MBA realizowany jest z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych:

  • Wykładów i ćwiczeń realizowanych w ramach webinariów w czasie rzeczywistym – zajęcia prowadzone są przez ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie i instytucje ochrony zdrowia w całym kraju. Webinaria poprzedzone są przekazaniem uczestnikom materiałów dydaktycznych, a kończą się powtórzeniem materiału i testem weryfikującym nabytą wiedzę. Uczestnicy uzyskują również dostęp do materiałów uzupełniających wraz z zadaniami do realizacji w ramach pracy zespołowej i indywidualnej. Studia obejmują cykl webinariów MBA trwających po ok. 8 godzin, realizowanych w co drugą sobotę oraz kilkadziesiąt sesji Klubu MBA Prometriq, realizowanych w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia, głównie czwartki (szczegółowe zasady organizacji studiów mogą ulec modyfikacji).
  • Webinarium Prometriq MBA uwzględniających zakres tematyczny zapowiadany jako obowiązkowy na egzaminie państwowym, w tym np. zagadnienia dotyczące aspektów prawnych oraz procesowego podejścia do zarządzania.
  • Materiałów e-learningowych, przygotowanych na podstawie treści programów MBA renomowanych uczelni światowych i międzynarodowych wytycznych AMBA (Association of MBAs). Program Prometriq jest zgodny z zaleceniami Europejskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (EFMD) i ekspertów Międzynarodowej Federacji Szpitali (IHF) oraz wymaganiami europejskich i krajowych ram kwalifikacji. Materiały e-learningowe zawierają elementy interaktywne, w tym testy wiedzy.
  • Serii podręczników z serii „MBA w ochronie zdrowia” o treści dotyczącej wybranych przez ekspertów, ważnych i aktualnych zagadnień związanych z zarządzaniem w sektorze zdrowia.
  • Renomowanych podręczników zagranicznych w polskiej wersji językowej.
  • Pracy własnej uczestników, w tym związanej z przygotowaniem testów sprawdzających oraz pracy dyplomowej. Przygotowane przez Prometriq materiały pomocnicze oraz wsparcie opiekuna merytorycznego pozwalają na realizacje wartościowej pracy, możliwej do praktycznego wykorzystania. Uczestnicy mają możliwość udziału w badaniach naukowych i publikacjach w wysoko punktowanych, międzynarodowych czasopismach.
  • Zajęć realizowanych w Sopocie w trakcie sesji stacjonarnej, gdzie rozegrane zostaną m.in. gry decyzyjne PROCES (błąd medyczny) i FUZJA (zarządzanie zmianą).
  • Innowacyjnych form dydaktycznych, takich jak np. MEMO – krótkie podsumowania wykładów w formie umożliwiającej dokonanie jednostronicowego wydruku.