dr n.  Cezary Lipiński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Od ponad 20 lat związany z zarzadzaniem w służbie zdrowia.  W  okresie wprowadzania reformy systemu opieki zdrowotnej pełnił funkcje konsultanta Pełnomocnika Rządu do spraw wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Organizator i członek Zarządu Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, dyrektor medyczny ogólnopolskiej sieci salonów ortopedycznych. Obecnie własna działalność gospodarcza w zakresie zarządzania i  medycyny.

Jest jednym z konsultantów  pierwszego polskiego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych – ICD 9. Zainteresowania skoncentrowane wokół informacji medycznej, systemów baz danych i słowników medycznych. Dokonał tłumaczenia na język polski Międzynarodowej Terminologii Anatomicznej z jednolitym system kodowania kodem alfanumerycznym nazewnictwa anatomicznego według opracowania Międzynarodowej Federacji Komitetów Terminologii Anatomicznej FCAT. W ramach programów PHARE, na zlecenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi brał udział w opracowaniu nowych standardów orzekania o niepełnosprawności opartych o narzędzia z grupy rodziny klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia/ FIC- ICF/. Przygotował implementację  opracowania amerykańskiego systemu klasyfikacji procedur medycznych ICD – PCS – Procedure Coding System. Jest członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Zarządzania Informacją Medyczną  –  AHIMA. Jest członkiem zespołu problemowego w instytucji centralnej e-zdrowie. Opracował mapę procesów dla potrzeb Zakładu Patomorfologii.

Przedmiot: Elementy zarządzania procesowego i notacji BPMN w ochronie zdrowia

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem procesowym z wykorzystaniem elementów notacji biznesowej BPMN 2.o

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące zarządzania, w tym kultury organizacji, dojrzałości procesowej organizacji, zarzadzania zmianą. Zostaną omówione  elementy zarządzania jakością oraz z zostanie opisana podstawowa notacja BPMN. Przewiduje się elementy aktywizujące w tym samodzielne opisanie procesu oraz zostaną zaprezentowane przykładowe wykorzystania procesów w notacji BPMN dla wybranych jednostek chorobowych.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy  podstawowych zdolności czytania i rozumienia procesów oraz ujęcie organizacji nastawionej na realizację potrzeb klienta jako głównego powodu jej istnienia

Webinarium ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć.