Uprawnienia do zarządzania szpitalem

Art. 120 projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z dnia 29.12.2021 r. wskazuje, iż uprawnienia do zarządzania szpitalem uzyska osoba, która zdała państwowy egzamin uprawniający do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego organizowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia, o których mowa w art. 122.

Art. 122. Studia podyplomowe na kierunku MBA w ochronie zdrowia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4, powinny trwać nie krócej niż 3 semestry i być realizowane w uczelni, która posiada co najmniej kategorię naukową B dla jednostki prowadzącej kształcenie w co najmniej jednej z następujących dyscyplin: 1) nauki prawne; 2) nauki o zarządzaniu i jakości; 3) ekonomia i finanse; 4) nauki o zdrowiu.

Pierwsze trzy sesje webinarowe MBA w ochronie zdrowia bezpłatnie!

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów przygotowujących do udziału w studiach podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, zakończonych uzyskaniem następujących uprawnień:

  1. pełnienie funkcji kierownika podmiotu leczniczego( ustawa o działalności leczniczej)
  2. zarządzanie szpitalem (projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa)
  3. zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (ustawa o zarządzaniu mieniem publicznym).

Prometriq MBA spełnia wszystkie wymagania zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Studia trwają trzy semestry i obejmują 430 godzin dydaktycznych ONLINE oraz sesję stacjonarną w Sopocie. 52% słuchaczy to prezesi i dyrektorzy. 93% słuchaczy ma staż pracy dłuższy niż 11 lat. Uzyskaj krajowe uprawnienia oraz międzynarodowy certyfikat MBA potwierdzony przez Porto Business School (akredytacja AMBA). Rozpoczynamy 26 marca br.

Program Executive MBA to program skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym, realizowany w trybie zaocznym (tym różni się od programów realizowanych dla licencjatów, w ramach studiów dziennych i zakończonych uzyskaniem tytułu magistra – Master of Business Administration). Studia podyplomowe Prometriq MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, mają charakter zaoczny a ponad połowa z dotychczasowych słuchaczy to prezesi lub dyrektorzy podmiotów leczniczych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Szkoły biznesu realizujące programy MBA mogą poddać się dobrowolnej akredytacji przez zrzeszające je instytucje międzynarodowe. Celem akredytacji jest weryfikacja jakości kształcenia. Do najbardziej uznanych ośrodków akredytujących należą:

  1. AMBA – Association of MBAs
  2. EQUIS – EFMD Quality Improvement System
  3. AACSB International – Association to Advance Collegiate Schools of Business
  4. Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA w ochronie zdrowia jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School – PBS), która została sklasyfikowana w 2021 r. w rankingu Financial Times na 31. miejscu w Europie w kategorii programów specjalistycznych oraz na 61. miejscu w kategorii Executive MBA. PBS jest członkiem AMBA i partnerem wielu reno­mowanych uczelni na całym świecie.

Celem walidacji jest uznanie zgodności programu MBA z programem realizowanym przez jednostkę walidującą. Możliwa jest też współpraca więcej niż dwóch szkół biznesu. Takie wspólne programy MBA (tzw. ONE MBA) są obecnie uważane za najbardziej cenne, ponieważ łączą spełnienie międzynarodowych standardów z różnorodnością doświadczeń wielu placówek doskonalenia kompetencji menedżerskich. W programie Prometriq MBA uczestniczy wielu wykładowców prowadzących równolegle zajęcia w placówkach posiadających międzynarodowe akredytacje MBA.

Program Prometriq MBA jest walidowany przez PBS – Szkołę Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School), która zajmuje od lat wysokie miejsca w rankingach europejskich i posiada akredytację AMBA.