dr hab. Tomasz Holecki – prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku kierownika w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którego zainteresowania naukowo-badawcze skupione są wokół zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania publicznego, a także zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Kierownik studiów podyplomowych oraz koordynator merytoryczny kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.
Autor ponad 170 recenzowanych publikacji z w/w obszaru oraz uczestnik europejskich i krajowych projektów badawczych z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania publicznego i klasteringu, m.in. takich jak: „Regionalne zróżnicowania w dostępie do świadczeń medycznych jako konsekwencja sprawności zarządzania publicznym systemem opieki zdrowotnej”, „Funkcjonowanie sektora podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oparciu o praktykę lekarza rodzinnego”, “Health Impact Assessment in new member states and pre-accession countries” oraz „Regionalny klaster ochrony zdrowia”.

Autor lub współautor branżowych raportów i ewaluacji, w tym m.in. „Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia czy raport „Evidence Briefs for Policy to Improve Primary Health Care” zrealizowany na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, jako element programu Evidence – Informed Policy Network (EVIPNet).

Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach, a także Koordynator Wydziałowy Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Europie (ASPHER).

Praktyk zarządzania w systemie ochrony zdrowia (dyrektor SPZOZ), posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przedmiot: Optymalizacja funkcjonowania POZ w Polsce

Celem zajęć jest systemowe omówienie zasad funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce (POZ) ze zwróceniem uwagi na jej rolę i umiejscowienie w polskim systemie ochrony zdrowia w oparciu o zagadnienia szczegółowe w tym m.in.:
Wprowadzenie obejmujące:

  • ustrukturyzowany opis stanu obecnego,
  • główne problemy organizacyjne i zarządcze,
  • przewidywane kierunki rozwoju (omówienie możliwych rozwiązań wraz z konsekwencjami).
  • Aspekt finansowy – czyli ile pieniędzy jest w POZ?
  • stawka kapitacyjna jako podstawowa forma rozliczeń,
  • liczba pacjentów,
  • zakres obowiązków,
  • praktyka działania,
  • ryzyka.