prof. dr hab. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznego, profesor tytularny, dziedzina nauki społeczne ,dyscyplina ekonomia i finanse. Specjalności: statystyka, ekonometria, statystyka przestrzenna i ekonometria przestrzenna, ekonometria ochrony zdrowia, ekonomia ochrony zdrowia.

Wykładowca: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu (Ekonomia, ekonomia menadżerska, ekonomia zdrowia, finansowanie ochrony zdrowia, ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, badania operacyjne, teoria podejmowania decyzji, ekonometria i statystyka, Studia Podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (UW WZ), Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia (Akademia Zarządzania w Sopocie).

Odbyte staże nau Staże nakowe i doświadczenie zagraniczne:  z zakresu Ekonomii zdrowia i ekonometrii zdrowia – L’Ecole des Hautes Etudes des Sciences Social, Paryż (Francja) (stypendium rządu francuskiego),,Université Lyon II, Labolatoire d’Économie et Statistique Appliquée, (Francja), ­Netherlands Economic Institute NEI –Rotterdam,   Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation en Economie de la Sante – CREDES, Paryż,  (Francja), z zakresu gerantologii społecznej i demografii:   Instytut Ludności i Warynków Bytu, (Akademia Naukowa w Moskwie,  Instytut Gerontologii, Malacky-Bratysława, VVS ONZ, Bratysława.

W latach 172-2015 kierownik i wykonawca w 24 projektach badawczych w ramach współpracy międzynarodowej, oraz finansowanych ze środków publicznych przeznaczonych na naukę i rozwój.. Autorka wielu publikacji z zakresu ekonomii zdrowia i ekonometrii ochrony zdrowia.

Przedmiot: Wybrane aspekty ekonomiki zdrowia

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom informacji na temat podstawowych zagadnień  dotyczących wybranych zagadnień z zakresu ekonomiki zdrowia w powiązaniu z decyzjami zarządczymi w ochronie zdrowia .Szczególna uwaga zostanie zwrócona na powiązanie niezwykle istotnych problemów: ekonomicznego uwarunkowania efektywnego i skutecznego funkcjonowania systemu zdrowia z zagwarantowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Poszukiwanie teoretycznych rozwiązań i ich praktyczne wdrażanie sprawia, że system zdrowia jest jednym z najtrudniejszych do zarządzania strategicznego systemów gospodarczych, wymagających specyficznych analiz, w tym ekonomicznych.

W trakcie webinarium zostanie zwrócona uwaga na specyficzne czynniki powodujące powstawanie luki popytowo-podażowej w opiece zdrowotnej oraz prezentacja zagadnień związanych z racjonowaniem ekonomicznym świadczeń zdrowotnych jako mechanizmu alokacji środków finansowych i zasobów.

W trakcie webinariów zwrócona zostanie uwaga na definiowanie m.in. takich pojęć jak system ekonomiczny, system finansowy system ochrony zdrowia, świadczenie opieki zdrowotnej, świadczenie zdrowotne stosowane w analizach ekonomicznych ochrony zdrowia. Ponadto omówiona zostanie koncepcja tworzenia i wykorzystania map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia wspierającego decyzje w zakresie racjonalnej alokacji ograniczonych zasobów ochrony zdrowia.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności ekonomicznej analizy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i powiązania aktualnej sytuacji zdrowotnej populacji, uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i finansowych systemu. W proponowanych przez administrację publiczną rozwiązań wprowadzanych drogą legislacyjną.  Webinarium ma charakter wprowadzający, stąd też prezentowane zagadnienia mają charakter ogólny ułatwiające powiązanie problematyki w ramach osobnych zajęć.