Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat znaczenia oraz zakresu odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych, a także przedstawienie uproszczonych postępowań dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
W trakcie webinarium omówiona zostanie problematyka zdarzeń medycznych oraz błędów medycznych. Przedstawione zostaną różne modele zastosowane w Polsce i na świecie,
w szczególności system no fault insurance oraz inne systemy, które mogą mieć zastosowanie w przypadku zakażeń szpitalnych. Uwzględnione zostaną zagadnienia dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialności prawnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi w procesie leczenia.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia błędów medycznych od zdarzeń medycznych. Poznanie uproszczonego systemu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów oraz podstawowych zasad odpowiedzialności z tytułu zdarzeń medycznych. W trakcie webinarium przedstawione zostaną przykłady zdarzeń oraz orzecznictwa polskich sądów.

Wykładowca: prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach dr hab. nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia UM w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.Przewodnicząca I kadencji Łódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2012-2017); obecnie Wiceprzewodniczącą oraz członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych II kadencji (2018 – 2023).Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska „Dobrowolnym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej” została nagrodzona w trzech konkursach, w tym uznana za najlepszą pracę doktorską poświęconą ubezpieczeniom. Monografia habilitacyjna (wyróżnienie) „Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia” nagrodzona w dwóch konkursach; w tym uznana za najlepszą monografię dla praktyki wymiaru sprawiedliwości (2018) oraz za najlepszą monografię habilitacyjną z zakresu ubezpieczeń (2020). W 2019 uzyskała także nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Prawa Asekuracyjne oraz kolegium redakcyjnego Medycyny Praktycznej. Członek międzynarodowego stowarzyszenia Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) oraz międzynarodowej organizacji działającej na rzecz edukacji pacjentów IAPO (WHO). Członek Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, obecnie członek Doradczego Komitetu Naukowego działającego przy Rzeczniku Finansowym.Członek Rady Programowej oraz wykładowca Studium podyplomowego z zakresu psychiatrii
i psychologii dla sędziów finansowanego przez Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratury.Autorka ponad 150 prac poświęconych zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawód medyczny; zdarzeniom medycznym; błędom medycznym; ubezpieczeniom medycznym i zdrowotnym oraz szeroko rozumianemu prawu medycznemu.