dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Zdrowia), w latach 2014–2016 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni. Uzyskał specjalizację w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Współpracownik programów zdrowotnych, edukacyjnych I naukowych, w tym projektów PHARE, UE i Banku Światowego. Autor szeregu publikacji, w tym zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego. W latach 1999-2002 koordynator serwisu dotyczącego zdrowia w Wirtualnej Polsce. W latach 2008-2009 oraz 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym jako prezes tej instytucji (2014-16). Wcześniej dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku.

Przedmiot: Ład zarządczy

Celem zajęć jest przekazanie informacji o współczesnych koncepcjach zarzadzania instytucjami publicznymi (governance) pod kątem osiągania celu, jakim jest poprawa jakości i dostępności świadczeń. Wychodząc od podstaw ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia mieszkańców w kluczowe usługi z zakresu ochrony zdrowia, przez szkołę New Public Management, aż współczesnych osiągnięć w tym zakresie.
Uczestnicy mają możliwość prześledzić wpływ uwarunkowań systemowych na zarządzanie na poziomie mikro. Mechanizmy stosowane w Polsce zostaną skonfrontowane z przykładami ze świata. Za kluczową umiejętność menedżera przyjęto krytyczną ocenę wskaźników używanych zarówno na poziomie debaty publicznej jak i w ramach środowiska profesjonalistów.

Przedmiotem rozważań w trakcie webinarium są takie zagadnienia jak: struktura właścicielska podmiotów leczniczych, wyzwania stojące przed organami tworzącymi i właścicielami podmiotów leczniczych, efektywność oddziaływania płatnika na organizację świadczeń, systemy kontroli i ich efektywność, podstawy mierzenia efektywności i jakości pracy podmiotów leczniczych i współczesne poglądy na pożądane kierunki ich rozwoju.

Ważnym kontekstem webinarium są wyniki prac zespołu rządowego, który aktualnie zajmuje się powyższymi zagadnieniami. Istotnym wyróżnikiem będzie nabycie umiejętności rozróżnienia poziomu regulacji prawnych od wpływu wywoływanego przez same działania zarządcze, to jest alokacji zasobów.

Rezultatem zajęć ma być nie tyle ukształtowanie poglądów na poszczególne elementy składające się na całość publicznego systemu zarządzania, co wypracowanie motywacji do stałego podnoszenia interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie medycyny i technologii medycznych, zarządzania i ekonomii, psychologii i socjologii oraz prawa i administracji. W rezultacie kluczowe kryteria dotyczące ocen wprowadzanych zmian powinny stać się ważnym elementem rozumienia celów organizacji na poziomie mikro, umiejętności identyfikacji ryzyka (podmiotów medycznych i osób nimi zarządzających) oraz sposobów komunikowania problemów wobec otoczenia.

Rekomendowane lektury mają wesprzeć uczestników w trakcie dalszych zajęć i ułatwić zrozumienie zagadnień bardziej szczegółowych i praktycznych.

Główne zagadnienia poruszane podczas webinarium

  • Koncepcja zarządzania publicznego i jej ewolucja
  • Nowe środowisko rozwoju usług medycznych: system ochrony zdrowia w ramach systemu zabezpieczenia społecznego
  • Kierunki ewolucji rozwoju systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
  • Wyzwania publicznego zarządzania w praktyce menadżera
  • Zarządzanie jakością: wspólny mianownik w zmiennym warunkach organizacyjnych i prawnych organizacji świadczeń