Logotypy: Program Wiedza, Edukacja Rozwój, flaga Polski, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Prometriq wspiera podmioty lecznicze na terenie całej Polski w zapewnieniu zgodności
z wymaganiami RODO. Dzięki aplikacji RODONET przeprowadzenie audytu i przygotowanie wymaganych przepisami dokumentów trwa relatywnie krótko i jest dostępne w cenie adekwatnej do skali prowadzonej działalności. Wszyscy klienci RODONET otrzymują komplet dokumentacji dostosowanej do ich indywidualnych warunków funkcjonowania oraz stałą opiekę inspektora ochrony danych osobowych. Trwałym rezultatem naszej usługi jest również wiedza pozyskana przez personel w trakcie realizacji projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: e-mail: rodonet@prometriq.pl, tel. 698 101 878. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rodonet.pl

Zachęcamy także do udziału w szkoleniu e-learningowym „Ochrona danych osobowych i praktyczne aspekty RODO w podmiotach leczniczych”.

Forum uczestników projektu

 

Prometriq zaprasza instytucje sektora ochrony zdrowia do wspólnej organizacji seminariów RODO, w tym w szczególności dla właścicieli praktyk i gabinetów medycznych. W ramach projektu “Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w latach 2019-2021 mamy możliwość realizacji szkoleń bezpłatnych.

Program seminarium „RODO w praktyce – krok po kroku” :

 1. Wprowadzenie – obowiązki  administratora danych osobowych
 2. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – jak przygotować ten dokument aby był zwięzły, przejrzysty i zgodny z zasadą rozliczalności RODO?
 3. Czym jest i jak poprawnie przygotować:
  1. Rejestr czynności przetwarzania
  2. Rejestr zbiorów danych
  3. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  4. Rejestr umów powierzenia
  5. Rejestr ryzyka
  6. Rejestr incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?
 4. Klauzule informacyjne praktyki medycznej – niezbędne, ale nie nadmiarowe
 5. Najważniejsze procedury dokumentujące zgodność praktyki medycznej z RODO
 6. Wzorcowe formularze dla praktyki medycznej
 7. Podsumowanie – co jest niezbędne, a co nie jest wymagane od podmiotu leczniczego?

Czas trwania seminarium to 4 godziny lekcyjne w tym sesja pytań i odpowiedzi. Seminarium prowadzą eksperci RODONET i praktycy reprezentujący podmioty lecznicze.

 

Harmonogram realizacji bezpłatnych seminariów “RODO w praktyce – krok po kroku”:

Kod szkolenia

Data

Miasto

Współorganizator

001

od 2019 roku

w całej Polce

zapraszamy do współpracy

002

30.08.2019

Gdańsk

OIPiP w Gdańsku

003

25.09.2019

Gniezno

Szpital Pomnik Chrztu Polski

004

26.09.2019

Opole

OIPiP w Opolu

005

04.10.2019

Katowice

Śląska Izba Lekarska

006

26.10.2019

Olsztyn

Warmińsko-Mazurska
Izba Lekarska

007

06.11.2019

Szczecin

Szczecińska IPiP

008

14.11.2019

Gdańsk

Szpital św. Wojciecha, COPERNICUS

009

15.11.2019

Poznań

OIPiP w Poznaniu

010

18.11.2019

Siedlce

OIPiP w Siedlcach

011

19.11.2019

Siedlce

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

013

28.11.2019

Bydgoszcz

Bydgoska Izba Lekarska

014

04.12.2019

Szczecin

Szczecińska IPiP

015

09.12.2019

Radom

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

016

11.12.2019

Radom

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

017

13.12.2019

Łomża

OIPiP w Łomży

 

Prosimy o śledzenie terminarza szkoleń. Formularz rejestracyjny szkolenia znajduje się poniżej. Wypełnienie formularza umożliwia bezpłatny udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu (konieczne jest podanie numeru szkolenia oraz wszystkich wymaganych informacji). Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Formularz rejestracyjny

UWAGA Pola adresu (nazwa gminy, powiatu, miejscowości i ulicy) wypełnić należy zgodnie z rejestrem TERYT (-> link)

  Zgłaszam swój udział w szkoleniu RODO:

  Lokalizacja szkolenia

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Numer PESEL (wymagane)

  Płeć (wymagane)

  Wiek w chwili przystąpienia do projektu (wymagane)

  Wykształcenie (wymagane)

  Województwo (wymagane)

  powiat (wymagane)

  gmina (wymagane)

  miejscowość (wymagane)

  ulica (wymagane)

  numer budynku (wymagane)

  numer lokalu (wymagane)

  kod pocztowy (wymagane)

   

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

   

  Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (wymagane):

  W tym

  Wykonywany zawód (wymagane)

  Miejsce zatrudnienia (wymagane)

  Czy jesteś zatrudniony w jednostce podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od formy zatrudnienia? (wymagane) (wybrać właściwe):

  Nazwa jednostki (bez przecinków)

  ulica

  numer

  miasto

  kod pocztowy

   

  Stanowisko (wymagane)

  Zawód (wymagane)

  Informacje o statusie (wymagane)

  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (wymagane) Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (wymagane) Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
  1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
  2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
  3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
  4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
  Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

  Osoba z niepełnosprawnościami(wymagane) Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikami dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1. Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.

   

  W jaki sposób dowiedziałeś się o kursie:

  Co zdecydowało o chęci uczestnictwa w kursie:

   

  Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia. Umożliwi to odpowiednie przygotowanie miejsca szkolenia.

  Oświadczenia

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0014/18.

  Akceptuję warunki Regulaminu

  Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz oświadczenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w wybranym szkoleniu.