Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia