Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat tematyki decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia w odniesieniu zarówno do takich spraw jak zarządzanie szpitalami jak i realizowanych w systemach zdrowotnych funkcji płatniczych zarówno w perspektywie krajowej jak i międzynarodowej (głównie europejskiej).
Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że w odniesieniu do zjawisk centralizacji/decentralizacji w systemach ochrony zdrowia trudno mówić o jednoznacznych rozwiązaniach. Również dynamika zmian w tym zakresie jest dosyć wysoka. Na podkreślenie zasługują także zawiłości definicyjne tych zjawisk i co za tym idzie, problemy w ich prawidłowym zrozumieniu.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na nowe propozycje reformatorskie w zakresie centralizacji zarządzania szpitalami w Polsce, dynamikę zmian w tym zakresie na wybranych przykładach w krajach Skandynawii.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności prawidłowego definiowania i rozumienia zjawisk centralizacji i decentralizacji w ochronie zdrowia w Polsce.

Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć dedykowanych omawianym zagadnieniom.

  1. Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium
  2. Definicje i koncepcje decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia
  3. Modele systemów zdrowotnych – ujęcie OECD
  4. Koncepcja decentralizacji/centralizacji w ochronie zdrowia
  5. Koncepcja Podstawowego Zabezpieczenia Zdrowotnego (PZZ)
  6. Założenia reformy szpitali w Polsce (2021)

Wykładowca: Dr hab. nauk o zdrowiu Iwona Kowalska-Bobko, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku obroniła doktorat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu i dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych monografii i podręczników, takich jak: Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej – europejskiej – krajowej (2013).