Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień związanych z zastosowaniem finansów w ochronie zdrowia. Prezentowany program zajęć został opracowany na podstawie wieloletniego doświadczenia autora w zakresie działalności w krajowych i międzynarodowych firmach konsultingowych.

Omawiane są takie pojęcia jak zasada podwójnego zapisu, schemat konta księgowego, zdarzenia gospodarcze, zakładowy plan kont, system ewidencyjny rachunkowości, model finansowy firmy, sprawozdania finansowe i wskaźniki analizy finansowej, metody wyceny wartości podmiotu leczniczego. Wykorzystywane są liczne przykłady bezpośredniego zastosowania tych pojęć w praktyce działalności podmiotów leczniczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy raportów spółek giełdowych, procedury wyceny przedsiębiorstwa, wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów, specyfiki projektów związanych z koordynowaną opieką zdrowotną oraz lean healthcare.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy słuchaczy z zakresu finansów i rachunkowości podmiotów leczniczych z odniesieniem do aktualnych problemów i zmian jakie są obecnie wprowadzane w wyniku kolejnego etapu reformy ochrony zdrowia w Polsce.

Webinarium ma charakter wprowadzający i większość omawianych tematów może być rozwijana w procesie samodoskonalenia słuchaczy, a także stać się inspiracją do udziału w projektach naukowo-badawczych oraz projektach usprawnień organizacyjnych podmiotów leczniczych, z którymi słuchacze są związani zawodowo.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie webinarium

 • Model finansowy firmy (6 równań modelu finansowego)
 • Zastosowania modelu finansowego w praktyce (Raport roczny na przykładzie spółki giełdowej)
 • Interesariusze rachunkowości
 • Rys historyczny i rozwój międzynarodowych instytucji finansowych
 • System ewidencyjny rachunkowości (komputerowy)
 • Sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek wyników, Cash Flow)
 • Controlling i analiza finansowa
 • Wycena wartości podmiotu leczniczego (3 podstawowe metody wyceny – przykład obliczeniowy)
 • DCF – najbardziej uniwersalna metoda wyceny
 • Rozporządzenie MZ w/s standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (2021 r.)
 • Mapowanie procesów Lean Management (Healthcare) – opcjonalnie w miarę możliwość i zainteresowania uczestników (dostępne również jako osobny moduł)

Wykładowca: Stanisław Brzozowski, magister ekonomii

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich na Społecznej Akademia Nauk w Łodzi (obecnie otwarty przewód doktorski). Ukończone studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Od 30 lat związany zawodowo z konsultingiem. Był zatrudniony jako konsultant i kierownik sekcji w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych: Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego, Ernst&Young, Cap Gemini, The Highland Group. Obecnie współwłaściciel niezależnej firmie doradczej FRS Consulting. Specjalizuje się w controllingu, wycenie przedsiębiorstw, lean management oraz zarządzaniu projektami łączącymi badania naukowe z praktyką gospodarczą w dziedzinie ochrony zdrowia.

W latach 2010-2017 uczestniczył w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych InterQuality (Finansowanie jakości w opiece zdrowotnej, EU-FP7), EUnetHTA (Europejska sieć HTA, EU-3rd HP). W latach 2015-2017 był kierownikiem wykonawczym w fazie badawczej krajowego projektu LeanOZ (Lean management w ochronie zdrowia, NCBiR IS-2). W latach 2017-2019 współpracował jako zewnętrzny ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Organizator i uczestnik licznych konferencji naukowych. Wykładowca rachunkowości zarządczej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współautor publikacji poświęconych ochronie zdrowia i onkologii. Współzałożyciel i członek władz stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, IFIC Polska.