mgr inż. Waldemar Stylo – Narodowy Instytut Onkologii PIB Oddział w Krakowie, ekspert AOTMiT

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów Narodowego Instytutu Onkologii PIB Oddziału w Krakowie Wcześniej: Członek Rady ds. Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Członek Zarządu SNKOZ. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach, konsultant i wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie I wielu innych wykładów, szkoleń I kursów. Współautor książek oraz wielu publikacji z zakresu zarządzania finansami, ekonomiki zdrowia, rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. Wieloletni ekspert i wykładowca w zakresie zarządzania i finansów w systemie ochrony zdrowia. Współautor rozporządzenia MZiOS dotyczącego rachunku kosztów obowiązującego w latach 1999-2011 w publicznych zakładach ochrony zdrowia. Współautor oraz autor projektów standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, przygotowywanych przez AOTMiT w 2019 r., Współautor wielu programów restrukturyzacji podmiotów leczniczych, planów strategicznych i innych dokumentów o charakterze strategicznym.  Ekspert AOTMiT, Ministerstwa Zdrowia, konsultant, doradca i wykładowca Działu Konsultingowego PHC Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, Project HOPE, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health.

Przedmiot: Standard rachunku kosztów

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstaw rachunku kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki opisanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Intencją jest zwrócenie uwagi na fakt, że rozporządzenie to nie opisuje de facto standardu rachunku kosztów, a jedynie kilka etapów rachunku kosztów. Celem rozporządzenie jest bowiem przygotowanie przez świadczeniodawców danych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które posłużą Agencji do taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.

W trakcie webinarium zwrócona zostanie również uwaga na specyficzne dla sektora zdrowia uwarunkowania dotyczące wielości świadczeń opieki zdrowotnej, z których dla każdego powinniśmy na bieżąco liczyć koszty wytworzenia oraz jego koszty własne sprzedaży, gdyż to za ich udzielanie otrzymujemy z NFZ zapłatę. Ponieważ coraz częściej NFZ wprowadza nowe produkty rozliczeniowe, świadczeniodawcy winni mieć na tyle elastyczny system rachunku kosztów, aby bez zbędnej zwłoki mogli kalkulować koszty tych produktów.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej znaczenia poszczególnych pojęć występujących w rachunku kosztów, jak również poszczególnych jego etapów oraz ważności prawidłowo prowadzonego systemu rachunku kosztów dla rachunkowości zarządczej, w tym dla podejmowania racjonalnych decyzji..

Webinarium, ze względu na ograniczoną liczbę godzin, ma charakter wprowadzający i jako takie nie ma za zadanie wyczerpania poruszanych zagadnień, które mogą być rozwijane w ramach osobnych zajęć, w tym dla służb finansowo-księgowych, controllingowych, czy innych bezpośrednio zajmujących się rachunkiem kosztów.