Akredytacja i walidacja programu Executive MBA

Program Executive MBA to program skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym, realizowany w trybie zaocznym (tym różni się od programów realizowanych dla licencjatów, w ramach studiów dziennych i zakończonych uzyskaniem tytułu magistra – Master of Business Administration). Studia Prometriq MBA mają charakter zaoczny a ponad połowa z dotychczasowych słuchaczy to prezesi lub dyrektorzy podmiotów leczniczych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Szkoły biznesu realizujące programy MBA mogą poddać się dobrowolnej akredytacji przez instytucje międzynarodowe. Celem akredytacji jest weryfikacja i potwierdzenie jakości kształcenia. Do najbardziej uznanych ośrodków akredytujących należą:

 1. AMBA – Association of MBAs
 2. EQUIS – EFMD Quality Improvement System
 3. AACSB International – Association to Advance Collegiate Schools of Business

Szkoły biznesu prowadzące programy MBA w ramach współpracy międzynarodowej mogą poddać się dobrowolnej walidacji przez inne szkoły biznesu, w tym posiadające akredytację międzynarodową. Celem walidacji jest uznanie zgodności programu MBA z programem realizowanym przez jednostkę walidującą. Możliwa jest też współpraca więcej niż dwóch szkół biznesu. Takie wspólne programy MBA (tzw. One MBA) są obecnie uważane za najbardziej cenne, ponieważ łączą spełnienie międzynarodowych standardów z różnorodnością doświadczeń wielu placówek doskonalenia kompetencji menedżerskich. W programie Prometriq MBA uczestnicy wielu wykładowców prowadzących równolegle zajęcia w placówkach posiadających międzynarodowe akredytacje MBA.

Program Prometriq MBA jest walidowany przez PBS – Szkołę Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School), która zajmuje od lat wysokie miejsca w rankingach europejskich i posiada akredytację AMBA.

Prometriq Akademia Zarządzania jest uprawniona do umieszczenia logotypu Porto Business School na wydawanych przez siebie dyplomach Executive MBA.  Dyplomy są podpisywane przez przedstawiciela PBS, co poprzedza każdorazowo weryfikacja dokumentacji studiów podyplomowych Prometriq MBA.

W dostępnych powszechnie podręcznikach do zarządzania i na ogólnych studiach MBA nie  porusza się wystarczająco wnikliwie wielu zagadnień kluczowych dla menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, racjonowanie usług – to tylko niektóre ze specyficznych dla tego sektora zagadnień, które wymagają specjalnej uwagi. W ramach Prometriq MBA stwarzamy możliwość poszerzenia wiedzy oferując specjalistyczne materiały dydaktyczne i serię unikalnych podręczników. Poprzez cykl webinariów dajemy naszym słuchaczom możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu doskonałych uczelni. Efektywność procesu dydaktycznego wspieramy wykorzystując nowoczesne technologie i metodykę nauczania dorosłych. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe uczestników.

 

Program Prometriq MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, realizowany jest w formie trzysemestralnych studiów podyplomowych, których ukończenie upoważnia do otrzymania następujących dokumentów:

 1. Certyfikat ukończenia programu Executive Master of Business Administration (MBA) w języku angielskim zgodny z międzynarodowym standardem MBA, wydany przez Collegium Prometricum, walidowany przez Porto Business School i oznaczony emblematami PBS
 2. Świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem MNiSW, stanowiące poświadczenie nabycia uprawnień do:
  1. zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym)
  2. pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej)
  3. zwolnienia z egzaminu ARS (zgodnie z projektem ustawy).

Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA w ochronie zdrowia jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School – PBS), która została sklasyfikowana w 2021 r. w rankingu Financial Times na 31. miejscu w Europie w kategorii programów specjalistycznych oraz na 61. miejscu w kategorii Executive MBA. PBS jest członkiem AMBA i partnerem wielu reno­mowanych uczelni na całym świecie.

Prometriq MBA a zalecenia AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (zalecane min. 3 lata doświadczenia)