Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat organizacji i zakresu kompetencji ważnych z punktu widzenia zdrowia organów Państwa zasad podejmowania decyzji. Omówione będą możliwości decyzyjne poszczególnych osób kierujących tymi urzędami. Przedstawione będą przyjęte sposoby konsultacji z profesjonalistami medycznymi oraz reprezentantami strony społecznej.
Podejmiemy dyskusje o skutkach organizacyjnych i ekonomicznych podjęcia decyzji o objęciu finansowaniem różnych z punktu widzenia technologicznego metod leczenia. Spróbujemy również podjąć w dyskusji temat etycznej strony wydatkowanych środków.

Intencją jest takie przedstawienie urzędów, aby słuchacz miał podstawową orientację, do którego urzędu należą jakie kompetencje. W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla każdego urzędu inne funkcje organizacyjne w sektorze ochrony zdrowia uwarunkowane miejscem w systemie oraz uwarunkowaniami historycznymi.

Zostanie wyjaśniona różnica w organizacji systemu zabezpieczenia społecznego a systemem ochrony zdrowia. Podejmiemy się próby ustalenia, w jakim kontekście możemy mówić, o jakości świadczeń zdrowotnych i jakie są możliwości pomiaru tej jakości.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy zdolności odróżnienia elementów systemowych, specyficznych dla funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

 1. Kompetencje wybranych Urzędów w Polsce
  1. Ministerstwo Zdrowia
  2. Narodowy Fundusz Zdrowia
  3. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  4. Agencja Badań Medycznych
  5. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 2. Struktura i organizacja w/w urzędów
 3. Procedury obejmowania finansowaniem z środków publicznych technologii terapeutycznych
 4. Jakość świadczeń zdrowotnych, ocena i możliwości pomiaru.

Wykładowca: dr hab. n o zdrowiu prof. AHE Andrzej Śliwczyński
Absolwent Uniwersytetu w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dziekan dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Dziekan fili AHE w Warszawie; wieloletni pracownik Centrali NFZ (piastował funkcję z-cy dyrektora 3 departamentów).

Ma ukończone studia podyplomowe baz danych oraz certyfikaty zarządzania projektami (również wg metodologii Prince 2); członek Rady Przejrzystości AOTMiT w dwóch kadencjach.

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych w polskich oraz w większości zagranicznych czasopismach wysoko punktowanych.